Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Mer
Cancel

Villkor för Kryptolånstjänster

Uppdaterad: 2 september 2022

A. Godkännande av dessa tjänstevillkor

1. Genom att använda kryptolånstjänsten bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat alla villkor i dessa tjänstevillkor för Kryptolånstjänster, och du bekräftar och samtycker till att du kommer att vara bunden av och följa dessa tjänstevillkor för Kryptolånstjänster. Om du inte förstår och accepterar dessa tjänstevillkor för Kryptolånstjänster i sin helhet ska du inte använda Kryptolånstjänsterna.

B. Omfattningen av dessa tjänstevillkor

2. Dessa tjänstevillkor reglerar specifikt din tillgång till och användning av lånetjänstfunktionerna som görs tillgängliga av Binance via Binance-tjänsten (”Villkor för Kryptolånstjänster”). 

3. Dessa tjänstevillkor för Kryptolånstjänster kompletterar Binances användarvillkor (”Villkoren”) och bestämmelserna i Villkoren ska fortsätta att gälla. Dessa tjänstevillkor för Kryptolånstjänster utgör produktvillkor. Referenser i Villkoren till Binance-tjänsterna ska innehålla referenser till Kryptolånstjänsterna som avses nedan. I händelse av konflikt eller inkonsekvens mellan dessa tjänstevillkor för Kryptolånstjänster och Villkoren, ska dessa tjänstevillkor för Kryptolånstjänster gälla med avseende på de tjänster som avses nedan, om inte annat uttryckligen anges.

C. Behörighet

4. För att få tillgång till och använda Kryptolånstjänsterna måste du uppfylla de behörighetskriterier som anges i Villkoren och/eller på Binances handelsplattform från tid till annan. 

5. Vi kan när som helst komma att ändra våra behörighetskriterier relaterade till användningen av Kryptolånstjänsterna, inklusive genom att införa ytterligare krav.

6. Om du vid något som helst tillfälle efter att du har öppnat eller använt Kryptolånstjänsterna inte längre uppfyller våra behörighetskriterier för Kryptolånstjänsterna (inklusive på grund av en förändring av dina omständigheter eller våra behörighetskriterier) måste du meddela oss omedelbart, och vi kan komma att skjuta upp eller avbryta din möjlighet att komma åt och använda Kryptolånstjänsterna. 

7. Du intygar och garanterar härmed för Binance att du kommer att meddela oss om eventuella förändringar i dina omständigheter som kan påverka din förmåga att uppfylla behörighetskriterierna. 

D. Kryptolånstjänsterna

8. Du intygar och garanterar härmed för oss på en regelbunden basis att: (a) du är behörig och/eller tillåts att använda Kryptolånstjänsterna, (b) dessa tjänstevillkor för Kryptolånstjänster utgör juridiska, giltiga och bindande skyldigheter som kan verkställas mot dig i enlighet med dessa tjänstevillkor, och (c) din användning av Kryptolånstjänsterna och Binances tillhandahållande av dessa tjänster till dig inte är olaglig enligt lagarna i en jurisdiktion som du är föremål för. Du samtycker till att informera oss omedelbart om det skulle ske någon lagändring eller andra omständigheter som kan göra denna representation och garanti ogiltig eller att den på något sätt är tveksam. Du samtycker härmed till att på begäran ersätta Binance mot för alla förluster, ansvar och kostnader som uppstår till följd av anspråk eller krav (inklusive juridiska avgifter och eventuella böter, avgifter eller påföljder som åläggs av en tillsynsmyndighet) som uppstår till följd av eller i samband med ditt brott mot denna garanti eller din skyldighet att informera oss om ändringar i lag eller omständigheter enligt denna klausul 8. 

9. När du lånar digitala tillgångar enligt dessa tjänstevillkor för kryptolån ingår du ett lån som låntagare där Binance är långivaren. Du samtycker till och bekräftar att Binance har rätt enligt dessa tjänstevillkor för kryptolån att verkställa villkoren för lånet mot dig. 

10. Vi kan skjuta upp eller avbryta tillgängligheten för Kryptolånstjänsterna i förhållande till alla digitala tillgångar och/eller i förhållande till användare som befinner sig i en jurisdiktion, helt eller delvis, när som helst och av vilken anledning som helst, och under sådana omständigheter kan vi, utan ansvar gentemot dig, minska, avbryta, stänga eller ändra ett lån. Om vi gör det ska vi meddela dig utom under omständigheter där vi kan behöva avbryta tillgängligheten för Kryptolånstjänsterna i förhållande till en viss digital tillgång för att följa vår förståelse av tillämplig lag i en jurisdiktion, eller för att följa en order eller begäran från någon behörig reglerande, statlig eller brottsbekämpande myndighet, eller enligt vad som krävs enligt vår interna policy, i vilket fall sådan avstängning eller upphörande kan träda i kraft omedelbart. 

11. Du ska vara ansvarig, och du antar och ska bära all risk för förlust, för allt beteende som rör Kryptolånstjänsterna, och Binance tar inget ansvar för förlust eller skada som uppstår till följd av din tillgång till och användning av Kryptolånstjänsterna. 

12. För att kunna använda Kryptolånstjänsterna ska du sätta in och behålla på Säkerhetskontot och/eller på annat sätt förse Binance med berättigade säkerheter i sådan form och belopp, vid sådana tillfällen som Binance från tid till annan efter eget gottfinnande kräver, oavsett om ett sådant krav från Binance är identiskt med eller återspeglar eller är större än tillämpliga säkerhetskrav för något statligt organ eller självreglerande organisationer i en jurisdiktion (inklusive en börs) som måste underhållas av Binance och/eller dig. 

13. En lista över berättigade säkerheter kommer att föreskrivas av Binance och vissa digitala tillgångar får endast värderas som säkerhet på diskonterad basis. Binance kan (men är inte skyldig att) meddela dig om ändringar i listan över berättigade säkerheter eller rabatter som tillämpas på värderingen av dessa innan dessa ändringar träder i kraft.

14. Värdet på eventuella säkerheter ska bestämmas av Binance efter eget och fullständigt gottfinnande. 

15. Binance kan fastställa säkerhetskrav för Kryptolånstjänsterna, inklusive genom att ställa in LTV-nivåer som måste upprätthållas av dig (”Säkerhetskraven”). Binance kan, efter eget och fullständigt gottfinnande, med eller utan föregående meddelande till dig, ändra Säkerhetskraven när som helst och med vilket belopp som helst, och kan även föreskriva att sådana säkerhetskrav ska gälla såväl befintliga lån som nya lån. Du bekräftar att Binance under vissa marknadsförhållanden kan påverka en omedelbar ändring av Säkerhetskraven och/eller kräva att ytterligare säkerheter sätts in omedelbart eller inom en viss tidsperiod, vilket kan vara mindre än 24 timmar, och du avstår från rätten att invända på grund av att ett sådant krav är orimligt. Inga tidigare säkerhetskrav ska utgöra ett prejudikat eller förplikta Binance. 

16. Om Binance fastställer att tilläggsmarginal krävs ska du sätta in denna tilläggsmarginal hos Binance omedelbart efter begäran, förutsatt att Binance, trots sådant krav på tilläggsmarginal, när som helst kan utöva sina rättigheter enligt avsnitt H (Konkurs och avslutande). Vid ett sådant beslut avseende säkerheter som tillhandahålls för ett lån, är Binance inte skyldigt att ta hänsyn till säkerheter som innehas av Binance avseende något annat lån. 

17. Du bekräftar att säkerheter kan hållas och användas av Binance för att säkerställa fullgörandet av dina skyldigheter enligt dessa tjänstevillkor för kryptolån och Villkoren. All säkerhet ska innehas av Binance, oavsett bestämmelser eller instruktioner om motsatsen, som fortsatt säkerhet och ska vara föremål för en allmän kvittningsrätt till förmån för Binance för alla dina skyldigheter, skulder, pengar eller andra belopp när som helst nu eller hädanefter på grund av, förfaller, uppkommit eller betalas av dig till Binance enligt dessa tjänstevillkor för kryptolån, Villkoren eller på annat sätt, vare sig det är nuvarande eller framtida, faktiska eller villkorade, på egen hand eller gemensamt eller antingen som kapitalbelopp eller säkerhet (”Säkrade skyldigheter”), och Binance kan komma att anpassa eller realisera alla säkerheter som föreskrivs i dessa tjänstevillkor för kryptolån eller Villkoren. Dessutom debiterar du härmed Binance, genom en första fast debitering, och tilldelar Binance, som säkerhet, alla dina rättigheter till, och intressen i, säkerheten som fortsatt säkerhet för betalning och fullgörande av de säkrade skyldigheterna. För att undvika tvivel har du, trots eventuella bestämmelse i Villkoren, ingen rätt att skicka några instruktioner för att begära uttag av digitala tillgångar som utgör säkerhet.

18. Du ska på egen bekostnad och på Binances begäran utföra och göra alla sådana handlingar, åtgärder och saker (inklusive, men inte begränsat till, utförandet av sådana ytterligare handlingar eller utförande och leverans av eventuella ytterligare instrument eller dokument) som Binance kan kräva i enlighet med dessa tjänstevillkor för kryptolån, inklusive, men inte begränsat till, att fullständigt gå med på Binances rättigheter till den säkerhet som du tillhandahåller. 

19. Binance har rätt att sätta in, pantsätta, återhypotera, investera, låna, satsa på kedjan och i allmänhet hantera och överföra alla säkerheter efter eget gottfinnande, och ska inte vara skyldig att meddela dig om desamma eller vara skyldig dig eventuella räntor, satsningsbelöningar, inkomster eller förmåner som kan härledas därifrån. Ingen ränta ska betalas till dig för någon säkerhet och du bekräftar och samtycker till att eventuella räntor, inkomster eller förmåner som du har tjänat på säkerheter (om sådana finns) enligt dessa lånetjänstvillkor kan behållas av Binance för egen räkning och nytta. Binance ansvarar inte gentemot dig för förlust av säkerheter som direkt eller indirekt uppstår till följd av en nedläggning, bankrutt, insolvens, Likvidering, Konkurs, hackning, säkerhetsbrott, tekniskt fel eller annan händelse av liknande karaktär som påverkar någon leverantör, mellanhand, ombud, huvudförvaltare, underförvaltare, återförsäljare, börs, stakingplattform, likviditetspool, broleverantör, marknads-maker, clearingcentral eller tillsynsorganisation.

