U本位合約的槓桿和保證金

Binance
2021-06-08 02:25
幣安通過運用複雜的風控引擎和清算模型來支持高倍率槓桿交易。我們採取階梯保證金的模式進行風險控制,槓桿倍率大小視持倉大小而定-持倉名義價值越大,可獲得槓桿倍率越低。用戶可自行調整槓桿倍數,所有倉位大小都是基於合約名義價值計算的(USDT或BUSD計價)。初始保證金率的算法是根據用戶調整的槓桿倍數而定。
開倉前,用戶需要自行調整槓桿倍數。若用戶沒有調整槓桿倍數,幣安合約平台默認的槓桿倍數為20倍,用戶可自行調整槓桿。槓桿倍數越高,用戶可建立的最大倉位越小。
自2021年07月27日起,幣安合約將對註冊合約賬戶少於 60 天的用戶實行槓桿限制。槓桿限制的規則如下:
 • 自生效之日起,註冊合約賬戶少於60天的新用戶將不允許開倉槓桿超過20倍。
 • 新的槓桿限制也將適用於註冊合約賬戶少於60天的現有用戶:
  • 對於未平倉且頭寸低於20倍槓桿的用戶,將不允許將其未平倉頭寸調整到超過20倍槓桿。
  • 持倉且槓桿超過20倍的用戶可以選擇維持現有的槓桿,但不允許進一步提高槓桿倍數。他們只能將未平倉頭寸的槓桿調整至20倍及以下。
 • 對於沒有持倉的新合約用戶,所有新開倉位的槓桿不得超過20倍。
 • 新合約用戶的槓桿限制將在註冊滿60天後逐漸增加。
注意:
 • 逐倉在有持倉情況下,不可以調低持倉開倉槓桿。
 • 全倉模式下,當保證金幣種相同時,才可以共用保證金。合約賬戶中所有相同幣種的保證金都視作可用保證金。
  舉例:全倉模式下,U本位合約錢包中所有BUSD可用於所有BUSD合約。
 • 每一階梯最大持倉限額包括多空倉位總和。
 • 當保證金不足時,我們將通過郵件和站內信給用戶發送追加保證金通知和強平通知。此功能作為風險提示無法保證及時發送或送達。在您使用本服務過程中,在某些情況下(包括由於網絡擁塞和網絡環境不良),可能無法或延遲接收電子郵件提醒,幣安保留沒有義務發送通知的權利。為避免錯過郵件,請您務必確保已經將幣安郵件添加至郵箱白名單,以防重要郵件通知被錯誤歸類。具體操作方法請參考如何設置幣安郵件白名單

125x USDT永續合約(BTCUSDT)

倉位
(USDT名義價值)
槓桿等級
初始保證金率
0 < 倉位 ≤ 50,000
101-125x
0.80%
50,000 < 倉位 ≤ 250,000
51-100x
1.00%
250,000 < 倉位 ≤ 1,000,000
21-50x
2.00%
1,000,000 < 倉位 ≤ 5,000,000
11-20x
5.00%
5,000,000 < 倉位 ≤ 20,000,000
6-10x
10.00%
20,000,000 < 倉位 ≤ 50,000,000
5x
20.00%
50,000,000 < 倉位 ≤ 100,000,000
4x
25.00%
100,000,000 < 倉位 ≤ 200,000,000
3x
33.30%
200,000,000 < 倉位 ≤ 300,000,000
2x
50.00%
300,000,000 < 倉位 ≤ 500,000,000
1x
100.00 %

100x USDT永續合約(ETHUSDT)

倉位
(名義價值)USDT
槓桿等級
初始保證金率
≤ 10,000
100x
1.0%
≤ 100,000
75x
1.3%
≤ 500,000
50x
2.0%
≤ 1,000,000
25x
4.0%
≤ 2,000,000
10x
10.0%
≤ 5,000,000
5x
20.0%
≤ 10,000,000
4x
25.0%
≤ 20,000,000
3x
33.0%
> 20,000,000
2x
50.0%
> 20,000,000
1x
100.0%

75x USDT永續合約

倉位
(名義價值)USDT
槓桿等級
初始保證金率
≤ 10,000
75x
1.33%
≤ 50,000
50x
2.00%
≤ 250,000
25x
4.00%
≤ 1,000,000
10x
10.00%
≤ 2,000,000
5x
20.00%
≤ 5,000,000
4x
25.00%
≤ 10,000,000
3x
33.33%
> 10,000,000
2x
50.00%
> 10,000,000
1x
100.00%
75x USDT永續合約
* ADAUSDT, BNBUSDT, DOTUSDT, EOSUSDT, ETCUSDT , LINKUSDT, LTCUSDT, TRXUSDT, XLM USDT, XMRUSDT, XRPUSDT, XTZUSDT, BCHUSDT

