Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Giao dịch Margin

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Giao dịch Spot
Giao dịch Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT

Cách chuyển tiền từ Tài khoản ký quỹ (Web)

2021-07-08 01:26
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance.
2. Ở menu trên cùng, chuyển đến [Ví] - [Ký quỹ].
3. Tìm tài sản bạn muốn chuyển và nhấp vào nút [Chuyển].
4. Chọn nơi bạn muốn tiền được chuyển đến (ví dụ: từ Cross Margin sang ví Tiền pháp định và Spot).
Lưu ý:
  • Tất cả tài sản chỉ có thể được chuyển khi Mức ký quỹ > Mức ký quỹ chuyển tiền ra
  • Nếu Mức ký quỹ ≤ Mức ký quỹ chuyển tiền ra, bạn sẽ phải trả nợ (tiền lãi và tiền vay) trước khi tài sản được chuyển ra ngoài.
  • Số tiền chuyển ra tối đa = Tổng giá trị tài sản - Mức ký quỹ chuyển tiền ra * (Tổng số tiền đã vay + Tiền lãi chưa trả)
  • Để chuyển tất cả tài sản ra, bạn phải trả tất cả các khoản nợ (tiền lãi và tiền vay) trước khi chuyển.
  • Mức ký quỹ = Tổng giá trị tài sản / (Tổng số tiền đã vay + Tiền lãi chưa trả). Để biết thêm chi tiết, xem Mức ký quỹ và lệnh gọi ký quỹ của Binance.
Ví dụ:
Mức ký quỹ chuyển ra của tài khoản Cross Margin = 2
Trong Tài khoản Cross Margin, tài sản bạn vay là 1.000 USDT và 2 ETH (trị giá 4.000 USDT), tổng cộng là 5.000 USDT.
Tiền lãi chưa trả của bạn là 0,5 BNB, trị giá 150 USDT.
Tình huống 1:
Giả sử tại thời điểm này, tổng tài sản trong Tài khoản Cross Margin của bạn trị giá 8.000 USDT, thì Mức ký quỹ của bạn sẽ là: 8.000 / (5.000 + 150) = 1,55 < 2
Do 1,55 < Mức ký quỹ chuyển ra, nên giao dịch chuyển tiền từ Tài khoản Cross Margin sẽ không thể thực hiện được tại thời điểm này.
Ngoài ra, để chuyển tiền ra, trước tiên bạn sẽ phải trả một phần nợ. Vui lòng tham khảo <Cách trả nợ trên Binance>.
Tình huống 2:
Giả sử tại thời điểm này, tổng tài sản trong Tài khoản Cross Margin của bạn trị giá 20.000 USDT, thì Mức ký quỹ của bạn sẽ là: 20.000 / (5.000 + 150) = 3,88 > 2
Do 3,88 > Mức ký quỹ chuyển ra, nên tiền có thể được chuyển từ Tài khoản Cross Margin, với số tiền chuyển ra tối đa = 20.000 - (2 * (5.000 + 150)) = 9.700 USDT