20. Binance kan sätta in några av dina säkerheter och kan förena sådana säkerheter med Binances eller andra personers digitala tillgångar, valutor och egendomar på Binances allmänna konto eller något annat konto. Ingen ränta ska betalas på någon typ av säkerhet som har satts in av dig hos Binance.

21. Alla säkerheter ska vara föremål för Binances allmänna rättigheter avseende dina digitala tillgångar enligt Villkoren och i enlighet med tillämplig lag. 

22. Med förbehåll för Villkoren och efter eget gottfinnande kan Binance tillåta dig att öppna underkonton i enlighet med kryptolånsjänsterna.

E. Lån och återbetalning

23. När du ansöker om ett lån ska du ange den digitala tillgång som du vill låna och den digitala tillgång du vill tillhandahålla som säkerhet för lånet. Du ska även välja lånets löptid (”Löptiden”) till 7 (sju), 14 (fjorton), 30 (trettio), 90 (nittio) eller 180 (etthundraåttio) dagar. 

24. Förutsatt att du uppfyller alla behörighetskriterier, som bestäms av Binance efter eget gottfinnande, och att du har tillräckligt med berättigade säkerheter tillgängliga på ditt Binance-konto, kan du ansöka om, och Binance kan bevilja dig, ett lån av digitala tillgångar (”Lånet”). Om Binance samtycker till att bevilja dig ett lån överförs tillgångarna från lånet (”Lånade tillgångar”) till ditt Binance-konto och du kan använda de lånade tillgångarna på plattformen på alla sätt som Binance från tid till annan kan tillåta eller, i enlighet med Villkoren, så kan du ta ut de lånade tillgångarna från ditt Binance-konto. 

25. Binance kan lägga till villkor för användningen av en viss lånbar tillgång eller berättigad säkerhet, inklusive, men inte begränsat till, mini- och maxbelopp som är tillgängliga för ett lån av en viss digital tillgång. 

26. Binance kan bestämma vilka digitala tillgångar som utgör Lånbara tillgångar och berättigade säkerheter från tid till annan efter eget gottfinnande. Om Binance fastställer att en digital tillgång som utgör säkerhet eller lånade tillgångar avseende ett utestående lån inte längre kvalificerar sig som berättigade säkerheter eller utlåningsbara tillgångar, kan vi i förekommande fall säga upp alla relevanta lån utan ansvar gentemot dig före förfallotiden.  

27. Du ska återbetala lånet och eventuella upplupna räntor och andra avgifter vid tidpunkten på den sista dagen av den löptid som anges för det aktuella lånet på plattformen (”Förfallotiden”).

28. Förutsatt att du betalar all Utestående ränta kan du ansöka om att förlänga lånets löptid (en ”Förlängning”) inom 24 timmar före förfallotiden eller under ett tillämpligt Moratorium i 30 dagar. Alla lån får endast förlängas en gång och förlängning är inte tillgänglig för lån med en löptid på 180 dagar. Du bekräftar och samtycker till att eventuella förlängningar (i) sker efter Binances eget gottfinnande och vi är inte skyldiga att bevilja en förlängning av ett lån, (ii) inte är tillgängliga för lån som är säkrade med särskilda digitala tillgångar, och (iii) med räntesatsen som gäller för en förlängning kommer att vara räntan vid den tidpunkt då förlängningen beviljades, vilket kan skilja sig från den ränta som gällde för den ursprungliga löptiden för lånet.

29. Du kan återbetala ett lån genom att (i) överföra ett belopp av de utlånade tillgångarna till ditt Binance-konto, eller (ii) instruera Binance via plattformen att återbetala lånet med säkerhet på Säkerhetskontot, omvandlade till de lånade tillgångarna på ett sådant sätt och i den takt som Binance, efter eget gottfinnande, kan fastställa. När lånet har återbetalats i sin helhet kommer alla återstående säkerheter på Säkerhetskontot som motsvarar det lånet att returneras till ditt spotkonto.

30. Du kan återbetala ett lån helt eller delvis och när som helst före förfallotiden utan att ådra dig några extra avgifter eller påföljder för en sådan förtida återbetalning av lånet.

31. Om du inte betalar tillbaka lånet vid eller före förfallotiden, kommer vi att ge dig en respitperiod för återbetalningen, som varierar i längd i enlighet med löptiden för det aktuella lånet. Under respitperioden kommer räntan att tillfalla tre gånger den räntesats som gällde för lånet före förfallotiden.

32. Om du inte betalar tillbaka lånet i slutet av respitperioden kommer din säkerhet omedelbart att bli föremål för Likvidering, och du kommer att vara skyldig att betala likvideringsavgiften utöver ditt lånebalans och eventuella ytterligare avgifter och kostnader i samband med likvideringen. 

