Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Mer
Cancel

Allmän riskvarning

A. Hur man tolkar denna riskvarning

Alla definierade termer som används i denna riskvarning definieras i Binances användarvillkor (”Villkoren”) om inget annat anges.

B. Binance-tjänster

Denna riskvarning ger dig information om riskerna associerade med Binance-tjänsterna. Alla Binance-tjänster har sina egna specifika risker. Denna riskvarning ger en allmän beskrivning av riskerna när du använder Binance-tjänsterna.

Denna riskvarning förklarar inte alla risker eller hur sådana risker relaterar till dina personliga förhållanden. Det är viktigt att du förstår riskerna innan du fattar ett beslut om att använda Binance-tjänsterna.

C. Inga personliga råd

Vi tillhandahåller inte ekonomisk rådgivning i samband med Binance-tjänsterna. Vi tillhandahåller ibland faktainformation, information om transaktionsförfaranden och information om de potentiella riskerna. Alla beslut om att använda Binance-tjänsterna fattas dock av dig. Ingen kommunikation eller information som tillhandahålls av Binance är avsedd som, eller ska betraktas eller tolkas som, investeringsrådgivning, finansiell rådgivning, handelsrådgivning eller någon annan form av rådgivning. Du är ensam ansvarig för att avgöra om någon investering, investeringsstrategi eller relaterad transaktion är lämplig för dig enligt dina personliga investeringsmål, ekonomiska omständigheter och din risktolerans.

D. Ingen övervakning

Binance är inte din mäklare, mellanhand, agent eller rådgivare och har ingen förvaltningsmässig relation eller skyldighet gentemot dig i samband med någon handel eller andra beslut eller aktiviteter som du vidtar med hjälp av Binance-tjänsterna. Vi övervakar inte om din användning av Binance-tjänsterna överensstämmer med dina ekonomiska mål och syften. Det är upp till dig att bedöma om dina ekonomiska resurser är tillräckliga för din ekonomiska verksamhet hos oss, och för din riskaptit i de produkter och tjänster du använder.

E. Ingen skatterådgivning, regulatorisk eller juridisk rådgivning

Beskattningen av virtuella tillgångar är osäker, och du är ansvarig för att bestämma vilka skatter du kan vara skyldig att betala och hur de gäller, när du handlar via Binance-tjänsterna. Det är ditt ansvar att rapportera och betala eventuella skatter som kan uppstå vid transaktioner via Binance-tjänsterna, och du bekräftar att Binance inte tillhandahåller juridisk rådgivning eller skatterådgivning i samband med dessa transaktioner. Om du är osäker på din skattestatus eller dina skyldigheter när du använder Binance-tjänster, eller med avseende på de virtuella tillgångar som innehas till kredit för ditt Binance-konto, kanske du vill söka oberoende rådgivning.

Du bekräftar att Binance, när, var och som det krävs enligt tillämplig lagstiftning, rapporterar information om dina transaktioner, överföringar, distributioner eller betalningar till skattemyndigheter eller andra offentliga myndigheter. På samma sätt ska Binance hålla inne skatter relaterade till dina transaktioner, överföringar, utdelningar eller betalningar när så krävs enligt tillämplig lag. Tillämplig lagstiftning kan också uppmana Binance att begära ytterligare skatteinformation, status, intyg eller dokumentation från dig. Du bekräftar att underlåtenhet att besvara dessa förfrågningar inom en lagstadgad tidsram, kan leda till att Binance källskatt överförs till skattemyndigheter i enlighet med gällande lag. Du uppmuntras att söka professionell och personlig skatterådgivning angående ovanstående och innan du gör någon virtuell tillgångstransaktion.

F. Marknadsrisker

Handel med virtuella tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdeförändringar kan vara betydande och kan ske snabbt och utan förvarning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på en investering och eventuell avkastning kan såväl sjunka som gå upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat.

G. Likviditetsrisk

Virtuella tillgångar kan ha begränsad likviditet, vilket kan göra det svårt eller omöjligt för dig att sälja eller lämna en position när du vill göra det. Detta kan inträffa när som helst, inklusive vid snabba prisrörelser.

H. Avgifter och priser

Våra avgifter och priser i samband med Binance-tjänsterna anges här. Binance kan, när som helst och efter eget gottfinnande, uppdatera avgifterna och priserna. Var medveten om alla avgifter och priser som gäller för dig, eftersom sådana avgifter och priser kommer att påverka vinsterna du genererar genom att använda Binance-tjänsterna.

I. Tillgänglighetsrisk

Vi garanterar inte att Binance-tjänsterna kommer att finnas tillgängliga vid en viss tidpunkt eller att Binance-tjänsterna inte kommer att bli föremål för oplanerade serviceavbrott eller trängsel i nätverket. Det kanske inte är möjligt för dig att köpa, sälja, lagra, överföra, skicka eller ta emot virtuella tillgångar när du vill göra det.

J. Tredjepartsrisk

Tredje parter, såsom betalningsleverantörer, förvaringsinstitut och bankpartner, kan vara involverade i tillhandahållandet av Binance-tjänster. Du kan omfattas av dessa tredje parters villkor, och Binance ansvarar inte för eventuella förluster som dessa tredje parter kan orsaka för dig.

K. Säkerhetsrisk

Det är inte möjligt för Binance att eliminera alla säkerhetsrisker. Du är ansvarig för att hålla lösenordet för ditt Binance-konto säkert och för alla transaktioner som görs via ditt Binance-konto, oavsett om du har godkänt dem eller inte. Transaktioner i virtuella tillgångar kan vara irreversibla, och förluster till följd av bedrägliga eller obehöriga transaktioner kan inte återvinnas.

L. Risker relaterade till digitala tillgångar

Med tanke på karaktären hos virtuella tillgångar och deras underliggande teknik finns det ett antal inneboende risker, inklusive, men inte begränsat till:

1. Fel, defekter, hackningar, exploateringar, misstag, protokollfel eller oförutsedda omständigheter som uppstår med avseende på en virtuell tillgång eller den teknik eller de ekonomiska system som den virtuella tillgången är beroende av.

2. Transaktioner i virtuella tillgångar är irreversibla. Förluster på grund av bedrägliga eller oavsiktliga transaktioner kan följaktligen inte återvinnas.

3. Teknisk utveckling som leder till att en virtuell tillgång föråldras.

4. Förseningar som orsakar en transaktion som inte avvecklas på det schemalagda leveransdatumet.

5. Attacker på protokollet eller teknologier som en virtuell tillgång beror på, som inkluderar, men inte är begränsat till: i. distribuerad överbelastning; ii. sybil-attacker; iii. nätfiske; iv. social teknik; v. dataintrång; vi. smurfing; vii. skadlig kod; viii. dubbla utgifter; ix. majoritetsutvinning, konsensusbaserade eller andra utvinningsattacker; x. felinformationskampanjer; xi. gafflar; och xii. identitetskapning.

M. Övervakning av risker

Virtuella tillgångsmarknader är öppna 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Snabba prisförändringar kan inträffa när som helst, inklusive utanför normala öppettider.

N. Kommunikationsrisker

När du kommunicerar med oss via elektronisk kommunikation bör du vara medveten om att elektronisk kommunikation kan misslyckas, försenas, kanske inte är säker och/eller kanske inte når den avsedda destinationen.

O. Valuta

Valutaväxlingsfluktuationer kommer att påverka dina vinster och förluster.

P. Rättslig risk

Ändringar i lagar och förordningar kan väsentligt påverka värdet på virtuella tillgångar. Denna risk är oförutsägbar och kan variera från marknad till marknad.