Binance Square
LIVE
LIVE
Trading Insight
Bearish
--959 views
Translate
#LINA Short Limit Cross X20 Entry Zone: 0.0215 - 0.0218 ( Rải vốn quanh entry ) TP 1: 0.0210 TP 2: 0.0202 TP 3: 0.0184 TP 4: 0.0171 Stoploss: 0.0224 (3.93% ~ 75%) Quản lý vốn và lợi nhuận Follow Trading Insight để cập nhật thêm tín hiệu và tin tức mới nhất về thị trường. #binancepizza #tradinsight #datnguyen

#LINA Short Limit Cross X20

Entry Zone: 0.0215 - 0.0218 ( Rải vốn quanh entry )

TP 1: 0.0210

TP 2: 0.0202

TP 3: 0.0184

TP 4: 0.0171

Stoploss: 0.0224 (3.93% ~ 75%)

Quản lý vốn và lợi nhuận

Follow Trading Insight để cập nhật thêm tín hiệu và tin tức mới nhất về thị trường.

#binancepizza #tradinsight #datnguyen

Disclaimer: Includes third-party opinions. No financial advice. See T&Cs.
0
Replies 9
Quote 1
Relevant Creator
LIVE
@Trading_Insight_DN

Explore More From Creator

--

Latest News

View More

Trending Articles

View More
Sitemap
Cookie Preferences
Platform T&Cs