50x USDT永續合約

倉位
(名義價值)USDT
槓桿等級
初始保證金率
≤ 5,000
50x
2.0%
≤ 25,000
20x
5.0%
≤ 100,000
10x
10.0%
≤ 250,000
5x
20.0%
≤ 1,000,000
2x
50.0%
> 1,000,000
1x
100.0%
50x USDT永續合約
* ALPHAUSDT, BALUSDT, BANDUSDT, BATUSDT, BELUSDT, BLZUSDT, BZRXUSDT, COMPUSDT, CRVUSDT, CVCUSDT, DASHUSDT, DEFIUSDT, EGLDUSDT, ENJUSDT, FLMUSDT, HNTUSDT, ICXUSDT, IOSTUSDT, IOTAUSDT, KAVAUSDT, KNCUSDT, KSMUSDT, LRCUSDT, MKRUSDT, NEARUSDT, NEOUSDT, OCEANUSDT, OMGUSDT, ONTUSDT, QTUMUSDT, RENUSDT, RLCUSDT, RSRUSDT, RUNEUSDT, SNXUSDT, SRMUSDT, STORJUSDT, SUSHIUSDT, SXPUSDT , TOMOUSDT, TRBUSDT, VETUSDT, WAVESUSDT, YFIIUSDT, YFIUSDT, ZECUSDT, ZILUSDT, ZRXUSDT, ZENUSDT, SKLUSDT, GRTUSDT, 1INCHUSDT, CHZUSDT, CZHUSDT, AKROUSDT, SANDUSDT, ANKRUSDT, BTSUSDT, LITUSDT, UNFIUSDT, DODOUSDT, REEFUSDT, RVNUSDT , SFPUSDT, XEMUSDT, COTIUSDT, CHRUSDT, MANAUSDT, HBARUSDT, ALICEUSDT, ONEUSDT, LINAUSDT, STMXUSDT, DENTUSDT, CELRUSDT, HOTUSDT, MTLUS DT, OGNUSDT, BTTUSDT, SCUSDT, KEEPUSDT

50x AXSUSDT 永續合約

倉位
(名義價值)USDT
槓桿等級
初始保證金率
≤ 50,000
50x
2.0%
≤ 250,000
25x
4.0%
≤ 1,000,000
10x
10.0%
≤ 2,000,000
5x
20.0%
≤ 5,000,000
4x
25.0%
≤ 10,000,000
3x
33.33%
≤ 15,000,000
2x
50.0%
≤ 50,000,000
1x
100.00%

50x FILUSDT、AAVEUSDT、 THETAUSDT和UNIUSDT永續合約

倉位
(名義價值)USDT
槓桿等級
初始保證金率
≤ 50,000
50x
2.0%
≤ 250,000
25x
4.0%
≤ 1,000,000
10x
10.0%
≤ 2,000,000
5x
20.0%
≤ 5,000,000
4x
25.0%
≤ 10,000,000
3x
33.33%
> 10,000,000
2x
50.0%
> 10,000,000
1x
100.0%

50x DOGEUSDT、FTMUSDT、AVAXUSDT、MATICUSDT永續合約

倉位
(名義價值)USDT
槓桿等級
初始保證金率
≤ 50,000
21-50x
2.0%
≤ 150,000
11-20x
5.0%
≤ 250,000
6-10x
10.0%
≤ 500,000
5x
20.0%
≤ 750,000
3-4x
25.0%
≤ 1,000,000
2x
50.0%
> 1,000,000 & ≤ 30,000,000
1x
100.0%

50x NKNUSDT, DGBUSDT, SHIBUSDT, ICPUSDT , BAKEUSDT 永續合約

倉位
(名義價值)USDT
槓桿等級
初始保證金率
≤ 5,000
21-50x
4.0%
≤ 25,000
11-20x
5.0%
≤ 100,000
6-10x
10.0%
≤ 250,000
3-5x
20.0%
≤ 1,000,000
2x
50.0%
> 1,000,000
1x
100.0%

50x LUNAUSDT 永續合約

倉位
(名義價值)USDT
槓桿等級
初始保證金率
≤ 50,000
50x
2.0%
≤ 250,000
25x
4.0%
≤ 1,000,000
10x
10.0%
≤ 2,000,000
5x
20.0%
≤ 5,000,000
4x
25.0%
≤ 10,000,000
3x
33.33%
≤ 15,000,000
2x
50.0%
≤ 50,000,000
1x
100.00%

