English/USD
Ngôn ngữ
Đồng tiền
Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp
Giao dịch Spot & Margin & OTC
Giao dịch Margin
Cách giao dịch trong tài khoản ký quỹ
Binance
2019-07-05 11:04

Sau khi vay thành công, bạn có thể chọn cặp giao dịch ký quỹ, có kèm chữ “M” trong mỗi cặp giao dịch.

Long:

Khi bạn dự đoán rằng giá trị của đồng coin sẽ tăng lên và đồng coin đó được Binance hỗ trợ trong giao dịch ký quỹ thì bạn có thể sử dụng giao dịch ký quỹ để chọn vị thế Long.

Cách thực hiện: mượn một đồng coin khác và bán sang đồng coin đó. Khi đồng coin mà bạn muốn long tăng lên thì hãy bán đồng coin đó để trả lại khoản vay và kiếm lợi nhuận.

Short:

Khi bạn dự đoán rằng giá trị của đồng coin sẽ giảm xuống và đồng coin đó được Binance hỗ trợ trong giao dịch ký quỹ thì bạn có thể sử dụng giao dịch ký quỹ để chọn vị thế Short.

Cách thực hiện: vay đồng coin đó và bán sang đồng coin khác. Khi đồng coin bạn muốn short giảm, hãy mua lại số coin đó để trả lại khoản vay và kiếm lợi nhuận.

Lưu ý:

- số tiền giao dịch trong tài khoản ký quỹ sẽ được tính theo cấp VIP

- giao dịch trong tài khoản ký quỹ có thể tham gia siêu chương trình giới thiệu


Có câu hỏi khác?gửi một yêu cầu
Bài viết liên quan
Giao dịch Margin là gì