Binance Square
LIVE
LIVE
Suzann Dziak co7i
--4.9k views
Dịch
🚨$MANTA and $ALT experience a downturn, with #MANTA: dropping from my predicted $2.96 to $2.78, and #ALT sliding from $0.33 to $0.317. I anticipate #MANTA/USDT stabilizing at $2-2.3 and #ALT at 0.23-0.28. Planning to allocate 30% of my portfolio accordingly. Remember, this isn't financial advice—always do your own research (#DYOR). Avoid making trading decisions solely based on my signal. #Write2Earn #CryptoInsights #MarketMovers #DYORAlways $BTC

🚨$MANTA and $ALT experience a downturn, with #MANTA: dropping from my predicted $2.96 to $2.78, and #ALT sliding from $0.33 to $0.317. I anticipate #MANTA/USDT stabilizing at $2-2.3 and #ALT at 0.23-0.28.

Planning to allocate 30% of my portfolio accordingly.

Remember, this isn't financial advice—always do your own research (#DYOR). Avoid making trading decisions solely based on my signal.

#Write2Earn #CryptoInsights

#MarketMovers #DYORAlways $BTC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@Square-Creator-b2026c4

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện