Binance已完成第十次BNB季度銷毀

Binance
2020-01-18 04:27

親愛的用戶:

根據白皮書約定,Binance已完成第十次BNB季度銷毀,累計銷毀 2,216,888 BNB(價值$38,800,000 美元)。

銷毀記錄:

https://explorer.binance.org/tx/6047184045F3F761C4E91D81E530A10AAC2887B20E26CBB41A12A0DBAD5BDC3B

轉賬記錄:

https://explorer.binance.org/tx/5DC38447885DAE0232626D470F9E9927B3A5820D695C0FBA5036BE88581B8C09 

https://explorer.binance.org/tx/34288619283AE6180B5034FFBA19CDF5C6CD248241617BDE80E5948561B3A281 

更多銷毀細節請參考博客:10th BNB Burn | Insights and Expectations for the Future of BNB

 

感謝您對Binance的支持!

 

Binance團隊

2020年01月18日

 

Binance社群

Telegram: https://t.me/BinanceChinese

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceChinese

Twitter: https://twitter.com/binance