Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
NFT
New
Na stiahnutie
English
USD
Centrum podpory
Často kladené otázky
Krypto deriváty
Kontrakty futures
Sprievodca futures

Čo je režim viacerých aktív

Binance
2021-07-19 06:48
Režim viacerých aktív umožňuje používateľom obchodovať s USDⓈ-M futures naprieč viacerými aktívami s maržou. V súčasnosti Binance Futures ponúka kontrakty s maržou na USDT a BUSD na základe produktovej rady USDⓈ-M Futures. S novo spusteným režimom viacerých aktív budú používatelia zdieľať svoju maržu v rámci kontraktov s maržou na USDT a BUSD. Akékoľvek zisky dosiahnuté na základe ktoréhokoľvek kontraktu možno použiť ako maržu. To znamená, že zisky jednej pozície môžu vyrovnať straty na inej stratovej pozícii. Zostatok marže teda odráža iba čisté PNL medzi pozíciami na týchto dvoch trhoch. Táto nová funkcia podporuje iba režim kombinovanej marže.
Na druhej strane, používatelia, ktorí chcú obchodovať iba s jedným aktívom s maržou (tj. iba BUSD) si môžu zvoliť režim jedného aktíva. V takom prípade sa marža zdieľa medzi pozíciami v rovnakom maržovom aktíve (tj. kontrakty s maržou BUSD). Zisky a straty pozícií v rámci rovnakého aktíva s maržou sa môžu navzájom kompenzovať. Režim jedného aktíva podporuje režim kombinovanej marže i režim izolovanej marže.
Režim viacerých aktív podporuje nasledujúce aktíva, ktoré je možné použiť ako maržu:
  • BUSD
  • USDT
  • BNB
Upozorňujeme, že:
  • Pre používateľov, ktorí si už aktivovali režim viacerých aktív, bude zostatok BNB v peňaženke USDⓈ-M Futures štandardne považovaný za maržové aktívum.
  • Zostatok BNB v peňaženke USDⓈ-M Futures sa môže stále použiť na zľavu z poplatkov za obchodovanie.
  • BNB použitá ako marža v režime viacerých aktív dostane zrážku z hodnoty 5 %. Napríklad BNB s trhovou hodnotou 1 000 USD bude ocenená na 950 USD, ak sa použije ako marža v režime viacerých aktív.
  • V režime viacerých aktív nie je stanovený žiadny maximálny limit pre kolaterál.
  • BNB použitá ako marža viacerých aktív sa započíta do výpočtu držby BNB.

Ako prepínať medzi režimom jedného a viacerých aktív?

Upozorňujeme, že režim viacerých aktív sa vzťahuje iba na USDⓈ-M futures.
Na rozhraní pre obchodovanie s USDⓈ-M futures prejdite do pravého horného rohu a vyberte [Predvoľby] - [Režim aktív].
Na karte Režim aktív zvoľte [Režim jedného aktíva] alebo [Režim viacerých aktív]. Režim jedného aktíva je predvolene aktivovaný.
Upozorňujeme, že ak sú v USDⓈ-M futures otvorené pozície alebo otvorené príkazy, režim viacerých aktív nie je možné aktivovať.
Rovnako, ak existujú aktívne pozície pri obchodovaní na mriežke, nie je možné aktivovať režim viacerých aktív.
Predpokladajme, že držíte pozície v izolovanom režime. V takom prípade vás požiadame, aby ste pred aktivovaním funkcie viacerých aktív prepli všetky otvorené pozície do režimu kombinovanej marže.
Ak pozícia v režime viacerých aktív nesplní požiadavky na maržu, automatická konverzia konvertuje ostatné maržovateľné aktíva na pokrytie deficitu v stratovej pozícii. Pozrite si pravidlá automatickej konverzie na konci tohto dokumentu.
Pred aktiváciou režimu viacerých aktív si podrobne preštudujte túto príručku, aby ste dokázali lepšie spravovať riziká účtu USDⓈ-M futures.

Ako skontrolovať pomer marže na účte v režime viacerých aktív?

Ak ste vybrali [Režim viacerých aktív], v pravom hornom rohu miniaplikácie Pomer marže sa zobrazí značka "Viaceré aktíva“.
Nakoľko sa váš maržový zostatok zdieľa na viacerých pozíciách v režime viacerých aktív, pozorne sledujte pomer marží. Ak pomer marží dosiahne 100 %, všetky pozície sa zlikvidujú.

Miniaplikácia Pomer marže v režime viacerých aktív

Rovnica použitá na výpočet pomeru marží v režime viacerých aktív:
Pomer marže účtu = udržiavacia marža účtu / aktíva na účte
  • Udržiavacia marža účtu: súčet udržiavacej marže všetkých kombinovaných pozícií v USD.
  • Aktíva na účte: súčet marží všetkých kombinovaných pozícií v USD.

Ako skontrolovať zostatok aktív?

