Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD
Quốc gia và khu vực
Binance hiện có mặt ở hơn 100 quốc gia
Châu Phi
Châu Mỹ
Châu Á - Thái Bình Dương
Châu Âu
Trung Đông
Châu Phi
(Hỗ trợ 2 quốc gia)
Nigeria
Châu Mỹ
(Hỗ trợ 7 quốc gia)
Trung Đông
(Hỗ trợ 4 quốc gia)