Thông tin
Hợp đồng
Thời gianHợp đồngKhoảng fundingTỷ lệ funding
Hợp đồng
Thời gianSố dư vốn bảo hiểm (USDT)
Hợp đồng
Chỉ số
BTCUSDT Chỉ số phí bảo hiểm
Thời gianHợp đồngChỉ số phí bảo hiểm
Hợp đồng
Category
Lệnh đang mởTỉ lệ Long/Short
Lệnh đang mở
Period
Tỉ lệ Long/Short
Tỉ lệ giữa số tài sản long ròng và short ròng trên tổng số tài khoản. Một tài khoản chỉ được tính một lần.
% Tài khoản Long = Số tài khoản long ròng / số tài khoản có vị thế
% Tài khoản Short = Số tài khoản short ròng / số tài khoản có vị thế
Tỉ lệ Long/Short = % Tài khoản Long / % Tài khoản Short
Period