Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Exchange> Order Book
Order Book
BTC/USDT
Depth
15
  • 15
  • 30
  • 50
  • 100
Group
2 decimals
  • 0 decimals
  • 1 decimals
  • 2 decimals
Buy Order
Side
Price (USDT)
Amount (BTC)
Total (USDT)
Sum (USDT)
Sell Order
Side
Price (USDT)
Amount (BTC)
Total (USDT)
Sum (USDT)