Nodokļi un kriptovalūta Latvijā

2021-11-09

3. novembrī Binance un Sorainen organizēja tīmekļsemināru par kriptovalūtu aplikšanu ar nodokļiem Latvijā. Tā ierakstu iespējams noskatīties Binance kontā vietnē YouTube vai Facebook

Esam saņēmuši neskaitāmus jautājumus no mūsu kopienas, tādēļ nevarējām sniegt atbildes uz katru no tiem. Mēs izvēlējāmies populārākos, un Sorainen eksperti sniedza uz tiem atbildes tīmekļsemināra laikā. Šajā rakstā atradīsi visbiežāk uzdotos jautājumus un Sorainen nodokļu ekspertu atbildes.

Mēs ceram, ka šī informācija bija tev noderīga. 

Binance pateicas Ainai Okseņukai un Aijai Lasmanei par veltīto laiku un dalīšanos savā pieredzē. 

Tu vienmēr vari sazināties ar Sorainen, ja tev nepieciešamas konsultācijas nodokļu vai juridiskos jautājumos.

Svarīga informācija

Šī prezentācija nav uzskatāma par nodokļu konsultāciju un/vai finanšu konsultāciju. Mēs neesam analizējuši Jūsu konkrētā gadījuma apstākļus.

Tiesību akti un to interpretācija var salīdzinoši strauji mainīties. Tāpat var būt situācijas, kad tiesību akti ir daudznozīmīgi un/vai to sekas un ietekme ir neskaidra.

Lai noskaidrotu nodokļu piemērošanas kārtību Jūsu konkrētā situācijā, lūdzu, vērsieties pie nodokļu konsultanta. 

No kuras summas tiek maksāti nodokļi? No pārdošanas, jeb no peļnas?

Kapitāla pieaugums – ienākums (peļņa) no kriptovalūtas pārdošanas. Apliekams ar 20% IIN. Sociālās iemaksas nav jāpiemēro.

!!! Virtuālās valūtas pārdošana (atsavināšana) ir maiņas darījums, kā rezultātā tiek iegūta oficiāla valūta, lieta (samaksa naturālā izteiksmē) vai citi pakalpojumi (VID skaidrojums). 

Kā aprēķina kapitāla pieaugumu?

kapitāla aktīva atsavināšanas cena - sākotnējā iegādes vērtība

Par virtuālās valūtas pārdošanas/iegādes cenu uzskata naudas vai naturālā izteiksmē saņemto samaksu.

Ja nav iespējams noteikt kapitāla aktīva sākotnējo iegādes vērtību, par tā iegādes vērtību uzskata 0.

Iegādes vērtības aprēķins: var izmantot FIFO metodi vai vidējās svērtās cenas metodi. Metodi izmanto vismaz 10 gadus. Iegādes vērtībā var iekļaut izdevumus (komisijas, valsts nodevas), kas saistīti ar kriptovalūtas iegūšanu.

Piemērs:

o nopirka Bitcoin 2015. gada 15. decembrī par 1260 ASV dolāriem (konvertēti no dolāriem uz EUR pēc noteiktā konvertācijas kursa iegādes datumā – 828,95 EUR);

o pārdeva par 1260 EUR 20XX. gada 2. maijā.

→Ar nodokli apliekamais ienākums ir 431,05 EUR (1260 – 828,95). 

Vai ir kādi īpašie gadījumi?

- Dāvinājums. Ja virtuālā valūta iegūta uz dāvinājuma līguma pamata, par tās iegādes vērtību uzskata attiecīgi dāvinājuma līgumā norādītās konkrētās virtuālās valūtas vērtību, kas nav lielāka par virtuālās valūtas atsavināšanas cenu.

- Mantojums. Ja virtuālā valūta iegūta mantojuma ceļā, par tās iegādes vērtību uzskata attiecīgi mantojuma masā ietilpstošās norādītās konkrētās virtuālās valūtas vērtību. 

Kas ir ienākuma gūšanas diena?

Par ienākuma gūšanas dienu uzskatāma diena, kad maksātājs saņem naudu vai citas lietas.

Ja viena virtuālā valūta tiek samainīta pret otru un abām pieaug vērtība, kā tiek aprēķināts nodoklis?

Virtuālās valūtas maiņas darījuma rezultātā, ja viena virtuālā valūta tiek samainīta pret otru, kad abām ir pieaugusi vērtība no pirmās virtuālās valūtas pirkšanas brīža, nodokļa maksāšanas pienākumu atliek līdz brīdim, kamēr maiņas rezultātā iegūtā virtuālā valūta tiks pārvērsta euro vai citā valūtā.

