Binance Square
LIVE
LIVE
金色财经
--371 views
Dịch
【新的欧盟数据法案不会将智能合约定为非法】金色财经报道,欧盟委员会表示,新的欧盟数据规则不会将智能合约定为非法,消除了行业对扼杀区块链创新的担忧。此前业界担心,目前正在审议的欧盟法案《数据法案》强加了不可行的要求,即智能合约应能承受操纵、安全重置和控制访问,该委员会的一位发言人表示,没有理由担心现有的智能合约会在《数据法》生效后变得非法,该委员会于 2022 年提出了该法案。

【新的欧盟数据法案不会将智能合约定为非法】金色财经报道,欧盟委员会表示,新的欧盟数据规则不会将智能合约定为非法,消除了行业对扼杀区块链创新的担忧。此前业界担心,目前正在审议的欧盟法案《数据法案》强加了不可行的要求,即智能合约应能承受操纵、安全重置和控制访问,该委员会的一位发言人表示,没有理由担心现有的智能合约会在《数据法》生效后变得非法,该委员会于 2022 年提出了该法案。

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@Square-Creator-4a6c77604

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện