Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Παράγωγα κρύπτο
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ)

Πρωτόκολλο ρευστοποίησης

Binance
2021-05-26 03:05

Ρευστοποίηση

Η Binance χρησιμοποιεί την τιμή αναφοράς για να αποφύγει περιττές ρευστοποιήσεις και για να καταπολεμήσει τη χειραγώγηση της αγοράς.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην τιμή αναφοράς και την τελευταία τιμή;

Για να αποφευχθούν οι ακραίες διακυμάνσεις και οι περιττές ρευστοποιήσεις κατά τη διάρκεια περιόδων υψηλής μεταβλητότητας, τα ΣΜΕ της Binance χρησιμοποιούν την πιο πρόσφατη τιμή και την τιμή αναφοράς.
Η πιο πρόσφατη τιμή αναφέρεται στην τελευταία τιμή συναλλαγής στην οποία έγινε η συναλλαγή του συμβολαίου. Με άλλα λόγια, η τελευταία συναλλαγή στο ιστορικό συναλλαγών ορίζει την πιο πρόσφατη τιμή. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των πραγματοποιηθέντων PnL σας (κέρδη και ζημία).
Από την άλλη πλευρά, η τιμή αναφοράς υπολογίζεται χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό δεδομένων χρηματοδότησης και ένα καλάθι δεδομένων τιμών από πολλαπλές ανταλλαγές spot. Οι τιμές ρευστοποίησής σας και τα δυνητικά κέρδη και ζημία υπολογίζονται με βάση την τιμή αναφοράς.
Ο κίνδυνος και η μόχλευση προσαρμόζονται βάσει της συνολικής έκθεσης του χρήστη. Όσο μεγαλύτερη είναι η θέση, τόσο υψηλότερο είναι το απαιτούμενο περιθώριο και τόσο χαμηλότερη είναι η μόχλευση. Η ρευστοποίηση ενεργοποιείται όταν:
Πρόσθετη εγγύηση = Αρχική πρόσθετη εγγύηση + Πραγματοποιηθέντα PnL + Δυνητικά PnL < Περιθώριο διατήρησης
Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ότι η αλλαγή του περιθωρίου διατήρησης θα επηρεάσει άμεσα την τιμή ρευστοποίησης. Για να αποφύγετε τη ρευστοποίηση (π.χ. το ποσοστό περιθωρίου να φτάσει 100%), προσθέστε περισσότερο περιθώριο ή μειώστε τις θέσεις σας. Συνιστάται το ποσοστό περιθωρίου να παραμένει κάτω από 80%.

Τιμή ρευστοποίησης

Η ρευστοποίηση πραγματοποιείται όταν η τιμή αναφοράς φτάνει την τιμή ρευστοποίησης μιας θέσης. Συνιστούμε στους επενδυτές να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην κίνηση της τιμής αναφοράς και της τιμής ρευστοποίησης, για να αποφύγουν τη ρευστοποίηση.
Στη λειτουργία αντιστάθμισης, τόσο οι μακροπρόθεσμες όσο και οι βραχυπρόθεσμες θέσεις του ίδιου συμβολαίου μοιράζονται την ίδια τιμή ρευστοποίησης στη λειτουργία συνεκτίμησης περιθωρίου.
Αν οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες θέσεις του ίδιου συμβολαίου είναι στη μεμονωμένη λειτουργία, οι θέσεις θα έχουν δύο διαφορετικές τιμές ρευστοποίησης, ανάλογα με το περιθώριο που κατανέμεται στις θέσεις.
Η Binance δίνει τη δυνατότητα συναλλαγής υψηλής μόχλευσης χρησιμοποιώντας έναν προηγμένο μηχανισμό κινδύνων και ρευστοποίησης. Το μοντέλο ρευστοποίησης ίσως είναι πολύπλοκο. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη αριθμομηχανή για να υπολογίσετε την τιμή ρευστοποίησης.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον υπολογισμό της τιμής ρευστοποίησης, επισκεφτείτε τα ακόλουθα:

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της ρευστοποίησης;

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρευστοποίησης, όλες οι ανοιχτές εντολές ακυρώνονται αμέσως. Όλοι οι χρήστες υπόκεινται στα ίδια πρωτόκολλα ρευστοποίησης που αναφέρονται ως "Έξυπνη ρευστοποίηση". Η Binance αποφεύγει την πλήρη ρευστοποίηση της θέσης του χρήστη, όποτε είναι δυνατό. Για κάθε επενδυτή που έχει υποστεί εκκαθάριση μέσω αναγκαστικής ρευστοποίησης και όχι από εντολή που εκδόθηκε από τον χρήστη, θα χρεωθεί προμήθεια ρευστοποίησης μόνο στο ποσό που ρευστοποιήθηκε (όχι στην ονομαστική αξία της θέσης).
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι, ως γενικό κανόνα, οι χρήστες που διατηρούν μικρές θέσεις, οι οποίες εισέρχονται προς ρευστοποίηση, είναι πολύ πιθανόν να ρευστοποιηθούν πλήρως. Οι χρήστες με μεγαλύτερους λογαριασμούς θα παρατηρήσουν ρευστοποίηση σε ένα μικρότερο ποσοστό των λογαριασμών τους, σε σύγκριση με τους μικρότερους χρήστες. Αυτό συμβαίνει, επειδή το περιθώριο διατήρησης βασίζεται στο μέγεθος της θέσης του χρήστη και όχι στην επιλογή μόχλευσης. Ως αποτέλεσμα, το ισχύον περιθώριο διατήρησης για μικρότερους χρήστες είναι χαμηλότερο από το ποσοστό προμήθειας ρευστοποίησης. Επομένως, έχουν ήδη χρεοκοπήσει όταν εισέρχονται στη ρευστοποίηση, ανεξάρτητα από την τελική τιμή κατά την εκκαθάριση.

Εντολές ρευστοποίησης

Λάβετε υπόψη πως όλες οι εντολές ρευστοποίησης είναι άμεσες εντολές ή εντολές ακύρωσης. Η εντολή θα εκτελέσει όσες περισσότερες γίνεται και θα ακυρώσει τις υπόλοιπες. Αυτή η εντολή διαφέρει από μια εντολή τύπου Fill or Kill (Εκπλήρωση ή Ακύρωση) που θα εκτελεστεί μόνο αν η εντολή μπορεί να εκτελεστεί πλήρως και που διαφορετικά θα ακυρωθεί. Οι υπόλοιπες θέσεις είτε θα ανατεθούν στο ταμείο ασφάλισης είτε θα πραγματοποιηθεί ρευστοποίηση από τον αντισυμβαλλόμενο.
Το σύστημα πρώτα θα ακυρώσει όλες τις ανοιχτές εντολές για όλους τους επενδυτές. Έπειτα, θα προσπαθήσει να μειώσει τη χρήση περιθωρίου του επενδυτή με μία ενιαία μεγάλη εντολή άμεση ή ακύρωση, χωρίς να υποβάλει τον επενδυτή σε πλήρη ρευστοποίηση. Αν ο χρήστης συμμορφώνεται με το περιθώριο μετά τον υπολογισμό των παρακρατήσεων των πραγματοποιηθέντων ζημιών και της προμήθειας ρευστοποίησης, το συμβάν ρευστοποίησης έχει ολοκληρωθεί. Αν ο χρήστης εξακολουθεί να έχει ελλιπές περιθώριο, η θέση του χρήστη θα κλείσει στην τιμή χρεοκοπίας και το ταμείο ασφάλισης θα αναλάβει τη θέση και ο χρήστης θα κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Ένα μέρος της εναπομένουσας πρόσθετης εγγύησης (αν υπάρχει) θα μεταφερθεί στο ταμείο ασφάλισης. Αν ένας λογαριασμός κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης (αρνητικό υπόλοιπο πορτοφολιού), το ταμείο ασφάλισης θα εξοφλήσει το ποσό για να επαναφέρει το υπόλοιπο του λογαριασμού στο 0.

