Vui lòng chọn ngôn ngữ tương ứng với quốc gia hoặc vùng miền.

The simplest way to stake
Start earning rewards for holding coins and tokens
View More >
book
Với Binance Staking, người dùng từ giờ có thể nhận thưởng từ các chuỗi được hỗ trợ đơn giản bằng cách nắm giữ coin trong tài khoản Binane.