50x SOLUSDT 永續合約

倉位
(名義價值)USDT
槓桿等級
初始保證金率
≤ 50,000
50x
2.0%
≤ 250,000
25x
5.0%
≤ 1,000,000
10x
10.0%
≤ 2,000,000
5x
20.0%
≤ 5,000,000
4x
25.0%
≤ 10,000,000
2x
50.00%
≤ 50,000,000
1x
100.00%

50x ATOMUSDT, ALGOUSDT 永續合約

倉位
(名義價值)USDT
槓桿等級
初始保證金率
≤ 50,000
50x
2.0%
≤ 150,000
25x
5.0%
≤ 250,000
10x
10.0%
≤ 500,000
5x
20.0%
≤ 1,000,000
4x
25.0%
≤ 2,000,000
2x
50.00%
≤ 30,000,000
1x
100.00%

25x MASKUSDT 永續合約

倉位
(名義價值)USDT
槓桿等級
初始保證金率
≤ 5,000
21-25x
4.0%
≤ 25,000
11-20x
5.0%
≤ 100,000
6-10x
10.0%
≤ 250,000
3-5x
20.0%
≤ 1,000,000
2x
50.0%
> 30,000,000
1x
100.0%

25x USDT永續合約

倉位
(名義價值)USDT
槓桿等級
初始保證金率
≤ 5,000
21-25x
4.0%
≤ 25,000
11-20x
5.0%
≤ 100,000
6-10x
10.0%
≤ 250,000
3-5x
20.0%
≤ 1,000,000
2x
50.0%
> 1,000,000
1x
100.0%
25x USDT永續合約: BTCDOM, TLMUSDT, IOTXUSDT

50x BTCBUSD 永續合約

倉位
(名義價值)BUSD
槓桿等級
初始保證金率
≤ 25,000
50x
2.0%
≤ 100,000
25x
4.0%
≤ 500,000
20x
5.0%
≤ 1,000,000
10x
10.0%
≤ 2,000,000
6x
16.7%
≤ 5,000,000
5x
20.0%
≤ 10,000,000
4x
25.0%
≤ 20,000,000
3x
33.3%
> 30,000,000
2x
50.0%
> 60,000,000
1x
100.0%

50x ETHBUSD 永續合約

倉位
(名義價值)
BUSD
槓桿等級
初始保證金率
≤ 25,000
50x
2.0%
≤ 100,000
25x
4.0%
≤ 500,000
20x
5.0%
≤ 1,000,000
10x
10.0%
≤ 2,000,000
6x
16.7%
≤ 5,000,000
5x
20.0%
≤ 10,000,000
4x
25.0%
≤ 20,000,000
3x
33.3%
≤ 30,000,000
2x
50.0%
≤ 60,000,000
1x
100.0%

20x BUSD 永續合約

倉位
(名義價值)
BUSD
槓桿等級
初始保證金率
≤ 100,000
11-20x
5.00%
≤ 500,000
6-10x
10.00%
≤ 1,000,000
4-5x
20.00%
≤ 2,000,000
3x
33.33%
≤5,000,000
2x
50.00%
≤ 30,000,000
1x
100.00%
20x BUSD永續合約: BNBBUSD, ADABUSD, XRPBUSD, DOGEBUSD

25x BTCUSDT, ETHUSDT 0924 交割合約

倉位
(名義價值)USDT
槓桿等級
初始保證金率
≤ 250,000
25x
4.00%
≤ 1,000,000
10x
10.00%
≤ 2,000,000
5x
20.00%
≤ 5,000,000
4x
25.00%
≤ 10,000,000
3x
33.33%
≤ 20,000,000
2x
50.00%
≤ 50,000,000
1x
100.00%
當用戶自行調整槓桿倍數時,系統會為用戶顯示可建立最大倉位的提示,如圖下:
*免責聲明:由於翻譯或有滯後,本文中的數字如有更新,恕不另行通知。所有內容以英文版本為準。
維持保證金率不是根據用戶調整的槓桿倍數計算的,而是根據用戶的倉位在不同名義價值級別而計算的,這意味著維持保證金率是不被槓桿倍數而影響的。維持保證金率則是根據“稅收超額累進法”的方法,倉位從一個階梯上升到下一階梯不會引起原來級別的槓桿變化。 “稅收超額累進法”的方法“是即倉位數額劃分為若干等級,不同等級的倉位數額分別適用不同的維持保證金率,倉位數額越大,維持保證金率越高。
在其它合約交易平台,維持保證金通常為初始保證金的一半。基於幣安合約維持保證金規則,幣安維持保證金是低於初始保證金的一半,因此,更利於用戶。
維持保證金將會直接影響強平價格。因此,我們強烈建議用戶在賬戶抵押金下降到維持保證金水平前,自行平倉以避免被自動清算。