Αυτόματη εκκαθάριση αρνητικού υπολοίπου

Όταν το υπόλοιπο λογαριασμού ενός χρήστη πέσει σε αρνητική μετοχική αξία, η Binance θα χρησιμοποιήσει το ταμείο ασφάλισης για να καλύψει τη ζημία ελλείμματος στον λογαριασμό του χρήστη. Η αυτόματη εκκαθάριση του αρνητικού υπολοίπου θα εκτελείται κάθε 10 λεπτά.
Σημειώστε ότι τα αρνητικά υπόλοιπα λογαριασμού θα εκκαθαριστούν αυτόματα για χρήστες που πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  • Η λειτουργία πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού δεν είναι ενεργοποιημένη.
  • Δεν υπάρχουν ανοιχτές θέσεις (συνεκτίμησης ή μεμονωμένου περιθωρίου) στον λογαριασμό, για αρνητικά υπόλοιπα σε λογαριασμούς περιθωρίου USDⓈ.
  • Δεν υπάρχουν ανοιχτές θέσεις (συνεκτίμησης ή μεμονωμένου περιθωρίου) στον λογαριασμό, για αρνητικά υπόλοιπα σε λογαριασμούς νομισματικού περιθωρίου.
  • Οι χρήστες δεν έκαναν οι ίδιοι μεταφορά για να καλύψουν τις ζημίες ελλείμματος στον λογαριασμό τους μετά τη ρευστοποίηση.
Σε περίπτωση που δεν πληροίτε τα κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω, επικοινωνήστε με τους εκπροσώπους εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια.

Προμήθεια εκκαθάρισης ασφάλισης

Όταν η θέση του χρήστη ρευστοποιηθεί, ένα συγκεκριμένο ποσοστό από την προμήθεια εκκαθάρισης ασφάλισης θα συλλεχθεί και θα δοθεί στα αποθεματικά του ταμείου ασφάλισης με την ένδειξη "Εκκαθάριση ασφάλισης" στο ιστορικό συναλλαγών.
Από τη στιγμή που η τιμή ρευστοποίησης δεν θα αλλάξει, συνιστάται ο χρήστης να ελέγχει αυστηρά τους κινδύνους θέσης για να αποφύγει τη ρευστοποίηση.
Για τις προμήθειες εκκαθάρισης ασφάλισης, ανατρέξτε στη σελίδα κανόνες συναλλαγών.
Λάβετε υπόψη:
  • Οι τιμές πτώχευσης ίσως είναι εκτός του εύρους τιμών της τιμής αγοράς συμβολαίου.
  • Θα σας στέλνουμε ειδοποιήσεις κοινοποίησης απαίτησης περιθωρίου και ρευστοποίησης μέσω email, γραπτού μηνύματος και εσωτερικού μηνύματος. Οι ειδοποιήσεις εξυπηρετούν ως προειδοποίηση κινδύνου και δεν εγγυώνται έγκαιρη παράδοση. Συμφωνείτε ότι κατά τη διάρκεια χρήσης της Υπηρεσίας, υπό ορισμένες συνθήκες (συμπεριλαμβανομένης της συμφόρησης προσωπικού δικτύου και κακού περιβάλλοντος δικτύου) οι χρήστες ενδέχεται να μην μπορούν ή να καθυστερήσουν να λάβουν υπενθυμίσεις μέσω SMS ή email. Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς υποχρέωση, να στέλνει ειδοποιήσεις.
*Αποποίηση ευθυνών: Τα νούμερα στο παρόν άρθρο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ανατρέξτε στην αγγλική έκδοση για τα ενημερωμένα νούμερα.
Σχετικά άρθρα
Επισκόπηση των προϊόντων και χαρακτηριστικών των ΣΜΕ της Binance