33. Alla återbetalningar ska först fördelas på våra avgifter (om sådana finns), sedan till ränta och sist till lånets huvudbelopp.

F. Säkerheter

34. När du ingår ett lån kommer det relevanta beloppet av berättigade säkerheter automatiskt att överföras från ditt spotkonto till ett separat Säkerhetskonto (”Säkerhetskontot”). Du ska alltid upprätthålla en Säkerhetsbalans som är tillräcklig för att uppfylla eventuella säkerhetskrav som Binance kan ange från tid till annan. 

35. Om LTV vid något skede inte uppfyller Säkerhetskraven, som föreskrivs av Binance, samtycker du till att överföra ytterligare berättigade säkerheter till Säkerhetskontot, oavsett om Binance har gjort en marinalinlösen för att uppfylla sådana säkerhetskrav eller inte.

36. Vi kan göra en funktion tillgänglig för dig på plattformen för att aktivera en funktion för ”automatisk påfyllning”, som automatiskt överför berättigade digitala tillgångar från ditt spotkonto till Säkerhetskontot när LTV med avseende på ett lån faller under marinalinlösen för LTV. Du bekräftar och samtycker till att aktiveringen av denna funktion på plattformen inte tvingar Binance att utfärda ett marginalinlösen, och att det inte finns någon garanti för att en överföring av säkerheter kommer att göras i tid eller vara tillräcklig för att undvika Likvidering.

37. Du bekräftar och samtycker till att Binance, om LTV avseende ett lån är lika med eller under likviderings-LTV, kan och ska ha full rätt (men är inte är skyldig) att sälja eller avyttra någon eller alla säkerheter för att tillgodose den LTV som föreskrivs av Binance efter eget gottfinnande, oavsett om en marinalinlösen har gjorts eller inte (”Likvidering”), och Binance är inte skyldig att meddela dig innan Likvidering påbörjas. 

38. Du ger Binance befogenhet och diskretion att sälja eller avyttra någon eller alla säkerheter på ett sådant sätt som Binance, efter eget gottfinnande, finner lämpligt.

39. Vad gäller eventuell Likvidering är du ansvarig för en likvideringavgift, beräknad som en procentandel av värdet på de likviderade tillgångarna (”Likvideringsavgiften”), som bestäms av Binance efter eget gottfinnande. Den kurs med vilken likvideringsavgiften debiteras (”Likvideringsavgiftskurs”) är 2 %, och är förutsatt att Binance kan ändra likvideringsavgiften och metoden med vilken sådan kurs bestäms när som helst och efter eget gottfinnande. 

40. Du bekräftar och godkänner dessutom att (i) du är ansvarig för alla transaktionsavgifter och transaktionskostnader i samband med likvideringen, (ii) du är ansvarig för eventuella förluster till följd av likvideringen och (iii) Binance ansvarar inte för eventuella förluster till följd av likvideringen om Binance utövar några eller alla sina rättigheter enligt dessa tjänstevillkor för kryptolån. 

41. Binances underlåtenhet att utöva några eller alla sina rättigheter enligt detta avsnitt F ska inte utgöra ett avstående från Binances rättigheter att göra det när som helst därefter, och Binance ska inte heller ha något ansvar gentemot dig för dess handlingar eller dess underlåtenhet att agera. 

42. Du bekräftar och samtycker till att det är ditt enda ansvar att övervaka Säkerhetskraven för dina lån. Din Säkerhetsbalans och din lånebalans ska jämföras med marknaden varje minut, eller med sådana andra intervall som Binance kan bestämma efter eget gottfinnande. 

43. Du bekräftar och samtycker till att Binance kan (men inte är skyldiga att) göra marginalinlösen för dig med avseende på något av dina lån, muntligt eller skriftligt eller på annat sätt som Binance efter eget gottfinnande anser lämpligt. Utan att det påverkar ovanstående bekräftar och samtycker du till att Binance kan kontakta dig via telefon på något av de telefonnummer som du har angett till Binance för eventuella marginalinlösen. 

44. Du bekräftar och samtycker till att om intäkterna från likvideringen är otillräckliga för att återbetala din lånebalans, är du ansvarig för eventuella underskott och sådant belopp ska betalas omedelbart och betalas från dig till Binance. 

45. Eftersom marknaderna för digitala tillgångar är öppna 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, bekräftar och samtycker du till att marginalinlösen och likvideringar kan inträffa när som helst, inklusive utanför normala arbetstider. Du samtycker vidare till och bekräftar att priserna på digitala tillgångar är volatila och därmed kan sjunka snabbt i värde. 

46. Utan att det påverkar tillämpningen av klausul 43 ovan, om likvideringsintäkterna är otillräckliga för att återbetala din lånebalans, kan Binance efter eget gottfinnande besluta att täcka underskottet som du helt eller delvis ska betala med tillgångar från försäkringsfonden, i vilket fall du ska befrias från ytterligare ansvar för sådan del av underskottet som Binance har gått med på att täcka från försäkringsfonden. För att undvika tvivel har du ingen rätt att få förmånen från försäkringsfonden, och Binance är inte skyldig att ange någon anledning till sitt beslut om att göra en sådan förmån tillgänglig för dig eller inte. Binance ansvarar under inga omständigheter för beslut om att göra försäkringsfonden tillgänglig i ett visst fall eller inte. 

G. Ränta

47. Enkel ränta ska tillfalla för respektive lån per timme i början av varje timme (till exempel kl. 13:00 eller 14:00), med början med början på timmen före den tidpunkt då ett lån ingås (till exempel kl. 14:00 för ett lån som ingåtts kl 14:55) till den dagliga räntan som anges på sidan med lånedata (”Räntesatsen”) vid den tidpunkt då lånet beviljas. Ränta på ett lån ska beräknas per timme enligt följande: 

48. ”Ränta” = det kapitalbelopp som då är utestående enligt lånet * räntesatsen / 24. 

49. Trots formelberäkningen ovan kommer räntan att beräknas för första gången omedelbart när lånet är gjort, så att minst 1 timmes ränta ska debiteras för respektive lån, även om ett sådant lån inte är utestående under en hel timme. Därefter beräknas räntan vid början av varje timme.

50. Du ska omedelbart betala alla Binances avgifter, räntor, provisioner och/eller andra avgifter som sådana priser och på ett sådant sätt som Binance kan införa och föreskriva från tid till annan med avseende på utförandet och/eller utförandet av ett lån. 

51. Binance förbehåller sig rätten att från tid till annan och efter eget gottfinnande ändra avgifter, räntor, provisioner och kostnader, eller införa andra avgifter, provisioner och kostnader.

H. Konkurs och avslutande

52. Ett ”Fallissemang” ska anses inträffa om:

a. en betalning i samband med ett lån blir försenad; 

b. Säkerhetsbalansen understiger de säkerhetskrav som föreskrivs av Binance; 

c. alla utfästelser, garantier, avtal eller åtaganden som du gjort gentemot Binance (oavsett om det är under eller i samband med dessa tjänstevillkor för säkerhetstjänster (inklusive, men utan begränsning till, avsnitt F (Säkerhet) och K (Dina framställningar, garantier, avtal och åtaganden)), Villkoren, produktVillkoren eller på annat sätt) eller något annat väsentligt uttalande från dig i eller i samband med desamma är osant, felaktigt, ofullständigt eller vilseledande i något avseende vid tillfället för uttalandet eller när som helst därefter blir osant, felaktigt, ofullständigt eller vilseledande på något sätt, och du inte informerar Binance om den verkliga positionen så snart det är praktiskt möjligt; 

d. du har misslyckats att följa eller utföra någon av dina skyldigheter härunder eller med avseende på något lån eller enligt dessa tjänstevillkor för kryptolån, Villkoren eller några produktvillkor (inklusive, men inte begränsat till, din underlåtenhet att göra, vid förfall, någon betalning eller leverans som krävs av dig enligt dessa tjänstevillkor för kryptolån eller Villkoren eller med avseende på någon annan transaktion) eller du har brutit mot eller undersöks av relevanta myndigheter för brott mot tillämplig lag; 

e. du inte omedelbart förser Binance med verifieringen av din identitet eller status eller identiteten eller statusen för en person som bemyndigats av dig att agera för din räkning eller information och/eller dokument i samband med kreditkontroller och bedömningar som utförs av Binance; 

f. (i händelse av att du är en privatperson), du avlider, går i konkurs, drabbas av mental ohälsa, begår en konkurshandling eller åtgärder som försatt dig i påbörjad konkurs har vidtagits mot dig; 

g. (i händelse av att du agerar på uppdrag av ett partnerskap) någon av dess partner ska avlida, drabbas av konkurs eller mental ohälsa, begår en konkurshandling eller har vidtagit åtgärder för att placera någon av partnerna i påbörjad konkurs, eller om åtgärder påbörjas för att upplösa och/eller ändra partnerna eller konstitutionerna i partnerskapet; 

h. (i händelse av att du agerar på uppdrag av ett företag) företaget är oförmöget, företaget anses av Binance vara oförmöget, eller att företaget erkänner sin oförmåga att betala sina skulder när de förfaller till betalning, eller vidtar någon åtgärd, rättsligt förfarande eller på något annat sätt vidtar förberedelser eller åtgärder för att placera eller förbereda företaget för att försättas i insolvens, rättslig- eller tvångs förvaltning, konkursförvaltning, administrativ ledning eller något liknande eller analogt förfarande;  

i. alla utredningar, anspråk, åtgärder eller förfaranden av något slag påbörjas mot dig (inklusive, men inte begränsat till, utredningar av misstänkt marknadsmissbruk, manipulation eller annat brottsligt beteende), eller åtgärder vidtas av någon person för att upprätthålla en säkerhet mot dig; 

j. du sammankallar ett möte med dina borgenärer eller föreslår eller gör någon kompromiss eller överenskommelse med eller någon överlåtelse till förmån av dina fordringsägare; 