125x USDT 永續合約 (BTCUSDT)

等級
倉位
(名義價值USDT)
維持保證金率
1
0 < 倉位 ≤ 50,000
0.40%
2
50,000 < 倉位 ≤ 250,000
0.50%
3
250,000 < 倉位 ≤ 1,000,000
1.00%
4
1,000,000 < 倉位 ≤ 5,000,000
2.50%
5
5,000,000 < 倉位 ≤ 20,000,000
5.00%
6
20,000,000 < 倉位 ≤ 50,000,000
10.00%
7
50,000,000 < 倉位 ≤ 100,000,000
12.50 %
8
100,000,000 < 倉位 ≤ 200,000,000
15.00%
9
200,000,000 < 倉位 ≤ 300,000,000
25.00%
10
300,000,000 < 倉位 ≤ 500,000,000
50.00%

100x USDT 永續合約 (ETHUSDT)

等級
倉位
(名義價值) USDT
維持保證金率
1
≤ 10,000
0.5%
2
≤ 100,000
0.65%
3
≤ 500,000
1.0%
4
≤ 1,000,000
2.0%
5
≤ 2,000,000
5.0%
6
≤ 5,000,000
10.0%
7
≤ 10,000,000
12.5%
8
≤ 20,000,000
15.0%
9
> 20,000,000
25.0%

75x USDT 永續合約

等級
倉位
(名義價值) USDT
維持保證金率
1
≤ 10,000
0.65%
2
≤ 50,000
1.00%
3
≤ 250,000
2.00%
4
≤ 1,000,000
5.00%
5
≤ 2,000,000
10.00%
6
≤ 5,000,000
12.50%
7
≤ 10,000,000
15.00%
8
> 10,000,000
25.00%
75x USDT永續合約
* ADAUSDT, BNBUSDT, DOTUSDT, EOSUSDT, ETCUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, TRXUSDT, XLMUSDT, XMRUSDT, XRPUSDT, XTZUSDT, BCHUSDT

50x USDT 永續合約

等級
倉位
(名義價值) USDT
維持保證金率
1
≤ 5,000
1.0%
2
≤ 25,000
2.5%
3
≤ 100,000
5.0%
4
≤ 250,000
10.0%
5
≤ 1,000,000
12.5%
6
> 1,000,000
50.0%
50x USDT永續合約
*ALPHAUSDT, BALUSDT, BANDUSDT , BATUSDT, BELUSDT, BLZUSDT, BZRXUSDT, COMPUSDT, CRVUSDT, CVCUSDT, DASHUSDT, DEFIUSDT, EGLDUSDT, ENJUSDT, FLMUSDT, HNTUSDT, ICXUSDT, IOSTUSDT, IOTAUSDT, KAVAUSDT, KNCUSDT, KSMUSDT, LRCUSDT, MKRUSDT, NEARUSDT, NEOUSDT, OCEANUSDT , OMGUSDT, ONTUSDT, QTUMUSDT, RENUSDT, RLCUSDT, RSRUSDT, RUNEUSDT, SNXUSDT, SRMUSDT, STORJUSDT, SUSHIUSDT, SXPUSDT, TOMOUSDT, TRBUSDT, VETUSDT, WAVESUSDT, YFIIUSDT, YFIUSDT, ZECUSDT, ZILUSDT, ZRXUSDT, ZENUSDT, SKLUSDT, GRTUSDT, CTKUSDT , BTSUSDT, LITUSDT, UNFIUSDT, DODOUSDT, REEFUSDT, RVNUSDT, SFPUSDT, XEMUSDT, BTCSTUSDT, COTIUSDT, CHRUSDT, ALICEUSDT, ONEUSDT, LINAUSDT, STMXUSDT, DENTUSDT, CELRUSDT, HOTUSDT, MTLUSDT, OGNUSDT, BTTUSDT, SCUSDT, KEEPUSDT

50x AXSUSDT 永續合約

等級
倉位
(名義價值) USDT
維持保證金率
1
≤ 50,000
1.00%
2
≤ 250,000
2.00%
3
≤ 1,000,000
5.00%
4
≤ 2,000,000
10.00%
5
≤ 5,000,000
12.50 %
6
≤ 10,000,000
16.65%
7
≤ 15,000,000
25.00%
8
≤ 50,000,000
50.00%

