Binance Square
LIVE
LIVE
BTC山川
--1.4k views
Dịch
公链是加密行业的骨架,最大的基础设施。随着区块链技术的发展,我们认为高性能单链(并行 EVM)、以太坊再质押、坎昆升级以及模块化区块链将成为 2024 年需要关注的四个大方向。 山川来给大家讲讲新公链和以太坊的生态有什么值得关注的项目 值得关注的项目: Sei ($SEI) Sei 是一个专门为交易而优化设计的 Layer1,采用乐观并行方案,预计在最新的 V2 版本中实现并行 EVM。同时,Sei 还允许 Cosmwasm 智能合约与 EVM 智能合约交互,提供了更加多元的执行环境。 Eclipse Eclipse 是一个模块化 rollup 的平台,最大的特点是将 Solana 带到以太坊上,即用并行计算的 Solana 虚拟机用作执行层,以太坊作为结算层,用 Celestia 实现 DA 层,Risk Zero 用于欺诈证明,拼出一个并行 EVM 公链。 Eclipse 目前在测试网上运行,可以通过官网申请测试。 Lumio Lumio 是一个基于 OP rollup 的 Layer2,致力于将 Aptos 当作二层执行层来使用,Move 系的 Aptos 也曾一时风光无限,有希望能够在并行 EVM 的赛道上再次闪光。 Lumio 目前在以太坊上封闭测试,会逐步向 NFT 持有者,Liquidswap 用户开放,用户可以关注测试资格,早期参与测试网。 以太坊生态 以太坊二层在 2023 年经历了井喷式的发展,十多条二层主网上线。据 L2Beat 统计,以太坊二层总 TVL 已经达到了 $19.35B,OP Stack 和 Polygon CDK 进一步降低了发一条二层公链的难度,因此预测总 TVL 会在 2024 年随着更多的二层落地而持续增加。 再质押叙事 除了二层网络利用了以太坊安全性外,EigenLayer 也一定程度上利用了以太坊的节点,为搭建新公链提供便利。 EigenLayer 是一个基于以太坊的中间件协议,它引入了再质押的概念,让以太坊节点可以将他们的质押 ETH 或 LSD 代币再次质押到其他预言机、桥、公链中,让它们以更低的成本享受到 以太坊级别的安全性,而用户则可以获得多重收益。 近期市场上还出现了将质押在 Eigenlayer 中的流动性兑换成新一层的流动性代币 LRT,衍生出了再质押流动性套娃 LRTfi 的玩法。值得关注的项目有: Pendle ($PENDLE) Pendle 即将上线 ether.fi 的流动质押代币 eETH,用户可以将 eETH 存入 Pendle 的 LP,获得 EigenLayer 积分、EtherFi 积分以及多重质押收益。 Swell Swell 是个 LSDfi 协议,用户可以质押 ETH 获取珍珠和质押收益,珍珠与空投代币挂钩,即将为自己的 swETH 增加再质押功能,让用户质押 ETH 后获得 rswETH,释放 ETH 的流动性和增加额外的收益。 Puffer Finance Puffer 是基于 Eigenlayer 的流动性质押协议,通过其自创的 Secure-Signer 工具和 RAV 技术,解决了以太坊和 Eigenlayer 网络中的罚没问题,为参与者提供了低风险的双重回报,计划在 2024 年推出主网。交流群看简介

公链是加密行业的骨架,最大的基础设施。随着区块链技术的发展,我们认为高性能单链(并行 EVM)、以太坊再质押、坎昆升级以及模块化区块链将成为 2024 年需要关注的四个大方向。

山川来给大家讲讲新公链和以太坊的生态有什么值得关注的项目

值得关注的项目:

Sei ($SEI)

Sei 是一个专门为交易而优化设计的 Layer1,采用乐观并行方案,预计在最新的 V2 版本中实现并行 EVM。同时,Sei 还允许 Cosmwasm 智能合约与 EVM 智能合约交互,提供了更加多元的执行环境。

Eclipse

Eclipse 是一个模块化 rollup 的平台,最大的特点是将 Solana 带到以太坊上,即用并行计算的 Solana 虚拟机用作执行层,以太坊作为结算层,用 Celestia 实现 DA 层,Risk Zero 用于欺诈证明,拼出一个并行 EVM 公链。

Eclipse 目前在测试网上运行,可以通过官网申请测试。

Lumio

Lumio 是一个基于 OP rollup 的 Layer2,致力于将 Aptos 当作二层执行层来使用,Move 系的 Aptos 也曾一时风光无限,有希望能够在并行 EVM 的赛道上再次闪光。

Lumio 目前在以太坊上封闭测试,会逐步向 NFT 持有者,Liquidswap 用户开放,用户可以关注测试资格,早期参与测试网。

以太坊生态

以太坊二层在 2023 年经历了井喷式的发展,十多条二层主网上线。据 L2Beat 统计,以太坊二层总 TVL 已经达到了 $19.35B,OP Stack 和 Polygon CDK 进一步降低了发一条二层公链的难度,因此预测总 TVL 会在 2024 年随着更多的二层落地而持续增加。

再质押叙事

除了二层网络利用了以太坊安全性外,EigenLayer 也一定程度上利用了以太坊的节点,为搭建新公链提供便利。

EigenLayer 是一个基于以太坊的中间件协议,它引入了再质押的概念,让以太坊节点可以将他们的质押 ETH 或 LSD 代币再次质押到其他预言机、桥、公链中,让它们以更低的成本享受到 以太坊级别的安全性,而用户则可以获得多重收益。

近期市场上还出现了将质押在 Eigenlayer 中的流动性兑换成新一层的流动性代币 LRT,衍生出了再质押流动性套娃 LRTfi 的玩法。值得关注的项目有:

Pendle ($PENDLE)

Pendle 即将上线 ether.fi 的流动质押代币 eETH,用户可以将 eETH 存入 Pendle 的 LP,获得 EigenLayer 积分、EtherFi 积分以及多重质押收益。

Swell

Swell 是个 LSDfi 协议,用户可以质押 ETH 获取珍珠和质押收益,珍珠与空投代币挂钩,即将为自己的 swETH 增加再质押功能,让用户质押 ETH 后获得 rswETH,释放 ETH 的流动性和增加额外的收益。

Puffer Finance

Puffer 是基于 Eigenlayer 的流动性质押协议,通过其自创的 Secure-Signer 工具和 RAV 技术,解决了以太坊和 Eigenlayer 网络中的罚没问题,为参与者提供了低风险的双重回报,计划在 2024 年推出主网。交流群看简介

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@Square-Creator-ea7509c8b082

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện