Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Tutorial

Giới thiệu về công thức tính số dư BNB

Binance
2021-04-23 03:37
Cơ chế tính toán dùng để ghi lại số dư BNB hàng ngày đã được thay đổi từ ghi nhận trong ảnh chụp lúc 07:00 (Giờ Việt Nam) mỗi ngày thành Số dư BNB trung bình hàng ngày (bao gồm BNB nắm giữ trong Tài khoản Binance thông thường, Tài khoản Margin, Tài khoản phụ, Sản phẩm của Binance Savings, Tài khoản BNB Vault, Tài khoản Binance Fiat, Tài khoản ví Futures, Tài khoản ví Binance Card và Tài khoản Launchpool).
Tổng số dư BNB trung bình hàng ngày = Tổng các số dư trung bình hàng ngày sau:
 • Số dư tài khoản Spot
 • Số dư tài khoản Margin
 • Số dư tài khoản phụ
 • Số dư tài khoản Binance Savings
 • Số dư tài khoản BNB Vault
 • Số dư tài khoản Binance Fiat
 • Số dư Ví Futures
 • Số dư Ví Binance Card
 • Số dư tài khoản Launchpool
Lưu ý:
 • Số dư tài khoản Spot trung bình được tính bằng tổng số dư BNB trong ảnh chụp hàng giờ của tài khoản Spot trong một ngày chia cho 24 (giờ)
 • Số dư tài khoản phụ trung bình hàng ngày được tính bằng tổng số dư BNB trong ảnh chụp hàng giờ của tài khoản phụ trong một ngày chia cho 24 (giờ)
 • Tổng số dư BNB ròng trong ảnh chụp hàng giờ (Số dư BNB ròng = Tổng số dư BNB - BNB đã vay - Tiền lãi BNB) của cả tài khoản margin chính và phụ trong một ngày chia cho 24 (giờ). Xin lưu ý rằng số dư tài khoản margin có thể âm.
 • Số dư tài khoản Binance Savings trung bình hàng ngày được tính bằng tổng số dư BNB trong ảnh chụp hàng giờ của tài khoản Binance Savings trong một ngày chia cho 24 (giờ)
 • Số dư tài khoản BNB Vault trung bình hàng ngày được tính bằng tổng số dư BNB trong ảnh chụp hàng giờ của tài khoản BNB Vault trong một ngày chia cho 24 (giờ)
 • Số dư tài khoản Binance Fiat trung bình hàng ngày được tính bằng tổng số dư BNB trong ảnh chụp hàng giờ của tài khoản Binance Fiat trong một ngày chia cho 24 (giờ).
 • Số dư tài khoản Binance Futures trung bình hàng ngày được tính bằng tổng số dư BNB trong ảnh chụp hàng giờ của tài khoản Binance Futures trong một ngày chia cho 24 (giờ).
 • Số dư ví Binance Card trung bình hàng ngày được tính bằng tổng số dư BNB trong ảnh chụp hàng giờ của ví Binance Card trong một ngày chia cho 24 (giờ).
 • Số dư tài khoản Binance Launchpool trung bình hàng ngày được tính bằng tổng số dư BNB trong ảnh chụp hàng giờ của tài khoản Binance Launchpool trong một ngày chia cho 24 (giờ).
 • Khi bạn đã khóa token BNB bằng sản phẩm DeFi Staking, BNB của bạn sẽ không còn được tính vào công thức tính BNB trung bình cho nhiều hoạt động khác nhau trên Binance.
 • Token BNB dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay trên Binance không được tính vào số dư BNB trung bình.
 • Khi bạn đã thêm token BNB vào quỹ thanh khoản Liquid Swap, BNB của bạn sẽ không còn được tính vào công thức tính BNB trung bình cho nhiều hoạt động khác nhau trên Binance.
 • Khi bạn đã staking token BNB trong Staking Cố định, BNB của bạn sẽ không còn được tính vào cơ chế tính BNB trung bình.
Xin lưu ý rằng:
 • Xin lưu ý rằng nếu tổng số dư BNB trung bình là âm thì số dư được coi là 0.
 • Việc chụp ảnh hàng giờ sẽ diễn ra vào các thời điểm ngẫu nhiên
 • Lệnh đang chờ được đưa vào công thức tính số dư
 • Các vị thế đặt trước ngày 02-08-2019 sẽ được tính theo cơ chế ban đầu
Vui lòng tham khảo Thông báo của Binance để xem thông tin cập nhật.
Bài viết liên quan
Hướng dẫn cho người mới bắt đầu sử dụng Binance