Hệ thống Yêu cầu Thực thi Pháp luật Chính phủ
Chỉ dành cho các cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ:
Chào mừng quý vị đến với Hệ thống Yêu cầu Thực thi Pháp luật của chính phủ (LERS). Chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật có thể sử dụng hệ thống này để gửi yêu cầu cung cấp thông tin. Binance sẽ xem xét và hợp tác theo từng trường hợp để khai báo thông tin theo Điều khoản Sử dụng của chúng tôi và luật pháp hiện hành khi có yêu cầu.
Vui lòng gửi yêu cầu của bạn trên Cổng thực thi pháp luật mới của chúng tôi. Đối với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, vui lòng sử dụng liên kết sau: https://app.kodexglobal.com/binance/signup. Để thực thi pháp luật từ Trung Quốc, bạn có thể sử dụng liên kết sau link: https://app.kodexglobal.com/binance-cn/signup. Sau khi nhấp vào liên kết, bạn cần đăng ký trên nền tảng. Sau khi đăng ký, bạn có thể gửi yêu cầu của mình, theo dõi các trường hợp và truy cập tất cả các thông tin liên quan.
Nếu bạn có một yêu cầu khẩn cấp, vui lòng đảm bảo đánh dấu trường hợp của bạn là “Khẩn cấp” dưới loại quy trình pháp lý và chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu đó ngay lập tức. Lưu ý, cổng chỉ hoạt động trên trình duyệt Google Chrome và Microsoft Edge.
Ngoài ra, hãy lưu ý rằng các yêu cầu xác minh của đại lý được gửi khi sử dụng VPN sẽ không được hoàn thành.