Piemērs: Atis 20XX. gada janvārī samainīja par 850 EUR pirkto Bitcoin pret Ethereum, gūstot vērtības pieaugumu, bet 20XX.gada septembrī pārdeva par 1000 EUR, tā paša mēneša beigās nopērkot vietā atkal kriptovalūtu Bitcoin par 1000 EUR. Ar nodokli apliekamais ienākums ir 150 EUR (1000 – 850). Līdz nākamā gada 15. janvārim Atis VID iesniedz deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma. 

Kad ir jāaizpilda deklarācija?

Ceturkšņa deklarācijas. Līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam, ja kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī pārsniedz 1000 EUR (15. aprīlis, 15. jūlijs, 15. oktobris, 15. janvāris).

Gada kapitāla pieauguma deklarācija. Līdz taksācijas gadam sekojošā gada 15.janvārim, ja kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī nepārsniedz 1000 EUR.

Aprēķinātā nodokļa summu iemaksā līdz tā mēneša 23. datumam, kurā jāiesniedz deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma. 

Kas ir jādara zaudējumu gadījumā?

Zaudējumus var segt ar pozitīvu kapitāla pieaugumu no kriptovalūtu atsavināšanas (gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarāciju iesniedz, sākot ar pēctaksācijas gada 1. martu).

Piemērs:

Brigita 20XX. gada 5. janvārī pārdeva kriptovalūtu Cardano par 1500 EUR, kas bija pirkta par 1550 EUR.→Zaudējumi 50 EUR

Tā paša gada martā nopirka kriptovalūtu Bitcoin par 800 EUR un pārdeva septembrī par 1810 EUR. Līdz tā paša gada 15. oktobrim Brigita VID iesniedz deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma, deklarējot 1010 EUR (1810 – 800) un veic 202 EUR (20% no 1000) nodokļa apmaksu līdz 23.oktobrim.

Sākot ar nākamā gada 1. martu, iesniedz gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto nodokli par zaudējumiem janvāra darījumā. 

Es nodarbojos ar kriptovalūtas ģenerēšanu. Kā tiek aprēķināts nodoklis?

Ienākums no saimnieciskās darbības – ja virtuālo valūtu pārdod saimnieciskās darbības ietvaros – to ģenerē vai saņem kā atlīdzību.

Ienākums apliekams ar IIN (20%/23%/31%). Sociālās iemaksas pašnodarbinātajiem.

Par saimnieciskās darbības izmaksām varētu atzīt bankas, interneta domēna komisijas maksas, reģistrēšanas, datorprogrammu uzturēšanas, interneta, reklāmas izmaksas.

Ierobežojums izdevumiem – 80% no gada ieņēmumiem, izņemot darbaspēka, NĪN un pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas. (2020. un 2021. gadā 80% limits nav spēkā)

Alternatīva – MUN. 25% ieņēmumiem līdz 25 000 EUR gadā un 40% par pārsnieguma daļu virs 25 000 EUR gadā. 

Vai kriptovalūtu darījumi jāuzrāda uzņēmuma grāmatvedībā?

Kriptovalūtu darījumi jāuzrāda uzņēmuma grāmatvedībā kā jebkurš darījums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī.

Grāmatvedībā kriptovalūta nav uzskatāma par finanšu instrumentu vai finanšu aktīvu, bet ir uzskaitāma apgrozāmo līdzekļu sastāvā kā krājumi.

Pielīdzināma precei, kuru var izmantot kā maiņas līdzekli, ja puses par to vienojas. 

Vai kriptovalūtu darījumiem tiek piemērots uzņēmumu ienākuma nodoklis?

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā noteikts, ka ar uzņēmumu ienākuma nodokli 20% apmērā jāmaksā peļņas sadales brīdī.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums neparedz īpašus noteikumus kriptovalūtu darījumu aplikšanai ar nodokli.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanai kriptovalūta pēc būtības ir pielīdzināma jebkurai precei. 

Vai kriptovalūtas darījumi ir apliekami ar PVN?

Kriptovalūtas pirkšanas un pārdošanas darījumi nav apliekami ar PVN (EST 2015.gada 22.oktobra spriedums lietā C-264/14 tiesvedībā Skatteverket pret David Hedqvist).

Kriptovalūtu tirdzniecība pati par sevi nerada pienākumu reģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā.

Komisijas maksai par kriptovalūtas maiņas pakalpojumiem piemērojams PVN 21% apmērā. 