V rozhraní na obchodovanie posuňte zobrazenie nadol na panel pozícií a vyberte kartu Aktíva.
Prípadne si môžete skontrolovať zostatok aktív vo svojej peňaženke futures.

Ako vypočítať môj pomer marží v režime viacerých aktív?

Upozorňujeme, že pomer marží je založený na prevládajúcej trhovej sadzbe pre páry USDTUSD a BUSDUSD.
Predpokladajme, že assetPair a príslušná pohyblivá konverzia je nasledovná:

assetPair

assetIndex

indexBidBuffer

indexAskBuffer

bidRate

askRate

USDTUSD0,990,010,0050,98010,99495
BUSDUSD10011
Predpokladajme, že používateľ chce obchodovať s dvomi kontraktmi, permanentný BTCUSDT a ETHBUSD_210326 so 100-násobkom a 50-násobkom finančnej páky podľa poradia. V tomto scenári bude pomer udržiavacej marže 0,8 % a 1 % podľa poradia. Bez ohľadu na izolovanú alebo kombinovanú maržu, stav účtu a zmeny výpočtu rôznych parametrov sú nasledovné.

1. Počiatočný stav - žiadna otvorená pozícia

Symbol

BTCUSDT

ETHBUSD_210326

Maržové aktíva

USDTBUSD

assetWalletBalance

200220

assetEquity

200220

Miera udržiavacej marže

0,0080,01

Miera počiatočnej marže

0,01 (100x)0,02 (50x)

Nerealizovný PNL

00
Režim jedného aktíva: USDT k dispozícii na objednávku=200,BUSD k dispozícii na objednávku=220
Režim viacerých aktív: Majetok na účte = ∑min(assetEquity*bidRate, assetEquity*askRate)=200*0,9801+220*1 =416,02
Nakoľko neexistujú žiadne otvorené pozície, assetCrossInitialMargin je 0, uniAvailableForOrder = accountEquity-∑(assetCrossInitialMargin*askRate) = 416.02-0 = 416,02
BUSD AvailableForOrder = 416,02/0,99495 = 418,13
BUSD AvailableForOrder = 416,02/1 = 416,02
Udržiavacia marža účtu = 0
Pomer marže = udržiavacia marža účtu / aktíva na účte =0

2. S otvorenými pozíciami

Symbol

BTCUSDT

ETHBUSD_210326

Maržové aktíva

USDTBUSD

assetWalletBalance

200220

assetEquity

200220

Miera udržiavacej marže

0,0080,01

Miera počiatočnej marže

0,01 (100x)0,02 (50x)

Množstvo pozícií

0,520

entryPrice

20 000 USDT600 BUSD

markPrice

20 000 USDT600 BUSD

Nerealizovný PNL

00
Urdžiavacia marža účtu = ∑assetMM*askRate = 0,5*20000*0,008*0,99495 + 20*600*0,01*1 = 199,596
Nakoľko neexistuje nerealizovaný PNL, majetok na účte = accountWalletBalance = 416,02
uniAvailableForOrder = majetok na účte - ∑(assetCrossInitialMargin * askRate) = 416,02 - (0,5*20000*0,01*0,99495+20*600*0,02*1)= 76,525
USDT k dispozícii na objednávku = 76,525/0,99495 = 76,91
BUSD k dispozícii na objednávku = 76,525/1 = 76,525
Pomer marže = udržiavacia marža účtu / majetok na účte = 199,596 / 416,02 = 0,47977 = 47,98 %

3. S otvorenými pozíciami a nerealizovaným PNL

Symbol

BTCUSDT

ETHBUSD_210326

Maržové aktíva

USDTBUSD

assetWalletBalance

200220

assetEquity

200 - 500 = -300220 + 400 = 620

Miera udržiavacej marže

0,0080,01

Miera počiatočnej marže

0,01 (100x)0,02 (50x)

Množstvo pozícií

0,520

entryPrice

20 000 USDT600 BUSD

markPrice

19 000 USDT620 BUSD

Nerealizovný PNL

0.5*(19000-20000) = -50020*(620-600)= 400
Urdžiavacia marža účtu = ∑assetMM*askRate = 0,5*19000*0,008*0,99495 + 20*620*0,01*1 = 199,61
S nerealizovaným PNL, majetok na účte = ∑min(assetEquity*bidRate, assetEquity*askRate) = -300*0,99495+620*1=321,515
uniAvailableForOrder = majetok na účte - ∑(assetCrossInitialMargin * askRate) = 321,515 - (0,5*19000*0,01*0,99495+20*620*0,02*1) = -21
USDT AvailableForOrder a BUSD AvailableForOrder sú obidve 0.
Pomer marže = udržiavacia marža účtu / majetok na účte = 199,61/321,515 = 0,62084 = 62,08 %

Automatická výmena

Ak je v režime viacerých aktív zostatok v peňaženke aktív nižší ako autoExchangeThreshold v USD, všetky ostatné aktíva v peňaženke USDⓈ-M Futures sa automaticky vymenia za aktíva s maržou. Automatickú konverziu realizuje motor zhôd. Upozorňujeme, že za automatickú konverziu sa neúčtujú poplatky za províziu.
Prečítajte si pravidlá automatickej výmeny.