50x USDT 永續合約

等級
倉位
(名義價值) USDT
維持保證金率
1
≤ 5,000
1.2%
2
≤ 25,000
2.5%
3
≤ 100,000
5.0%
4
≤ 250,000
10.0%
5
≤ 1,000,000
12.5 %
6
> 1,000,000
50.0%
*1INCHUSDT, ANKRUSDT, AKROUSDT, SANDUSDT, LUNAUSDT, CHZUSDT

50x USDT永續合約

倉位
(名義價值)USDT
維持保證金率
≤ 50,000
1.0%
≤ 250,000
2.0%
≤ 1,000,000
5.0%
≤ 2,000,000
10%
≤ 5,000,000
12.5%
≤ 10,000,000
16.65%
> 10,000,000
25.00%
*FILUSDT, AAVEUSDT, THETAUSDT, UNIUSDT

50x USDT永續合約

倉位
(名義價值)USDT
維持保證金率
≤ 50,000
1.0%
≤ 150,000
2.5%
≤ 250,000
5.0%
≤ 500,000
10.0%
≤ 750,000
12.5%
≤ 1,000,000
25.0%
> 1,000,000 & ≤ 30,000,000
50.0%
*DOGEUSDT, FTMUSDT, AVAXUSDT, MATICUSDT

50x LUNAUSDT 永續合約

倉位
(名義價值) USDT
維持保證金率
≤ 50,000
1.00%
≤ 250,000
2.00%
≤ 1,000,000
5.00%
≤ 2,000,000
10.00%
≤ 5,000,000
12.50%
≤ 10,000,000
16.65%
≤ 15,000,000
25.00%
≤ 50,000,000
50.00%

50x SOLUSDT 永續合約

倉位
(名義價值) USDT
維持保證金率
≤ 50,000
1.00%
≤ 250,000
2.50%
≤ 1,000,000
5.00%
≤ 2,000,000
10.00%
≤ 5,000,000
12.50%
≤ 10,000,000
25.00%
≤ 50,000,000
50.00%

50x ATOMUSDT, ALGOUSDT 永續合約

倉位
(名義價值) USDT
維持保證金率
≤ 50,000
1.00%
≤ 150,000
2.50%
≤ 250,000
5.00%
≤ 500,000
10.00%
≤ 1,000,000
12.50%
≤ 2,000,000
25.00%
≤ 30,000,000
50.00%

25x MASKUSDT 永續合約

倉位
(名義價值) USDT
維持保證金率
≤ 5,000
1%
≤ 25,000
2.5%
≤ 100,000
5%
≤ 250,000
10%
≤ 1,000,000
12.5%
> 30,000,000
50%

25x USDT永續合約

倉位
(名義價值) USDT
維持保證金率
≤ 5,000
1%
≤ 25,000
2.5%
≤ 100,000
5 %
≤ 250,000
10%
≤ 1,000,000
12.5%
> 1,000,000
50%
25x USDT永續合約: BTCDOM, TLMUSDT, IOTXUSDT

50x BTCBUSD 永續合約

倉位
(名義價值)BUSD
維持保證金率
≤ 25,000
0.4%
≤ 100,000
0.5%
≤ 500,000
1.0%
≤ 1,000,000
2.5%
≤ 2,000,000
5.0%
≤ 5,000,000
10.0%
≤ 10,000,000
12.5%
≤ 20,000,000
15.0%
> 30,000,000
25.0%

50x ETHBUSD 永續合約

倉位
(名義價值)BUSD
維持保證金率
≤ 25,000
0.4%
≤ 100,000
0.5%
≤ 500,000
1.0%
≤ 1,000,000
2.5%
≤ 2,000,000
5.0%
≤ 5,000,000
10.0%
≤ 10,000,000
12.5%
≤ 20,000,000
15.0%
> 30,000,000
25.0%

20x BUSD 永續合約

倉位
(名義價值)BUSD
維持保證金率
≤ 100,000
5.00%
≤ 500,000
10.00%
≤ 1,000,000
20.00%
≤ 2,000,000
33.33%
≤5,000,000
50.00%
≤ 30,000,000
100.00%
20x BUSD永續合約: BNBBUSD, ADABUSD, XRPBUSD, DOGEBUSD

25x BTCUSDT, ETHUSDT 0924 交割合約

倉位
(名義價值) USDT
維持保證金率
≤ 250,000
2.00%
≤ 1,000,000
5.00%
≤ 2,000,000
10.00%
≤ 5,000,000
12.50%
≤ 10,000,000
15.00%
≤ 20,000,000
25.00%
≤ 50,000,000
50.00%
*免責聲明:由於翻譯或有滯後,本文中的數字如有更新,恕不另行通知。所有內容以英文版本為準。