Binance Square
LIVE
LIVE
Odaily星球日报
--404 views
Dịch
Odaily星球日报讯 根据Reddit上的一篇帖子显示,"Binance Ltd"以及其他约2,400家公司在英国使用一个位于萨福克郡的小建筑作为注册办公地址。 在周一的r/Buttcoin子论坛上,用户solanawhale分享了一家名为"Binance Ltd"的公司使用的所谓"公用储物间"的地址,该地址是币安在英国的注册办公地址。该设施位于英格兰萨福克郡的米尔登霍尔镇。 一位Binance发言人表示,"Binance LTD"与币安无关,并补充说他们已经发布了停止和撤回命令。(cryptonews)

Odaily星球日报讯 根据Reddit上的一篇帖子显示,"Binance Ltd"以及其他约2,400家公司在英国使用一个位于萨福克郡的小建筑作为注册办公地址。 在周一的r/Buttcoin子论坛上,用户solanawhale分享了一家名为"Binance Ltd"的公司使用的所谓"公用储物间"的地址,该地址是币安在英国的注册办公地址。该设施位于英格兰萨福克郡的米尔登霍尔镇。 一位Binance发言人表示,"Binance LTD"与币安无关,并补充说他们已经发布了停止和撤回命令。(cryptonews)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@Square-Creator-45ff2a536

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện