Giá gần nhất
Biến động giá 24h
Giá cao nhất 24h
Giá thấp nhất 24h
Khối lượng 24h
BTC / USDT
Tiếng Việt
Ngày giờ
Cặp
Loại
Bên
Giá
Số lượng
Đã khớp
Tổng
Điều kiện kích hoạt
Giá(USDT)
Số lượng (BTC)
Tổng(USDT)
8410.00
MoreMarket Status: Delay
Giá
Số lượng
Ngày giờ

Mua BTC

  USDT
USDT
BTC
USDT

Bán BTC

  BTC
USDT
BTC
USDT