Hraničná hodnota a výpočet automatickej výmeny

Parametre

Popis

Hodnota/Výpočty

autoExchangeThresholdAutomatická hraničná hodnota na burze s hypotetickou sumou v maržových aktívach, v porovnaní s assetWalletBalanceAktuálna predvolená hodnota autoExchangeThreshold je -10 000, môže podliehať zmenám
accountDeficitVšetky assetWalletBalance menšie ako autoExchangeThreshold v USDaccountDeficit = min(0, ∑min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)*askRate) s hodnotou assetWalletBalance nižšou akou autoExchangeThreshold
accountSurplusVšetky assetWalletBalance väčšie ako autoExchangeThreshold v USDaccountSurplus = max(0, ∑min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)*bidRate) s hodnotou assetWalletBalance väčšou ako autoExchangeThreshold
exchangeRatioexchangeRatio alebo 1/exchangeRatio je pomer aktíva, ktoré sa má vymeniť alebo splatiťexchangeRatio = -accountDeficit/accountSurplus
assetExchangeAmountSuma aktíva s hodnotou assetWalletBalance väčšou ako autoExchangeThreshold, ktorá sa má vymeniťSuma na výmenu, vždy kladná
assetRepayAmountSuma aktíva s hodnotou assetWalletBalance menšou ako autoExchangeThreshold, ktorá sa má vymeniťSuma na splatenie, vždy kladná
Automatická výmena sa deje pravidelne, ak je zostatok v peňaženke ľubovoľného aktíva menší ako autoExchangeThreshold, systém vymení aktíva používateľa s prebytkom assetWalletBalance za aktívum s deficitom assetWalletBalance.

Metóda automatickej výmeny

i. Prístup centrálnej banky s pevnou protistranou, sú povolené záporné zostatky na niektorých aktívach účtu centrálnej banky,
ii. Detaily výmeny sú zaznamenané a dajú sa sledovať.
Výmenu realizuje motor zhôd.

Pravidlá automatickej výmeny a pomer výmeny

i. Ak sa accountDeficit alebo accountSurplus rovná nule
Účet nebude automaticky vymenený.
ii. Ak je exchangeRatio menšie alebo rovnajúce sa 1
Burza spracováva všetky aktíva s prebytočným zostatkom v peňaženke ako pomer, takže všetky aktíva s deficitným zostatkom v peňaženke sú kryté na maximum (0, autoExchangeThreshold). Suma aktív s hodnotou assetWalletBalance vyššou ako autoExchangeThreshold, ktorá sa má vymeniť, je assetExchangeAmount, ktorá sa počíta nasledovne:
assetExchangeAmount = min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) * exchangeRatio = min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) * accountDeficit/accountSurplus = min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) * (∑assetWalletBalance' *askRate) / (∑assetWalletBalance'' *bidRate)
Kde assetWalletBalance predstavuje prebytočný zostatok v peňaženke konkrétnej hodnoty assetExchangeAmount, ktorá sa má vypočítať, assetWalletBalance je každá hodnota assetWalletBalance menšia ako autoExchangeThreshold a hodnota assetWalletBalance je každá hodnota assetWalletBalance väčšia ako autoExchangeThreshold.
A hodnota assetRepayAmount je suma aktív s hodnotou assetWalletBalance menšou ako autoExchangeThreshold, ktorá sa má splatiť a počíta sa takto:
assetRepayAmount = -min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)
Takže všetky aktíva sú rovnaké alebo väčšie ako max (0, autoExchangeThreshold).
iii. Ak je exchangeRatio väčšie ako 1
Prebytočné aktíva nestačia na výmenu za deficitné aktíva, k deficitným aktívam sa preto použije pomer.
Potom sa hodnota assetExchangeAmount vypočíta takto:
assetExchangeAmount = min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)
Kde hodnota assetWalletBalance predstavuje prebytok zostatku v peňaženke konkrétnej hodnoty assetExchangeAmount, ktorá sa má vypočítať.
Hodnota assetRepayAmount sa vypočíta takto:
assetRepayAmount = -min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)/exchangeRatio = -min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) / (accountDeficit/accountSurplus) = -min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) / ((∑assetWalletBalance' *askRate) / (∑assetWalletBalance'' *bidRate))
kde hodnota assetWalletBalance je deficitný zostatok v peňaženke konkrétnej hodnoty assetExchangeAmount, ktorá sa má vypočítať, assetWalletBalance je každá hodnota assetWalletBalance menšia ako autoExchangeThreshold a assetWalletBalance je každá hodnota assetWalletBalance väčšia ako autoExchangeThreshold.
Súvisiace články
Ako si otvoriť účet Binance Futures