Trang chủ
Các đợt drop
Bộ Sưu Tập
/
Xem chi tiết
Mô tả
Giới thiệu nghệ sỹ
Naraka Hero
0
Tải lại siêu dữ liệu
Báo cáo
Xóa

NARAKA HERO

Giá gần nhất
30.5 BUSD
Đề nghị mua bán
Không có dữ liệu
Hoạt động
Không có dữ liệu
Nội dung chuỗi
Kurumi - The Sacred
Số lượng phát hành
180
Xác suất
0.49%
Tianhai - The Titan
Số lượng phát hành
180
Xác suất
0.49%
Matari - The Silver Owl
Số lượng phát hành
180
Xác suất
0.49%
Tarka Ji - The Loyal Drunk
Số lượng phát hành
180
Xác suất
0.49%
Viper Ning - The Maiden
Số lượng phát hành
180
Xác suất
0.49%
Temulch - The Wolf King's Fang
Số lượng phát hành
180
Xác suất
0.49%
Tianhai - the Renegade
Số lượng phát hành
490
Xác suất
1.34%
Temulch - The Grey Wolf
Số lượng phát hành
490
Xác suất
1.34%
Tarka Ji - The Loyal Drunk
Số lượng phát hành
490
Xác suất
1.34%
Kurumi - The Onmyoji
Số lượng phát hành
490
Xác suất
1.34%
Viper Ning - The Crimson
Số lượng phát hành
490
Xác suất
1.34%
Matari - The Assassin
Số lượng phát hành
490
Xác suất
1.34%
Tianhai - The Grand Master
Số lượng phát hành
490
Xác suất
1.34%
Kurumi - The Gifted
Số lượng phát hành
490
Xác suất
1.34%
Matari - The Treasure Hunter
Số lượng phát hành
490
Xác suất
1.34%
Tarka Ji - The Prodigal
Số lượng phát hành
490
Xác suất
1.34%
Viper Ning - The Enchantress
Số lượng phát hành
490
Xác suất
1.34%
Temulch - The Champion
Số lượng phát hành
490
Xác suất
1.34%
Tarka Ji
Số lượng phát hành
1,470
Xác suất
4.22%
Kurumi Tsuchimikado
Số lượng phát hành
1,470
Xác suất
4.04%
Tianhai
Số lượng phát hành
1,470
Xác suất
4.04%
Matari
Số lượng phát hành
1,470
Xác suất
4.04%
Viper Ning
Số lượng phát hành
1,470
Xác suất
4.04%
Temulch
Số lượng phát hành
1,470
Xác suất
4.04%
The Awakened One
Số lượng phát hành
1,470
Xác suất
4.04%
A Broken Life
Số lượng phát hành
1,470
Xác suất
4.04%
Power of the Ancient Gods
Số lượng phát hành
1,470
Xác suất
4.04%
Immortal Glory
Số lượng phát hành
1,470
Xác suất
4.04%
Journey's Dawn
Số lượng phát hành
1,470
Xác suất
4.04%
Tit for tat
Số lượng phát hành
1,470
Xác suất
4.04%
God of Yin
Số lượng phát hành
1,470
Xác suất
4.04%
Eventide Temple
Số lượng phát hành
1,470
Xác suất
4.04%
Trove
Số lượng phát hành
1,470
Xác suất
4.04%
Soul Altar
Số lượng phát hành
1,470
Xác suất
4.04%
Cunning Merchant
Số lượng phát hành
1,470
Xác suất
4.04%
Gathering Storm
Số lượng phát hành
1,470
Xác suất
4.04%
Soulbloom
Số lượng phát hành
1,470
Xác suất
4.04%
God of Yang
Số lượng phát hành
1,470
Xác suất
4.04%