Trung tâm Trợ giúp
Tìm kiếm Câu hỏi thường gặp của chúng tôi (FAQ)
Tự xử lý
Xác minh tài khoản
Đặt lại mật khẩu
Mở khóa tài khoản
Đặt lại chế độ xác minh bảo mật điện thoại
Thay đổi địa chỉ email
Đặt lại tính năng xác thực bằng Google Authenticator
Tiền mã hóa nạp vào chưa được ghi nhận
help_center_self_service_appeal_p2p_performance
Khiếu nại chỉ số hiệu suất P2P
help_center_self_service_assets_frozen_p2p_dispute
Tài sản bị đóng băng do có tranh chấp trên P2P
help_center_self_service_view_all
Xem tất cả các công cụ tự xử lý
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản