Thị trường
Sàn giao dịch
Mua tiền mã hóa
USD
$USD
Exchange > Order Book
Order Book
FTM/BTC
Depth
15
15
30
50
100
Group
2 decimals
0 decimals
1 decimals
2 decimals
Buy Order
Side
Price (BTC)
Amount (FTM)
Total (BTC)
Sum (BTC)
Sell Order
Side
Price (BTC)
Amount (FTM)
Total (BTC)
Sum (BTC)