k. Binance har rimliga farhågor i förhållande till din kreditvärdighet, ekonomiska status eller verifiering av din identitet; 

l. Binance fastställer efter eget gottfinnande att du har agerat på ett missbrukande sätt mot någon representant för Binance eller andra användare; 

m. Binance har uppfattningen att, Binance, i god tro, bör vidta åtgärder för att bevara sina rättigheter eller intressen under ett Binance-konto eller Säkerhetskonto; 

n. Binance rimligen anser att någon av de omständigheter som anges i klausulerna 52(a) till (m) ovan sannolikt kommer att inträffa, och Binance även rimligen anser att alla åtgärder som beskrivs i klausul 53 nedan är nödvändiga, önskvärda eller ändamålsenliga för att skydda dess intressen eller intressen hos Binances andra kunder; eller 

o. ett trovärdigt påstående om bedrägeri, försummelse, förskingring, penningtvätt, insiderhandel, missbruk genom marknadspåverkan eller annan materiell olaglighet, brott mot reglering eller oegentlighet görs mot dig, att i god tro och kommersiellt rimlig affärsmässig bedömning av Binance rimligen kan leda till skadat rykte för Binance, eller äventyra integriteten på de marknader som upprätthålls av Binance. 

53. Utan att det påverkar någon annan rättighet för Binance nedan eller på annat sätt enligt lag, kan Binance (men är inte skyldig att), om ett Fallissemang inträffar, omedelbart eller när som helst därefter, medan ett sådant Fallissemang fortsätter, göra ett eller flera av följande:

a. skjuta upp (på obestämd eller annan tid), avbryta eller avsluta ett Binance-konto, Säkerhetskonton eller Binances förhållande till dig, eller förbjuda dig att använda Binance-tjänsterna eller öppna ett Binance-konto och/eller Säkerhetskonto, och påskynda alla dina skulder gentemot Binance (inklusive alla dina lån, avgifter, räntor och kostnader som du är skyldig till Binance) så att de omedelbart förfaller och betalas; 

b. likvidera, påskynda och/eller avsluta eventuella utestående transaktioner (inklusive alla transaktioner som ännu inte är avräknade den dag då Binance avslutar en sådan transaktion) genom att bestämma dess värde i god tro och efter eget gottfinnande från och med dagen för avslutningen, så snart som möjligt efter avslutningen; 

c. vid sådana tillfällen och på sätt som Binance rimligen kan avgöra baserat på, men inte begränsat till, marknadsförhållanden och portföljstatus, sälja eller på annat sätt överföra säkerheter eller andra digitala tillgångar eller annan egendom som kan krediteras ditt Binance-konto, eller som har pantsatts till Binance av dig och tillämpa intäkterna för fullgörandet av dina skyldigheter, och Binance kan kvitta och nollställa alla sina skyldigheter gentemot dig mot alla skyldigheter gentemot dig mot alla skyldigheter av dig till Binance; 

d. ändra tillämpliga säkerhetskrav eller likvidera eller utöva sin befogenhet att sälja säkerheten eller delar därav eller andra digitala tillgångar eller annan egendom som kan krediteras ditt Binance-konto eller som har pantsatts till Binance av dig till ett pris som Binance anser lämpligt under omständigheterna, och tillämpa intäkterna för fullgörandet av dina skyldigheter; 

e. tillämpa alla belopp av vilket slag som helst som står till din kredit mot eventuella belopp som du är skyldig Binance (oavsett slag och hur de än uppstår, inklusive eventuella tillfälliga belopp), eller generellt för att utöva Binances rätt till motanspråk eller kvittning mot dig enligt dessa tjänstevillkor för kryptolån, Villkoren, tillämplig lag eller på annat sätt; 

f. kräva eventuella underskott efter klausul 53(e) ovan från dig, eller hålla eventuellt överskott i väntan på fullständig avräkning av någon annan av dina skyldigheter, eller betala eventuellt överskott till dig med hjälp av metoder som Binance anser lämpliga; 

g. göra eller utelämna att göra något som Binance rimligen anser vara nödvändigt, önskvärt eller ändamålsenligt för att skydda Binance eller dess andra användare; och/eller

h. utöva sådana andra befogenheter och makt som kan ha tilldelats Binance genom dessa tjänstevillkor för kryptolån och/eller Villkoren.

54. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag kommer du att ansvara för rimliga kostnader och utgifter för insamling av obetalda brister med avseende på en lånebalans inklusive, men inte begränsat till, juridiska advokatarvoden som uppkommit och betalas eller har betalats av dig. 

