Thông tin
Funding Rate theo thời gian thực
Lịch sử phí funding
Lịch sử vốn bảo hiểm
Chỉ số
Dữ liệu giao dịch
Hợp đồng
Thể loại
Lệnh đang mởTỷ lệ Long/Short của Trader hàng đầu (Tài khoản)Tỷ lệ Long/Short của Trader hàng đầu (Vị thế)Tỉ lệ Long/ShortKhối lượng Mua/Bán của Taker
Lệnh đang mở
Thời gian
Tỷ lệ Long/Short của Trader hàng đầu (Tài khoản)
Tỷ lệ giữa số vị thế long ròng và short ròng so với tổng số vị thế đang mở của các trader hàng đầu. Mỗi tài khoản chỉ được tính một lần.
% Tài khoản Long = Tài khoản của các trader hàng đầu có vị thế long ròng / Tổng số tài khoản của các trader hàng đầu đang có vị thế để mở
% Tài khoản Short = Tài khoản của các trader hàng đầu có vị thế short ròng / Tổng số tài khoản của các trader hàng đầu đang có vị thế để mở
Tỷ lệ Long/Short (Tài khoản) = % Tài khoản Long / % Tài khoản Short
Thời gian
Tỷ lệ Long/Short của Trader hàng đầu (Vị thế)
Tỷ lệ giữa số vị thế long ròng và short ròng so với tổng số vị thế đang mở của các trader hàng đầu.
% Vị thế Long = Số vị thế long của các trader hàng đầu / Tổng số vụ thế đang mở của các trader hàng đầu
% Vị thế Short = Số vị thế short của các trader hàng đầu / Tổng số vụ thế đang mở của các trader hàng đầu
Tỷ lệ Long/Short (Vị thế) = % Vị thế Long / % Vị thế Short
Thời gian
Tỉ lệ Long/Short
Tỉ lệ giữa số tài sản long ròng và short ròng trên tổng số tài khoản. Một tài khoản chỉ được tính một lần.
% Tài khoản Long = Số tài khoản long ròng / số tài khoản có vị thế
% Tài khoản Short = Số tài khoản short ròng / số tài khoản có vị thế
Tỉ lệ Long/Short = % Tài khoản Long / % Tài khoản Short
Thời gian
Khối lượng Mua/Bán của Taker
Khối lượng Mua của Taker: tổng khối lượng lệnh mua được khớp bởi taker trong khoảng thời gian đó.
Khối lượng Bán của Taker: tổng khối lượng lệnh bán được khớp bởi taker trong khoảng thời gian đó.
Thời gian