Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Hệ thống Yêu cầu Thực thi Pháp luật của Binance
Hướng dẫn Thực thi Pháp luật của Binance.
Hướng dẫn Thực thi Pháp luật của Binance
Các hướng dẫn này được cung cấp cho những viên chức thực thi pháp luật hoặc quan chức chính phủ đang tìm cách lấy thông tin từ Binance cho mục đích thu thập bằng chứng có liên quan hoặc hỗ trợ một cuộc điều tra tội phạm đang diễn ra. Xin lưu ý rằng các hướng dẫn này có thể được sửa đổi theo thời gian mà không cần thông báo. Các hướng dẫn này không dành cho các bên tư nhân, dù tham gia vào các cuộc điều tra tư nhân hay các vụ kiện dân sự.
Truy cập Hệ thống Yêu cầu Thực thi Pháp luật (LERS) và Truy vấn của Binance
Để truy cập LERS, viên chức thực thi pháp luật hoặc quan chức chính phủ trước tiên phải yêu cầu quyền truy cập bằng cách truy cập https://www.binance.com/vi/support/law-enforcement.
Yêu cầu quyền truy cập thường được xem xét và phê duyệt trong vòng 3 ngày làm việc, sau thời gian đó, viên chức thực thi pháp luật có thể gửi yêu cầu cung cấp thông tin và tải tài liệu hỗ trợ có liên quan lên. Xin lưu ý rằng những yêu cầu không đi kèm bản sao của tài liệu hỗ trợ chính thức sẽ không được xử lý.
Yêu cầu đối với Lệnh và Trát của Tòa
Binance thu thập, sử dụng và lưu trữ hồ sơ người dùng theo Điều khoản Sử dụng và Chính sách Quyền riêng tư của Binance, được sửa đổi tùy từng thời điểm. Thông tin này bao gồm thông tin thu thập từ người dùng cho mục đích mở tài khoản Binance, cung cấp dịch vụ cho người dùng, tuân thủ quy định (chẳng hạn như lưu trữ hồ sơ bắt buộc, Chống Rửa Tiền (AML), nghĩa vụ Định danh Khách hàng (KYC)). Để biết thông tin chi tiết đầy đủ, vui lòng truy cập https://www.binance.com/vi/privacy.
Để Binance cung cấp thông tin liên quan đến người dùng của chúng tôi nhằm hỗ trợ quá trình điều tra tội phạm đang diễn ra, chúng tôi sẽ yêu cầu lệnh tòa hợp lệ từ cơ quan tài phán có thẩm quyền hoặc lệnh/trát của cảnh sát. Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể yêu cầu thêm thông tin để đảm bảo việc tiết lộ thông tin là hợp pháp.
Yêu cầu Lệnh Bảo toàn
Sau khi nhận được yêu cầu lệnh bảo toàn liên quan đến một cuộc điều tra tội phạm, Binance sẽ thực hiện các bước để bảo toàn hồ sơ trong vòng 90 ngày. Sẽ phải gửi yêu cầu bổ sung thông qua LERS nếu cần gia hạn thời gian bảo toàn.
Về Binance
Binance đề cập đến hệ sinh thái bao gồm các trang web (có tên miền bao gồm nhưng không giới hạn ở http://www.binance.com) , ứng dụng di động, ứng dụng khách, ứng dụng nhỏ và các ứng dụng khác của Binance được phát triển để cung cấp Dịch vụ Binance và bao gồm các nền tảng, trang web và ứng dụng khách được vận hành độc lập trong hệ sinh thái (ví dụ: Binance’s Open Platform, Binance Launchpad, Binance Labs, Binance Charity, Binance DEX, Binance X, JEX, Trust Wallet và cổng tiền pháp định). Binance đang liên tục phát triển và có thể cung cấp nhiều dịch vụ hơn nữa trong tương lai.
Mẫu đơn Yêu cầu
Cơ quan thực thi pháp luật được ủy quyền có thể gửi yêu cầu cung cấp thông tin qua LERS sau khi yêu cầu truy cập đã được chấp thuận. Để đẩy nhanh quá trình, viên chức thực thi pháp luật sẽ được nhắc nhở đưa ra cơ sở pháp lý rõ ràng cho từng yêu cầu cung cấp thông tin hoặc hỗ trợ. Bản tóm tắt về thông tin thực tế, cuộc điều tra và bất kỳ thông tin nào liên quan đến người dùng và chi tiết giao dịch trên Binance cũng sẽ giúp chúng tôi đẩy nhanh tiến độ xử lý yêu cầu.
Thông báo về Yêu cầu
Trừ khi được nêu rõ trong bất kỳ Lệnh Tòa hoặc Trát Cảnh sát nào và trên cơ sở pháp lý hợp lệ, chúng tôi có thể thông báo cho người dùng có liên quan về yêu cầu trước khi tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.