Dual na Pamumuhunan
BTC
ETH
SOL
MATIC
ADA
BNB
DOT
BCH
LUNA
AVAX

FAQ o Madalas na Katanungan

  1. Ano ang Dual na Pamumuhunan?

  Ang Dual na Pamumuhunan ay isang may istrukturang produkto para sa pag-iipon na hindi protektado ang prinsipal at may pinahusay na yield, na kinasasangkutan ng dalawang magkaibang currency. Kapag nag-subscribe ka, pipiliin mo ang pinagbabatayang asset, currency ng deposito, halaga ng subskripsyon, at petsa ng paghahatid. Ang magiging denominasyon ng iyong kita ay ang currency ng deposito o alternatibong currency, depende sa mga kondisyon sa ibaba.
  May dalawang uri ng produkto ng Dual na Pamumuhunan: (1) Up-and-Exercised at (2) Down-and-Exercised.
  Para sa Up-and-Exercised na produkto,
  Sa madaling salita, ang ibig sabihin nito ay kung mas mataas (up) ang Settlement Price kaysa sa Strike Price, “exercised” ang produkto.
  - ang produkto ay “exercised” kung ang Settlement Price ≥ Strike Price
  - ang produkto ay “hindi exercised” kung ang Settlement Price < Strike Price
  Para sa Down-and-Exercised na produkto,
  Sa madaling salita, ang ibig sabihin nito ay kung mas mababa (down) ang Settlement Price kaysa sa Strike Price, “exercised” ang produkto.
  - ang produkto ay “exercised” kung ang Settlement Price ≤ Strike Price
  - ang produkto ay “hindi exercised” kung ang Settlement Price > Strike Price
  Para sa parehong uri ng mga produkto ng Dual Investment, matatanggap mo sa currency ng deposito ang mga return kung hindi exercised ang produkto. Matatanggap mo ang mga return sa alternatibong currency kung exercised ang produkto.
  May petsa ng paghahatid ang bawat naka-subscribe na produkto. Kukunin namin ang spot price nang 08:00 (UTC) sa petsa ng paghahatid bilang settlement price.

  2. Paano kinakalkula ang kita ko?

  (1) Kapag “exercised” ang isang produkto, ang halaga ng iyong subskripsyon at kita sa interes ay iko-convert sa alternatibong currency kung saan isang strike price ang rate ng conversion. Ipinapakita ng formula sa ibaba ang kabuuang halagang matatanggap mo:
  Up-and-Exercised:
  (Halaga ng Subskripsyon * Strike Price) * [1 + (APY% * Mga Araw ng Deposito / 365)]
  Down-and-Exercised:
  (Halaga ng Subskripsyon / Strike Price) * [1 + (APY% * Mga Araw ng Deposito / 365)]
  (2) Kapag “hindi exercised” ang isang produkto, hindi iko-convert ang halaga ng iyong subskripsyon at kita sa interes at nasa currency ng deposito ang matatanggap mo. Ipinapakita ng formula sa ibaba ang kabuuang halagang matatanggap mo:
  Halaga ng Subskripsyon * [1 + (APY% * Mga Araw ng Deposito / 365)]

  3. Nakatakda ba ang Strike Price at APY?

  Nakatakda ang strike price at hindi ito magbabago. Paminsan-minsan, puwede kaming pansamantalang huminto sa pagtanggap ng mga bagong subskripsyon kung masyadong malapit sa kasalukuyang reference spot price ang strike price ng isang produkto.
  Laging nagbabago ang APY at pangunahin itong nakadepende sa strike price, mga natitirang araw ng deposito, at pati na rin sa volatility ng presyo. Kapag nakapag-subscribe ka na sa isang produkto ng Dual na Pamumuhunan, mala-lock in ang APY sa lahat ng iyong araw ng deposito at hindi na ito magbabago mula sa puntong iyon.

  4. Paano ko matitingnan ang aking mga order?

  Pumunta sa [Mga Order] > [Kasaysayan ng Earn] > [Dual na Pamumuhunan]. Dito, puwede mong tingnan ang iyong mga kasalukuyang item sa subskripsyon at pag-redeem.

  5. Kailan ko makukuha ang aking mga return?

  May petsa ng paghahatid ang bawat naka-subscribe na produkto. Kukunin namin ang average ng spot price sa loob ng nakaraang 30 minuto bago sumapit ang 16:00 (UTC+8) sa petsa ng paghahatid bilang Settlement price. Ililipat sa iyong spot account ang return mo sa loob ng 48 oras mula 16:00 (UTC+8). Hindi puwedeng i-redeem nang maaga ang mga produkto ng Dual na Pamumuhunan. Matatanggap mo lang ang mga return pagkalipas ng petsa ng paghahatid, pero hindi mas maaga.

  6. Puwede ko bang kanselahin ang subskripsyon ko?

  Sa kasamaang palad, hindi mo puwedeng kanselahin ang iyong subskripsyon kapag nakapag-subscribe ka na. Basahin nang mabuti ang mga tuntunin ng produkto bago mag-subscribe.

  7. Ano ang “Strike Price,” “Pinagbabatayang Asset,” “Currency ng Deposito,” “Alternatibong Currency,” “Mga Araw ng Deposito,” at “Settlement Price”?

  Strike Price
  Isang nakatakdang presyo kung saan iko-convert sa alternatibong currency ang currency ng deposito kung exercised ang produkto.
  Pinagbabatayang Asset
  Isang asset kung saan nakabatay ang isang produkto ng Dual na Pamumuhunan. Halimbawa, kung ang ginagamit mong sanggunian ay spot price ng BTC at strike price ng BTC, BTC ang pinagbabatayang asset.
  Currency ng Deposito
  Ang currency na ginamit mo para mag-subscribe sa isang produkto ng Dual na Pamumuhunan.
  Alternatibong Currency
  Ang currency na matatanggap mo kung exercised ang produkto.
  Mga Araw ng Deposito
  Isang bilang ng mga araw na natitira hanggang sa petsa ng paghahatid.
  Settlement Price
  Average ng spot price sa loob ng nakaraang 30 minuto bago sumapit ang 08:00 (UTC) sa petsa ng paghahatid. Tinutukoy ng settlement price at strike price kung exercised ba ang isang produkto o hindi.

  8. Anong uri ng mga produkto ang mayroon kayo sa Dual na Pamumuhunan?

  Sa kasalukuyan, mayroon kaming dalawang pinagbabatayang asset: BTC, ETH
  Nakabuod sa talahanayan sa ibaba ang kumpletong listahan ng mga produktong kasalukuyang mayroon kami sa Dual na Pamumuhunan.
  Up-and-Exercised
  Currency ng Deposito - BTC, ETH
  Alternatibong Currency - BUSD
  Down-and-Exercised
  Currency ng Deposito - USDT, BUSD
  Alternatibong Currency - BTC, ETH
Tignan ang Iba pa