Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Συναλλαγές P2P
P2P selger- og brukeradministrasjon

Συμπληρωματικές ρήτρες των κανονισμών διαχείρισης διαφημιστών για θέματα που σχετίζονται με στοιχεία ενεργητικού κατάθεσης εγγύησης

Binance
2021-09-08 03:40
Αυτές οι ρήτρες συμπληρώνουν τους κανονισμούς διαχείρισης διαφημιστών για θέματα που σχετίζονται με στοιχεία ενεργητικού κατάθεσης εγγύησης:
1. Στοιχεία ενεργητικού κατάθεσης εγγύησης:
Για την εξασφάλιση ασφαλών συναλλαγών, η πλατφόρμα διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει τα στοιχεία ενεργητικού κατάθεσης εγγύησης ενός εμπόρου P2P ("Κατάθεση εγγύησης") στις ακόλουθες περιπτώσεις, αφού έχει περάσει έλεγχο από την πλευρά της πλατφόρμας για το KYC και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
1.1 Περιπτώσεις αφαίρεσης της κατάθεσης εγγύησης:
1.1.1 Στην περίπτωση των ακόλουθων καταστάσεων, έχουμε το δικαίωμα να εφαρμόσουμε μέτρα για την αφαίρεση μέρους ή του συνόλου της Κατάθεσης εγγύησης ενός διαφημιστή:
(1) Ο Έμπορος έχει διαφωνία για μια συναλλαγή και η Πλατφόρμα καθορίζει ότι ο Έμπορος φταίει και, ενώ θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και να εκτελέσει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, δεν συνεργάζεται ή δεν εκτελεί τις αντίστοιχες υποχρεώσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και μια τέτοια αποτυχία έχει ως αποτέλεσμα απώλειες/ζημία σε άλλους χρήστες
(2) Ο Έμπορος χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα για να εμπλακεί σε ξέπλυμα χρήματος, παράνομη και συγκαλυμμένη απάτη και κερδοσκοπική αγοραπωλησία συναλλάγματος, κακόβουλη χειραγώγηση των τιμών συναλλαγών, κακόβουλη διατάραξη της συναλλακτικής τάξης και άλλες παράνομες και εγκληματικές πράξεις ή συμπεριφορές που παραβιάζουν τους κανονισμούς της Πλατφόρμας
(3) Ο Έμπορος χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα της Binance για να στρατολογήσει συναδέλφους του, να χρεώσει προμήθειες ως ενδιάμεσος, να ασχοληθεί με ψευδές μάρκετινγκ ή να δημιουργήσει κακόβουλες και παραπλανητικές συσχετίσεις κ.λπ., που βλάπτουν τα δικαιώματα, τα συμφέροντα ή τη φήμη της Πλατφόρμας
(4) Ο Έμπορος θέτει παράνομα στη διάθεση τρίτων τις τραπεζικές κάρτες ή τους λογαριασμούς συναλλαγών που ανήκουν σε τρίτους ή εμπλέκεται σε απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλες παράνομες και εγκληματικές πράξεις, οι οποίες προκαλούν ζημιά σε αυτήν την πλατφόρμα, τους σχετικούς χρήστες ή τρίτους
(5) Εάν ο Έμπορος έχει μια μη τυποποιημένη εντολή στην οποία ασκείται προσφυγή και βρίσκεται σε εκκρεμότητα για διάφορους λόγους, ο Έμπορος θα φέρει οποιαδήποτε αντίστοιχη ευθύνη που καθορίζεται από την πλατφόρμα μετά την εξέταση της εντολής από την πλατφόρμα, αλλά η πλατφόρμα δεν θα είναι υπεύθυνη εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον Έμπορο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος
(6) Ο Έμπορος έχει διαπράξει άλλες παραβιάσεις οποιωνδήποτε κανόνων ή κανονισμών της Πλατφόρμας
(7) Μετά τη δέσμευση των λογαριασμών παραλαβής και πληρωμής του Εμπόρου που έχουν δεσμευτεί λόγω της πράξης ή της μη πράξης του/της και δεν καταγγείλει την κατάθεση στην Πλατφόρμα εγκαίρως, όπως απαιτείται
(8) Άλλες καταστάσεις στις οποίες πρέπει να αφαιρεθεί η Κατάθεση εγγύησης λόγω οποιασδήποτε υπαιτιότητας του Εμπόρου, όπως εύλογα καθορίζεται από την Πλατφόρμα.
1.1.2 Αφού η Πλατφόρμα αφαιρέσει ολόκληρη ή μέρος της Κατάθεσης εγγύησης του Εμπόρου σύμφωνα με τους κανονισμούς διαχείρισης διαφημιστών, ο Έμπορος θα συμπληρώσει πλήρως την Κατάθεση εγγύησης με ένα ποσό που ισοδυναμεί με το ποσό που αφαιρέθηκε.
1.2 Το πραγματικό ποσό της Κατάθεσης εγγύησης που θα αφαιρεθεί καθορίζεται, με βάση τις πραγματικές συνέπειες και το ύψος της αποζημίωσης που προκύπτει από αυτές, από την εκτίμηση κινδύνου της Πλατφόρμας:
1.2.2 Εάν οι ακόλουθες ειδικές περιστάσεις επαληθευτούν από την Πλατφόρμα, θα έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε αυτόματα την Κατάθεση εγγύησής σας πλήρως:
(1) Η Πλατφόρμα διαθέτει εύλογα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο Διαφημιστής είναι άμεσος συμμετέχων ή βοηθά στην απάτη, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλες παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες
(2) Διαπιστώνεται ότι ο Έμπορος συνδέεται με απάτη και περιστατικά που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά την εκτέλεση συναλλαγών μεταξύ πλατφορμών σε άλλες πλατφόρμες
(3) Διαπιστώνεται ότι ο Έμπορος μεταφέρει παράνομα στοιχεία ενεργητικού, όπως κλεμμένα κεφάλαια, σε αυτήν την πλατφόρμα.
(4) Η πληρωμή που πραγματοποιήθηκε από τον Έμπορο προκάλεσε δέσμευση του λογαριασμού παραλαβής ενός χρήστη και κατά τη διαδικασία επαλήθευσης και ο Διαφημιστής εμπλέκεται στην δόλια συμπεριφορά της παροχής ψευδών στοιχείων πιστοποίησης.
(5) Η πληρωμή που πραγματοποιήθηκε από τον Έμπορο προκάλεσε τη δέσμευση του λογαριασμού παραλαβής των χρηστών και ο Διαφημιστής αρνείται να συνεργαστεί για την επίλυση του ζητήματος.
(6) Οι λογαριασμοί παραλαβής και πληρωμής του Εμπόρου έχουν δεσμευτεί πολλές φορές, αλλά καμία από αυτές τις δεσμεύσεις δεν έχει αναφερθεί στην Πλατφόρμα όπως απαιτείται, ή οι λογαριασμοί παραλαβής και πληρωμής του Διαφημιστή έχουν δεσμευτεί, προκαλώντας σοβαρές απώλειες σε άλλους χρήστες της Πλατφόρμας.  
Σχετικά άρθρα
Οδηγίες για εμπόρους συναλλαγών P2P της Binance