I. Kryptoregn och Forks

55. Om, medan det aktuella lånet är utestående, några lånade tillgångar (i) berättigar innehavaren av sådana digitala tillgångar att erhålla en viss kvantitet av samma eller en annan digital tillgång (en ”Kryptoregn”), och/eller (ii) är föremål för en fork, och de digitala tillgångarna som fördelas som en del av sådant Kryptoregn (”Kryptoregn-tillgångar”) och/eller de Forked Digitala Tillgångarna (tillsammans med Kryptoregn-tillgångarna, ”Tilläggstillgångarna”) krediteras innehavare av den relevanta digitala tillgången medan det aktuella lånet är utestående, då (A) har du ingen rätt till Tilläggstillgångarna och Binance är inte skyldig att redovisa dig för sådana Tilläggstillgångar, och (B) i den utsträckning du får Tilläggstillgångarna utanför ditt Binance-konto, till exempel för att de utlånade tillgångarna som omfattas av ett Kryptoregn eller en Fork har överförts från ditt Binance-konto, kan Binance debitera ditt Binance-konto med ett belopp för Tilläggstillgångarna som motsvarar mängden av de relevanta lånade tillgångarna som har tagits ut från ditt Binance-konto, och sådant belopp av Tilläggstillgångar ska vara en skuld som du är skyldig Binance och ska utgöra en del av det aktuella lånet. 

56. Binance har ingen skyldighet att betala någon ersättning till dig i någon form vad gäller Tilläggstillgångarna. För att undvika tvivel ska inga Tilläggstillgångar vid något tillfälle inkluderas i beräkningen av Säkerhetsbalansen. 

J. Uttalanden

57. Du ska verifiera alla uttalanden och bekräftelser vad gäller lån som görs tillgängliga för dig på plattformen (”Uttalanden”). Om ingen invändning görs inom 7 dagar från det datum då sådan information görs tillgänglig för dig, ska sådana uttalanden anses vara avgörande och bindande gentemot dig, och du har ingen rätt att invända mot dem. Binance kan dock när som helst rätta till eventuella fel som har bevisats för ett uttalande, och kan kräva omedelbar återbetalning från dig av alla digitala tillgångar som felaktigt betalats till dig till följd av ett sådant fel. Alla invändningar från dig ska inte vara giltiga om de inte åtföljs av styrkande bevis för sådana invändningar.

58. Med förbehåll för bestämmelserna i denna klausul, ska ett uttalande som inte korrekt återspeglar den relevanta transaktionen som ingåtts via plattformen:

a. inte påverka transaktionens giltighet som uttalandet bevisar; och

b. inte ge dig rätt att genomdriva vad som är felaktigt registrerat i uttalandet, där det finns ett uppenbart fel. 

59. Utan att det påverkar de allmänna övriga Villkoren i dessa tjänstevillkor för Kryptolånstjänster, och i avsaknad av bedrägeri eller skadligt uppsåt, ska Binance under inga omständigheter vara ansvarigt gentemot dig för någon förlust eller efterfrågan av något slag som du kan lida eller ådra dig i samband med ett uppenbart fel oavsett om det uppstår, vare sig direkt eller indirekt, speciellt eller följaktligen, inklusive, men inte begränsat till, förlust av vinst eller förlust av möjligheter, även om Binance hade underrättats om möjligheten att densamma uppstår eller att densamma var rimligen förutsebar. Din uppmärksamhet riktas särskilt på avsnitt L (Allmän uteslutning) i dessa tjänstevillkor för Kryptolånstjänster.

K. Dina utfästelser, garantier, avtal och åtaganden 

60. Du representerar, garanterar, håller med om och åtar dig att: 

a. du har fått, läst och förstått dessa tjänstevillkor för Kryptolånstjänster;

b. utom med uttryckligt skriftligt medgivande från Binance, och med undantag för säkerhet eller inteckning som skapas nedan, har eller kommer ingen person att ha någon säkerhet eller annan inteckning över någon säkerhet och/eller några av dina tillgångar på ett Binance-konto eller Säkerhetskontot; och

c. du har följt och ska följa alla tillämpliga lagar i alla jurisdiktioner som är relevanta för Kryptolånstjänsterna.

61. Ovanstående utfästelser, garantier, avtal och åtaganden ska anses upprepade när du använder Kryptolånstjänsterna.

L. Allmän uteslutning 

62. Dessutom och utan att det påverkar någon annan rättighet eller gottgörelse som Binance kan ha (enligt dessa tjänstevillkor för Kryptolånstjänster, Villkoren, enligt lag eller på annat sätt) och så länge Binance agerar i god tro, är det inte ansvarigt gentemot dig i något avseende för eventuella förluster som du ådragit dig, inklusive, men utan begränsning till, förlust till följd av Konkurs, insolvens eller liknande förfaranden eller handling eller passivitet från någon mellanhand (inklusive olaglig eller olaglig handling eller passivitet) eller för hur du på annat sätt lidit och/eller blivit drabbad under eller i samband med dessa tjänstevillkor för Kryptolånstjänster och Villkoren. Binance är endast ansvarig gentemot dig om Binance har varit bedrägligt eller visat uppsåtlig försummelse. 

63. Utan att det påverkar det allmänna ovanstående är Binance inte under några omständigheter ansvarigt gentemot dig för indirekt förlust eller följdförlust, eller för förväntade vinster eller straffskador. 

