U本位
期权
New
行情
USD
交易规则
交易规则
杠杆与保证金
联合保证金模式
统一账户
* 每位用户每个合约下,可以同时处于挂单状态的条件单(包括止盈止损、市价止盈止损、跟踪委托)上限为10单。条件单挂单包括在最大挂单数量里。
合约
最小下单数量
最小下单价格/最小价格波动
限价订单价格上限/下限比例
市价单/限价单单笔最大数量
最大挂单数量
价差保护阈值
强平清算费
最小名义价值
市价单价格上限/下限比例
「只减仓」风控触发条件
该合约的仓位名义价值(单向计算) (USDT)
仓位占该合约的总持仓量(单向计算)比率%
强平价格与标记价格的差距
BTCUSDT
永续
0.001 BTC
556.80 /0.10 USDT
5% / 5%
120 /1000 BTC
2005%1.25%5 USDT5%------
ETHUSDT
永续
0.001 ETH
39.86 /0.01 USDT
5% / 5%
2000 /10000 ETH
2005%1.25%5 USDT5%------
BCHUSDT
永续
0.001 BCH
13.93 /0.01 USDT
5% / 5%
850 /10000 BCH
2005%1.25%5 USDT5%------
XRPUSDT
永续
0.1 XRP
0.0143 /0.0001 USDT
5% / 5%
2000000 /20000000 XRP
2005%1.00%5 USDT5%------
EOSUSDT
永续
0.1 EOS
0.111 /0.001 USDT
10% / 10%
120000 /1000000 EOS
20010%1.00%5 USDT10%------
LTCUSDT
永续
0.001 LTC
3.61 /0.01 USDT
5% / 5%
1500 /10000 LTC
2005%2.00%5 USDT5%------
TRXUSDT
永续
1 TRX
0.00132 /0.00001 USDT
5% / 5%
5000000 /10000000 TRX
2005%1.00%5 USDT5%------
ETCUSDT
永续
0.01 ETC
1.051 /0.001 USDT
10% / 10%
10000 /100000 ETC
2005%1.00%5 USDT10%------
LINKUSDT
永续
0.01 LINK
0.464 /0.001 USDT
10% / 10%
20000 /200000 LINK
20010%1.00%5 USDT10%------
XLMUSDT
永续
1 XLM
0.00648 /0.00001 USDT
5% / 5%
1000000 /10000000 XLM
2005%1.00%5 USDT5%------
ADAUSDT
永续
1 ADA
0.01740 /0.00010 USDT
5% / 5%
300000 /2000000 ADA
2005%1.00%5 USDT5%------
XMRUSDT
永续
0.001 XMR
4.36 /0.01 USDT
5% / 5%
2000 /10000 XMR
2005%1.25%5 USDT5%------