Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Binance Futures

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Binance Futures
Giao dịch chiến lược
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Hợp đồng tương lai COIN-M
Hướng dẫn Futures
Cross Collateral
Chế độ Phòng hộ
Phiếu thưởng Chào mừng người dùng mới của Binance Futures
Điều khoản Sử dụng
Chỉ số
Quy định giao dịch
Lựa chọn
Token đòn bẩy
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Hướng dẫn tính lãi lỗ của hợp đồng tương lai

2021-07-29 10:31
Tính toán lãi lỗ dựa trên tài sản thế chấp của hợp đồng. Ví dụ: một hợp đồng ký quỹ bằng USDT sẽ được tính bằng USDT. Còn hợp đồng ký quỹ bằng coin BTC sẽ được tính bằng BTC. 
Xin lưu ý rằng Lãi lỗ chưa ghi nhận sẽ được tính dựa trên Giá đánh dấu, còn Lãi lỗ đã ghi nhận sẽ được tính dựa trên giá gần nhất . 

Tính toán lãi lỗ của hợp đồng ký quỹ bằng coin (BTCUSD)

Hợp đồng ký quỹ bằng coin BTC được định giá, thế chấp và thanh toán bằng Bitcoin, nghĩa là Bitcoin được sử dụng làm đồng tiền yết giá. Mỗi hợp đồng ký quỹ bằng coin BTC đại diện cho 100 USD và như vậy, USD là đồng tiền định giá. Do mỗi hợp đồng đại diện cho một lượng USD cố định, điều này nghĩa là Bitcoin được sử dụng để nộp ký quỹ ban đầu hoặc để tính lãi lỗ. 
Giả sử bạn đã mua 100 hợp đồng vĩnh cửu ký quỹ bằng Bitcoin (100 x 100 USD = $10.000) với giá $50.000 một hợp đồng. Bằng cách này, về cơ bản bạn đang bán 10.000 USD và mua giá trị Bitcoin tương đương (10.000/50.000 = 0,2 BTC).
Giả sử giá Bitcoin tăng lên $55.000 và bạn muốn thu được lợi nhuận từ giao dịch. Để đóng vị thế, bạn mua lại hợp đồng trị giá 10.000 USD, đồng thời bán số Bitcoin tương đương (10.000/55.000 = 0,1818 BTC).
Trong giao dịch này, lợi nhuận của bạn sẽ được tính như sau: Số lượng Bitcoin khi vào lệnh - Số lượng Bitcoin khi thoát lệnh = 0,2 - 0,18 = 0,0182 BTC.
Tóm lại, công thức tính lãi lỗ sẽ là:
((1 / Giá vào lệnh hợp đồng tương lai) - (1 / Giá thoát lệnh hợp đồng tương lai)) * Khối lượng vị thế
((1/50.000) - (1/55.000)) * (100 hợp đồng x 100 USD) = 0,0182 BTC
Ví dụ về vị thế short:
Short hợp đồng BTCUSD 0925 theo quý (Mua USD, Bán BTC): 
((1 / Giá vào lệnh hợp đồng tương lai) - (1 / Giá thoát lệnh hợp đồng tương lai)) * (Khối lượng vị thế * -1)
((1/50.000) - (1/45.500)) * (100 hợp đồng x 100 USD) = 0,0198 BTC

Tính toán lãi lỗ của hợp đồng ký quỹ bằng USDT (BTCUSD)

Giả sử bạn mua (long) hợp đồng vĩnh cửu BTCUSDT trị giá 10.000 USDT với giá 50.000 USDT. Giá tăng và bạn thoát lệnh ở mức 55.000 USDT. Lợi nhuận của bạn sẽ là:
((1 / Giá vào lệnh hợp đồng tương lai) - (1 / Giá thoát lệnh hợp đồng tương lai)) * Khối lượng vị thế
( 1 / 50.000 - 1 / 55.000 ) * 10.000 = 0,018182 Bitcoin
Quy đổi sang USDT = 0,018182 * 55.000 USDT = 1.000 USDT 
Giả sử bạn bán (short) hợp đồng vĩnh cửu BTCUSDT trị giá 10.000 USDT với giá 50.000 USDT. Giá giamr và bạn thoát lệnh ở mức 45.000 USDT. Lợi nhuận của bạn sẽ là:
((1 / Giá vào lệnh hợp đồng tương lai) - (1 / Giá thoát lệnh hợp đồng tương lai)) * (Khối lượng vị thế * -1)
 ( 1 / 50.000 - 1 / 45.000 ) * -10.000 = 0,022 Bitcoin
Quy đổi sang USDT = 0,022 * 45.000 USDT = 1.000 USDT 

Cách tính% PNL chưa ghi nhận và ROE%

Hợp đồng tương lai USDⓈ-M

  • Người dùng chọn Giá đánh dấu làm cơ sở giá:
PnL chưa ghi nhận = khối lượng vị thế * hướng của lệnh * (giá đánh dấu - giá vào lệnh)
ROE% = PNL chưa ghi nhận tính bằng USDT / ký quỹ vào lệnh = ( ( giá đánh dấu - giá vào lệnh ) * hướng của lệnh * khối lượng ) / (số lượng vị thế * hệ số nhân hợp đồng * giá đánh dấu* IMR)
*IMR = 1/Đòn bẩy
  • Người dùng chọn Giá gần nhất làm cơ sở giá:
PnL chưa ghi nhận = khối lượng vị thế * hướng của lệnh * (giá gần nhất - giá vào lệnh)
ROE% = PNL chưa ghi nhận tính bằng USDT / ký quỹ vào lệnh = ( ( giá gần nhất - giá vào lệnh ) * hướng của lệnh * khối lượng ) / (số lượng vị thế * hệ số nhân hợp đồng * giá đánh dấu* IMR)
hướng của lệnh: 1 đối với lệnh long;-1 đối với lệnh short

Hợp đồng tương lai COIN-M

  • Người dùng chọn Giá đánh dấu làm cơ sở giá:
PNL chưa ghi nhận = khối lượng vị thế * hệ số nhân hợp đồng * hướng của lệnh * (1/giá vào lệnh - 1/giá đánh dấu)
ROE% = PNL chưa ghi nhận * giá đánh dấu / abs(khối lượng) * hệ số nhân hợp đồng * IMR
  • Người dùng chọn Giá gần nhất làm cơ sở giá:
PNL chưa ghi nhận = khối lượng vị thế * hệ số nhân hợp đồng * hướng của lệnh * (1/giá vào lệnh - 1/giá gần nhất)
ROE% = PNL chưa ghi nhận * giá đánh dấu / abs(khối lượng) * hệ số nhân hợp đồng * IMR