Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Hệ thống Yêu cầu Thực thi Pháp luật của Binance
Chỉ dành cho các cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ:
Chào mừng quý vị đến với Hệ thống Yêu cầu Thực thi Pháp luật (LERS) của Binance. Các cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ có thể sử dụng hệ thống này để gửi yêu cầu cung cấp thông tin. Binance sẽ xem xét và hợp tác theo từng trường hợp để khai báo thông tin theo Điều khoản Sử dụng của chúng tôi và luật pháp hiện hành khi có yêu cầu.
Để truy cập LERS của chúng tôi, quý vị phải là viên chức thực thi pháp luật hoặc quan chức chính phủ được ủy quyền để 1) thu thập bằng chứng liên quan đến một cuộc điều tra hoặc 2) đưa ra yêu cầu thực thi pháp luật chính thức.
Tôi xin tuyên bố rằng tôi là một viên chức thực thi pháp luật hoặc quan chức chính phủ được ủy quyền để đưa ra các truy vấn hoặc yêu cầu thực thi pháp luật đối với Binance và quyền truy cập đó được yêu cầu trong thẩm quyền. Tôi hiểu rằng nếu tôi đưa ra yêu cầu trái phép, tôi có thể bị truy tố. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Hướng dẫn Thực thi Pháp luật của Binance.
Vui lòng đồng ý với tuyên bố từ chối trách nhiệm