Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Giao dịch Spot & Margin
Giao dịch Margin

Cách tính giá thanh lý ký quỹ

Binance
2021-04-19 06:22
Công thức tính giá thanh lý cho giao dịch ký quỹ bằng đơn vị tiền tệ "i" như sau:
Trong đó, "i" là đơn vị tiền tệ "i", "Ai" là tổng tiền của tài sản "i", "Li" là số tiền vay của tài sản "x", "Ri" là số tiền lãi phải trả trên tài sản "x", "Pi" là giá chỉ số của cặp tài sản "x"/BTC (hoặc USDT) và cuối cùng, "li" là giá thanh lý của tài sản "x".
Tính năng thanh lý được kích hoạt khi tỷ lệ rủi ro đạt đến mức tỷ lệ rủi ro thanh lý.
Tỷ lệ rủi ro = Tổng tài sản / (Tổng số tiền vay + Số tiền lãi phải trả).
Sử dụng đơn vị tiền tệ "i" làm ví dụ như sau:
Do đó, giá thanh lý tham khảo cho đơn vị tiền tệ "i" là:
Tỷ lệ giá chỉ số trên giá thanh lý tham khảo = (Giá thanh lý - Giá chỉ số) / Giá chỉ số.
Bài viết liên quan
Hãy bắt đầu bằng cách Giao dịch Margin trên Ứng dụng Binance