Vai VID ir jāiesniedz kādas regulāras atskaites par īpašumā esošām kriptovalūtām un izmaiņām vai tikai kad kripto tiek pārdots un saņem fiat, no kura savukārt IIN aprēķinās? Kurā tieši brīdī jāmaksā nodoklis? Tad kad EUR ienāk Latvijas bankas kontā? Vai kas jādara, ja binance kontā glabā EUR? 

Nodokli piemēro tad, kad ir gūts ienākums. Ienākuma gūšanas brīdis ir tad, kad kriptovalūtu pārdodat un pretī saņemat EUR vai preces/pakalpojumus, neatkarīgi no tā, kurā kontā nauda tiek turēta. Kamēr tikai turat kriptovalūtu un to nepārdodat, ienākums nerodas un nekādas atskaites nav jāsniedz. 

Gadījumā, ja zaudējumi ir pārsnieguši ienākumus caur pirkšanām un pārdošanām - vai arī tad ir jāmaksā nodokļi?

Ja ceturksnī ir tikai zaudējumi, deklarāciju nesniedz un nodokli nemaksā. 

1 - Jā biržā ir iespēja tirgot kripto pret fiat, piem. BTC/USD. Kurā bridī jaskaita peļņa? Uzreiz ik pēc katra treida? Vai nu kad izvadi naudu uz bankas kontu?

2 - Vai steikings arī ir pielidzināts kriptovalūtu ģenerešanai? (mainingam)

1. peļņu rēķina katrreiz, kad kriptovalūtu pārdod un pretī saņemat naudu (EUR. USD u.c.). 

2. Ja kriptovalūtu saņemat, jo sniedzat kādu pakalpojumu,, piemērojams saimnieciskās darbības nodokļu maksāšanas režīms.

Vai naudas ieskaitījums coinbase vai citas var tikt klasificēts kā pirkšanas atskaites punkts un izskaitīšana uz kontu kā pārdošanas punkts ?

Nodokli piemēro tad, kad ir gūts ienākums. Ienākuma gūšanas brīdis ir tad, kad kriptovalūtu pārdodat un pretī saņemat EUR vai preces/pakalpojumus

Vai no kripto ziedojumiem jāmaksā nodoklis?

Ja Jūs ziedojat savu kriptovalūtu, atsavināšanas cena šajā gadījumā ir nulle, un kapitāla pieaugums nerodas.

Par kādu nodokli iet runa? Ir taču jau nodoklis 20%.

Jā, iet runa par iedzīvotāju ienākuma nodokli kapitāla pieaugumam 20%. Vēl var būt aktuāli nodokļi saimnieciskās darbības veicējiem.

Sveiki! Ja kriptovalūtā tika investēts 2017, 2018, 2019,  gadā un tikai 2021. gadā tika izņemta eiro valūtā tāda pati summa, kas bija investēta. Vai no šāda darījuma ir jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis vai nav un kā to pareizi būtu deklarēt VID?

Ja kapitāla pieaugums (peļņa) neveidojas, nav jāmaksā nodoklis.

Vai man ir jāaprēķina peļņa un jāmaksā nodoklis, ja aktīvs atrodas kriptovalūtas kontā vai arī jāaprēķina tikai tas, kas atrodas Fiat saistībā ar ieguldījumiem?

Nodokli piemēro tad, kad ir gūts ienākums. Ienākuma gūšanas brīdis ir tad, kad kriptovalūtu pārdodat un pretī saņemat EUR vai preces/pakalpojumus.Kamēr tikai turat kriptovalūtu un to nepārdodat, ienākums nerodas.

Vai veicot darījumus cripto biržā Binance ir jāveic nodokļu maksājumi par katru darījumu vai tikai izņemot naudu uz saca maksājuma konta bankā?

Nodokli piemēro tad, kad ir gūts ienākums. Ienākuma gūšanas brīdis ir tad, kad kriptovalūtu pārdodat un pretī saņemat EUR vai preces/pakalpojumus, neatkarīgi no tā, kurā kontā nauda tiek turēta.

Man ir diezgan sarežģīts jautājums,bet pameigināšu ar piemēru

1. Ieskaitu 1000€ Binance biržā no sava bankas konta

2. Nopērku kriptovalūtas

3. Pēc 3 mēnešiem pardodu visu par 2000€

4. Mēģinu izņemt visu summu uz bankas konta,bet neļauj, jo Binance vairs nepieņem SEPA parskaitījumu vai mastercard

5. Pārskaitu 2000€ no Binance uz citu kriptovalūtas biržu, izņemu naudu no tās

7. Jautajums sniedzot EDS ienakuma deklaraciju - 

Vai ar nodokli tiks aplikti visi 2000€ vai tikai kapitāla pieaugums - viens tūkstotis?  

