Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Image
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Image
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Image
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Binance Earn
Launchpad và Launchpool
Quy tắc tính toán phân bổ đăng ký Launchpad và giảm trừ BNB

Quy tắc tính toán phân bổ đăng ký Launchpad và giảm trừ BNB

2021-10-20 02:40
Giải thích cơ chế đăng ký Launchpad mới
Với cơ chế đăng ký Launchpad mới, người dùng có thể cam kết một lượng BNB trong đợt mở bán token. Theo đó, việc phân bổ chính thức token mới cho người dùng được quyết định dựa trên tỷ lệ BNB mà họ cam kết so với tổng số BNB mà tất cả người dùng tham gia cam kết. 
Việc phân bổ token cuối cùng cho mỗi người tham gia ban đầu sẽ được tính toán sơ bộ như sau:
BNB cá nhân cam kết / Tổng BNB tất cả người tham gia cam kết) * Tổng token ABC được bán trên Launchpad.
Ví dụ: tổng số 100.000.000 token ABC sẽ được cung cấp trong một phiên Launchpad mới. Một người dùng cam kết 5.000 BNB và 9 người dùng khác cam kết tổng số 100.000 BNB trong thời gian đăng ký.
Nguời dùng này sẽ nhận tỷ lệ là 5.000 BNB / 105.000 BNB hoặc 4,76% của tổng số token (4.761.905 ABC) được cung cấp trong bước tính toán đầu tiên.
Bước tính toán 1
BNB cam kết
Tỷ lệ cam kết
Tính toán phân bổ token ABC ban đầu
Người dùng 1
50.000
47,62%
47.619.048
Người dùng 2
30.000
28,57%
28.571.429
Người dùng 3
7.000
6,67%
6.666.667
Người dùng 4
6.000
5,71%
5.714.286
Người dùng 5
5.000
4,76%
4.761.905
Người dùng 6
5.000
4,76%
4.761.905
Người dùng 7
1.400
1,33%
1.333.333
Người dùng 8
500
0,48%
476.190
Người dùng 9
90
0,09%
85.714
Người dùng 10
10
0,01%
9.524
Tổng
105.000
Tuy nhiên, do có áp dụng Hạn mức tối đa (Hard cap) cho mỗi người dùng nên số token phân bổ cho những người dùng đã đạt hạn mức tối đa sẽ được chuyển sang những người tham gia khác cam kết ít BNB hơn. Trong trường hợp này, chúng tôi áp dụng hạn mức tối đa là 20.000.000 token ABC.
Bước tính toán 2
BNB cam kết
Tỷ lệ cam kết
Phân bổ ABC sau khi điều chỉnh hạn mức tối đa (Hard cap)
Người dùng 1
50.000
47,62%
20.000.000
Người dùng 2
30.000
28,57%
20.000.000
Người dùng 3
7.000
6,67%
6.666.667
Người dùng 4
6.000
5,71%
5.714.286
Người dùng 5
5.000
4,76%
4.761.905
Người dùng 6
5.000
4,76%
4.761.905
Người dùng 7
1.400
1,33%
1.333.333
Người dùng 8
500
0,48%
476.190
Người dùng 9
90
0,09%
85.714
Người dùng 10
10
0,01%
9.524
Tổng
105.000
Số lượng phân bổ còn lại
(36.190.476)
Do cả Người dùng 1 và Người dùng 2 đều đã đạt hạn mức tối đa nên 36.190.476 token ABC phân bổ thêm cho họ sẽ được phân bổ cho những người dùng còn lại dựa trên tỷ lệ cam kết.
Bước tính toán 3
BNB cam kết
Tỷ lệ cam kết
Phân bố ABC cuối cùng
Người dùng 1
50.000
47,62%
20.000.000
Người dùng 2
30.000
28,57%
20.000.000
Người dùng 3
7.000
6,67%
16.800.000
Người dùng 4
6.000
5,71%
14.400.000
Người dùng 5
5.000
4,76%
12.000.000
Người dùng 6
5.000
4,76%
12.000.000
Người dùng 7
1.400
1,33%
3.360.000
Người dùng 8
500
0,48%
1.200.000
Người dùng 9
90
0,09%
216.000
Người dùng 10
10
0,01%
24.000
Tổng
105.000
Số lượng ABC được phân bổ chính thức hiển thị phía trên và sẽ được phân bổ cho mỗi người dùng trong giai đoạn phân bổ cuối cùng. 
Người dùng ban đầu nắm giữ 7.000 BNB đã được phân bổ 16.800.000 token ABC sau khi điều chỉnh hạn mức tối đa (tăng lên từ 6.666.667 ABC được tính trong bước đầu tiên). 
Tính toán giảm trừ BNB
Sau khi đã hoàn tất việc phân bổ token cuối cùng, chúng tôi sẽ giảm trừ lượng token tương ứng từ số dư BNB đã khóa của mỗi người dùng dựa trên tỷ lệ ABC/BNB định trước.
Tổng số BNB giảm trừ của mỗi người dùng = Số ABC phân bổ cuối cùng * Giá ABC/BNB định trước
Hãy lấy Người dùng 3 trong bảng thứ ba bên trên làm ví dụ. Nếu giá ABC/BNB được đặt là 0,000222222, số lượng BNB cuối cùng được giảm trừ từ BNB đã khóa của Người dùng 3 sẽ là 16.800.000 * 0,000222222 = 3.733,3296 BNB.