M. Tvister, tillämplig lag, jurisdiktion och skiljedom 

64. Klausul 31-33 [(Tvister, gällande lag, jurisdiktion och skiljedom)] i Villkoren ska gälla alla tvister eller anspråk som rör, som uppstår ur eller i samband med dessa tjänstevillkor för Kryptolånstjänster, inklusive ditt samtycke till dessa tjänstevillkor för Kryptolånstjänster.

N. Överlevnad 

65. Trots avstängning eller uppsägning av din tillgång till och användning av Kryptolånstjänsterna, ska dessa tjänstevillkor för Kryptolånstjänster fortsätta att gälla för dig i den utsträckning det finns några skyldigheter eller skulder som återstår att utföra eller fullgöras av dig enligt dessa tjänstevillkor för Kryptolånstjänster. 

O. Definitioner och tolkningar

66. Om inte annat anges ska ord med versaler som används i dessa tjänstevillkor för Kryptolånstjänster ha samma betydelse som de som anges i Villkoren. Reglerna för tolkning som anges i Villkoren ska gälla för dessa tjänstevillkor för Kryptolånstjänster, förutom att hänvisningar till klausuler är till klausuler i dessa tjänstevillkor för Kryptolånstjänster, om inte annat anges.

Tilläggstillgångar” har den betydelse som anges till denna term i klausul 55.

Kryptoregn” har den betydelse som anges till denna term i klausul 55.

Kryptoregn-tillgångar” har den betydelse som anges till denna term i klausul 55.

Säkerhet” avser, med avseende på ett lån, alla berättigade säkerheter från dig som hålls på Säkerhetskontot avseende det lånet.

Säkerhetskonto” har den betydelse som denna term ges i klausul 34.

Säkerhetsbalans” avser, när det gäller ett lån, det totala värdet av de säkerheter från dig som hålls på Säkerhetskontot avseende det lånet, och beräknas genom att multiplicera kvantiteten av säkerheterna med relevant Prisindex.

Berättigade säkerheter” avser sådana digitala tillgångar som Binance, efter eget gottfinnande, från tid till annan kan acceptera som säkerhet för lån, enligt vad som anges på lånedatasidan.

Förlängning” har den betydelse som denna term ges i klausul 28.

Moratorium” avser en respitperiod för återbetalning av ett lån, vilket är (i) 72 timmar för ett lån med en löptid på 7 eller 14 dagar och (ii) 168 timmar för ett lån med en löptid på 30, 90 eller 180 dagar, i vart fall från löptiden för det aktuella lånet.

Försäkringsfond” avser en pool av digitala tillgångar som upprätthålls av Binance, främst finansierad av likvideringssavgiften.

Likvidering” har den betydelse som denna term ges i klausul 37.

Likvideringsavgift” har den betydelse som denna term ges i klausul 39.

Likvideringsavgiftskurs” har den betydelse som denna term ges i klausul 39.

Likviderings-LTV” avser den procentsats som anges under rubriken för den relevanta berättigade säkerheten på lånedatasidan.

Lånebalans” avser, med avseende på ett lån, allt utestående kapital plus Utestående ränta för det lånet, plus eventuella ytterligare avgifter och kostnader, inklusive likvideringsavgiften, om tillämpligt.

Lånedatasida” avser webbplatsen som innehåller information om Kryptolånstjänsterna som finns på https://www.binance.com/en/loan/data, eller på en annan adress som Binance kan ange från tid till annan.

Kryptolånstjänster” avser tillhandahållande av lån och eventuella tillhörande tjänster.

”Fallissemang” har den betydelse som anges i klausul 52.

Lån” har den betydelse som denna term ges i klausul 24.

Lånbara tillgångar” avser sådana digitala tillgångar som Binance, efter eget gottfinnande, från tid till annan kan göra tillgängliga för upplåning inom ramen för ett lån, enligt vad som anges på lånedatasidan.

Lånade tillgångar” har den betydelse som denna term ges i klausul 24.

Belåningsförhållande” eller ”LTV” avser, när det gäller ett lån, resultatet av följande formel, uttryckt i procent: 

LTV = Säkerhetsbalans/lånebalans.

Marginalinlösen” avser ett meddelande från Binance till dig om att sätta in ytterligare berättigade säkerheter på Säkerhetskontot för att undvika Likvidering av säkerheten och uppsägning av lånet.

Marginalinlösens-LTV” avser den procentsats som visas under den rubriken för relevanta berättigade säkerheter på lånedatasidan.

Utestående ränta” avser, vad gäller ett lån, summan av alla räntebelopp som beräknats för det lånet, minus eventuella betalningar som gjorts vad gäller räntan för det lånet. 

Prisindex” avser, vad gäller en digital tillgång, det aktuella marknadspriset nämnt i en annan digital tillgång, beräknat av Binance efter eget gottfinnande, med hjälp av volymvägda data från Binance och andra större börser för digitala tillgångar.

Säkrade förpliktelser” har den betydelse som denna term ges i klausul 17. 

Termer” har den betydelse som ges till denna term i klausul 23.

Ansvarsfriskrivning: Detta dokument kan ha översatts och publicerats på olika språk. I händelse av inkonsekvens, felaktigheter, utlämnanden eller fel som förekommer i någon översatt version, är engelsk version rådande.