Jo bankas izrakstā ir redzams, ka 1000€ ir ieskaitīts uz Binance, bet saņemts ir no citas biržas.

Lai varētu atskaitīt iegādes vērtību, jābūt darījumus pamatojošiem dokumentiem - izdrukas, maksājumu uzdevumi utml. Ja ir iespēja pamatot iegādes vērtību, tad Jums ir tiesības to atskaitīt.

Piemeram kopuma es zaudeju 10.000 eur biržas. Un 1 reizi man tomer sanaca nopelnit 1000 eur. Vai tas nozīme ka man jamaksa nodokli no 1000 eur?

Un kā vispār Valsts var zinat par manām tranzakcijām Binance? Vai Binance nevar noturēt noslēpumā manas darīšanas? 

Zaudējumus var izmantot, lai segtu attiecīgajā gadā gūtu peļņu no kriptovalūtu pārdošanas (kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarācija) viena taksācijas gada ietvaros.

Kā tiek rēķināti nodokļi, ja persona kriptovalūtu nav pirkusi, bet gan ieguvusi maininga rezultātā.

VID skaidro, ka nodokļus no kriptovalūtas ģenerēšanas ir jāmaksā saimnieciskās darbības veicēja režīmā.

Interesē jautājums par kriptovalūtu nodokļiem Latvijā. Ar kādu nodokļu likmi ir plānots aplikt kriptovalūtas? Kurā mirklī tiks piestādīts noklis? (Vai biržā pērkot/pārdodot, vai tikai tad kad kriptovalūta tiks realizēta ierastajā valūtā, EUR, USD, RUB?) Kad ir plānots ieviest šos nodokļus? Kāda būs apmaksas sistēma? (VID būs jāmaksā, vai caur starpniekiem?) Atbildi vēlētos rakstiskā ziņā, jo 3. novembra vebināru, darba apstākļu dēļ, nebūs iespējams apmeklēt.

Nodokli piemēro tad, kad ir gūts ienākums. Ienākuma gūšanas brīdis ir tad, kad kriptovalūtu pārdodat un pretī saņemat EUR vai preces/pakalpojumus. Nodokļa likme ir 20% no gūtā kapitāla pieauguma. Nodokļu nomaksa ir katra nodokļu maksātāja pienākums, un par nodokļu normatīvo aktu nepildīšanu ir paredzēta administratīvā vai kriminālatbildība.

Ja es ielieku kriptovalūtā 1000 eur, pēc kāda laika tur, piemēram, paliks tikai 100 eur  un es gribu tos atgūt. Vai man no tiem 100 eur jāmaksā nodoklis? 

Nodokļi netiek piemēroti, ja rodas zaudējumi.

Sekojošās darbības skaitās kā peļņas izņemšana vai aktīvu pārskaitīšana? Kriptovalūtas pārskaitīšana uz trešās puses maku Kriptovalūtas pārskaitīšana uz citu Binance kontu. Kriptovalūtas pārskaitīšana uz savu kontu citā biržā. Pirkumi par kriptovalūtu.

No minētajiem piemēriem tikai pēdējais jāuzskata par ienākuma gūšanas brīdi.

Lasot VID mājaslapā sadaļu par kriptovalūtām saprotu, gūstot peļņu no kriptovalūtas pārdošanas tiek piemērots iedzīvotāja ienākuma nodoklis 20 % apmērā. Mans jautājums. Piemēram veicu nelielus investīciju 2019 gadā 200 eur vērtībā, 2021. gadā izlēmu pārdod, kura vērtība teiksim ir 2000 eur. Kādi ir nākošie soļi, lai šo naudu redzētu savā bankas kontā? 

Neskaidrību man arī rada teikums VID mājaslapā.

'Darījumi apliecinošie dokumenti (pirkšanas/ pārdošanas čeki) deklarācijai DK nav jāpievieno, bet tie ir jāglabā vismaz piecus gadus, lai pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma tos varētu uzrādīt.'

No šī teikuma saprotu pērkot un pārdod kriptovalūtas jauzrāda čeki VID amatpersonām pēc pieprasījuma. Piemēram, pērkot Binance biržā kriptovalūtu es neesmu saņēmis nekādus čekus vai jeb kādus citus dokumentus, (izņemot epastu, ko saņemu par konkrētas kriptovalūtas nopirkšanu, pārdošanu) bet vai tas ir pietiekams pierādijums VIDam? Un ja nav, kas der par pierādijumu? Kriptovalūtas biržās vēl ir funkcija apskatīties visus pirkšanas pārdošanas darījumus par pēdējiem 3 mēnešiem, bet ko darīt ja šie darījumi ir ilgāki par 3 mēnešiem un viņiem vairs nav iespēja piekļūt?

Jebkuras izdrukas, ekrānšāviņi, apliecinājumi par maksājuma veikšanu ir jāsaglabā atsevišķi, lai nākotnē varētu pierādīt darījumu apjomums un cenas.

No kuras summas tiek maksāti nodokli? No pardošanas, jeb no peļnas? Kā tas tiek kontrolēts?

Kapitāla pieauguma ienākums (peļņa, ja ir pieejami iegādes dokumenti)  ir apliekams ar 20% IIN. Nodokļu nomaksa ir katra nodokļu maksātāja pienākums, un par nodokļu normatīvo aktu nepildīšanu var iestāties administratīvā vai kriminālatbildība.

Vai samaksājot 20% nodokli tajā ir ieskatīts arī sociālais nodokis? Tas ietekmēs pensiju? 

Nē, nav iekļauts. Pensiju neietekmē.

Kas notiek gadījumā kad kriptovalūta tiek maiņīta pret citu kriptovalūtu? un pēc tam jaunā kriptovalūta bija pārdota par oficiālo valūtu? Kā aprēķina nodokli šajā gadījumā?

VID skaidro, ka nodoklis jāmaksā brīdī, kad apmaināt kriptovalūtu pret oficiālo valūtu. 

Vai peļņa tiek aprēķināta brīdī kad darījumi notiek Bainance vai brīdī kad Eur atgriežas bankas kontā?

Nav noteicoši, vai nauda ir Binance vai kādas bankas kontā. Nodokļi ir jāaprēķina arī tad, ja ienākums gūts Binance vai citu līdzīgu platformu kontos.

Kas ir attaisnojuma dokuments kriptovalūtas pirkšanas brīdī? Gan fiziskai gan juridiskai personai?

Jebkuri pamatojoši dokumenti, kurus varat iegūt - izdrukas, maksājumu uzdevumi utml.

Vai par darījumiem iekš Binance ir jāmaksā nodokļi?

Jā, ja tiek gūts ienākums.

Ja es nopērku Bitcoin 2017. gadā platformā X, ETH 2019. gadā platformā Y, bet 2021. gadā samainīju BNB uz EUR platformā Z. Man būs jānorāda visu transformācijas vēsturi?

Lai varētu atskaitīt iegādes vērtību, ir jābūt pamatojumam, kāda ir bijusi šī iegādes vērtība. Ja nav iespējams pamatot iegādes vērtību, par iegādes vērtību uzskata nulli.

Ieguldu 500€. Valūtas vērtība palielinās un tagad vērtība ir 600€. Izņemu 500€, 100€ starpību atstāju kriptovalūtā X. Kapitāla pieaugumu it kā nerealizēju. Vai kaut kas šādā gadījumā no nodokļiem jāmaksā?

Ja Jūs pārdodat daļu no kriptovalūtas, pārvēršot to oficiālā valūtā, attiecīgi arī iegādes vērtība jārēķina proporcionāli pārdotajai daļai. Līdz ar to, iegādes vērtība nebūs 500 EUR. Un tātad veidosies kapitāla pieaugums.

Kā ir, kad Bitcoinu ieķīlā pretī saņemot kredītu. Vai šis darījums ir apliekams ar nodokli? Teorētiski nevajadzētu būt, jo tas ir tā pat, kā ar nekustamo īpašuma ieķīlāšanu, pareizi?

Var būt apliekams, ja aizdevumu Jums atgriež oficiālā valūtā.

Sanāk, ja peļņa ceturksnī nepārsniedz 1000eur, tad jādeklarē gadā? Bet ja pirmajā nesasniedz bet otrajā sasniedz? un tad atkal nesansiedz? tad 2. un 3. deklarē gada deklarācijā, bet 1. un 4. katru līdz kuram datumam?

Jā, katrā ceturksnī atsevišķi izvērtē, vai sasniegts 1000 EUR limits.

Darbā par mani maksā darba devējs, bet, ja uz kripto rēķina paaugstinu slieksni (no 20k (23%) uz 50k (31%)), tad man būs jāmaksā papildus 8% no NETTO algas par oficiālo darbu?

Algas ienākums apliekams ar algas nodokļiem (piemēro progresīvās IIN likmes). Kapitāla pieauguma ienākums no kriptovalūtu tirdzniecības apliekams atsevišķi ar 20% likmi.