Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
VIP

Cách tính số dư BNB

2021-04-23 03:37
Binance tính toán số dư BNB hằng ngày bằng cách sử dụng Số dư BNB trung bình hằng ngày trên tài khoản, bao gồm số lượng BNB có trong Tài khoản Binance thông thường, Tài khoản Ký quỹ, Vay thế chấp tiền mã hóa Binance, Tài khoản phụ, Sản phẩm Tiết kiệm Binance, Tài khoản BNB Vault, Tài khoản Tiền pháp định Binance, Tài khoản Ví Hợp đồng tương lai, Tài khoản Ví Funding Binance, Tài khoản Launchpool, Tài khoản DeFi Staking và Tài khoản Staking Cố định.
Tổng số dư BNB trung bình hàng ngày = Tổng các số dư trung bình hàng ngày sau:
 • Số dư tài khoản Spot
 • Số dư tài khoản Margin
 • Số dư Vay thế chấp tiền mã hóa Binance
 • Số dư Tài khoản phụ
 • Số dư tài khoản Binance Savings
 • Số dư tài khoản BNB Vault
 • Số dư tài khoản Binance Fiat
 • Số dư Ví Futures
 • Số dư Ví Funding Binance
 • Số dư tài khoản Launchpool
 • Số dư tài khoản Launchpool
 • Số dư Tài khoản DeFi Staking
 • Số dư Tài khoản Staking Cố định
Lưu ý:
 • Số dư Tài khoản Spot trung bình được tính bằng tổng số dư BNB trong ảnh chụp hằng giờ của tài khoản Spot trong một ngày chia cho 24 (giờ);
 • Số dư Tài khoản phụ trung bình hằng ngày được tính bằng tổng số dư BNB trong ảnh chụp hằng giờ của tài khoản phụ trong một ngày chia cho 24 (giờ);
 • Tổng số dư BNB ròng trong ảnh chụp hằng giờ (Số dư BNB ròng = Tổng số dư BNB - BNB đã vay - Tiền lãi BNB) của cả tài khoản margin chính và phụ trong một ngày chia cho 24 (giờ). Xin lưu ý rằng số dư tài khoản ký quỹ có thể âm;
 • Số dư Thế chấp BNB tài khoản vay tiền mã hóa Binance trung bình hằng ngày được tính bằng tổng số dư thế chấp BNB trong ảnh chụp hằng giờ của tài khoản Vay tiền mã hóa Binance trong một ngày chia cho 24 (giờ);
 • Số dư Tài khoản Tiết kiệm Binance trung bình hằng ngày được tính bằng tổng số dư BNB trong ảnh chụp hằng giờ của Tài khoản Tiết kiệm Binance trong một ngày chia cho 24 (giờ);
 • Số dư Tài khoản BNB Vault trung bình hằng ngày được tính bằng tổng số dư BNB trong ảnh chụp hằng giờ của tài khoản BNB Vault trong một ngày chia cho 24 (giờ);
 • Số dư Tài khoản Tiền pháp định Binance trung bình hằng ngày được tính bằng tổng số dư BNB trong ảnh chụp hằng giờ của Tài khoản Tiền pháp định Binance trong một ngày chia cho 24 (giờ);
 • Số dư Ví Hợp đồng tương lai Binance trung bình hằng ngày được tính bằng tổng số dư BNB trong ảnh chụp hằng giờ của Tài khoản Hợp đồng tương lai Binance trong một ngày chia cho 24 (giờ);
 • Số dư Ví Funding Binance trung bình hằng ngày được tính bằng tổng số dư BNB trong ảnh chụp hằng giờ của Tài khoản Ví Funding Binance trong một ngày chia cho 24 (giờ);
 • Số dư Tài khoản Launchpool Binance trung bình hằng ngày được tính bằng tổng số dư BNB trong ảnh chụp hằng giờ của tài khoản Tài khoản Launchpool Binance trong một ngày chia cho 24 (giờ);
 • Số dư Tài khoản DeFi Staking trung bình hằng ngày được tính bằng tổng số dư BNB trong ảnh chụp hằng giờ của Tài khoản DeFi Staking trong một ngày chia cho 24 (giờ);
 • Số dư Tài khoản Staking Cố định trung bình hằng ngày được tính bằng tổng số dư BNB trong ảnh chụp hằng giờ của Tài khoản Staking Cố định trong một ngày chia cho 24 (giờ);
 • Khi bạn đã thêm token BNB vào quỹ thanh khoản Liquid Swap, BNB của bạn sẽ không còn được tính vào công thức tính BNB trung bình cho nhiều hoạt động khác nhau trên Binance.
Xin lưu ý rằng:
 • Nếu tổng số dư BNB trung bình là âm thì số dư được coi là 0;
 • Việc chụp ảnh hằng giờ sẽ diễn ra vào các thời điểm ngẫu nhiên;
 • Lệnh đang chờ được đưa vào công thức tính số dư;
 • Các vị thế đặt trước ngày 02/08/2019 sẽ được tính theo cơ chế ban đầu.
Vui lòng tham khảo Thông báo của Binance để xem thông tin cập nhật mới nhất.