Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Cách tính giá thanh lý của Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M

Cách tính giá thanh lý của Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M

2020-11-24 02:25
Dưới đây là công thức tính giá thanh lý của hợp đồng tương lai USDⓈ-M trong chế độ Cross Margin:
địa điểm
WB
Số dư ví
TMM1
Mức ký quỹ duy trì của tất cả các hợp đồng khác, ngoại trừ Hợp đồng 1
Nếu đang trong chế độ Isolated Margin, thì TMM=0, UPNL=0
UPNL1
Mức PNL chưa ghi nhận của tất cả các hợp đồng khác, ngoại trừ Hợp đồng 1
Nếu đang trong chế độ Isolated Margin, thì UPNL=0
cumB
Số tiền duy trì của CẢ HAI vị thế (chế độ một chiều)
cumL
Số tiền duy trì của vị thế LONG (chế độ phòng hộ)
cumS
Số tiền duy trì của vị thế SHORT (chế độ phòng hộ)
Side1BOTH
Chiều của CẢ HAI vị thế, 1 là vị thế long, -1 là vị thế short
Position1BOTH
Giá trị tuyệt đối của số lượng CẢ HAI vị thế (chế độ một chiều)
EP1BOTH
Giá vào lệnh của CẢ HAI vị thế (chế độ một chiều)
Position1LONG
Giá trị tuyệt đối của số lượng vị thế LONG (chế độ phòng hộ)
EP1LONG
Giá vào lệnh của vị thế LONG (chế độ phòng hộ)
Position1SHORT
Giá trị tuyệt đối của số lượng vị thế SHORT (chế độ phòng hộ)
EP1SHORT
Giá vào lệnh của vị thế SHORT (chế độ phòng hộ)
MMR B
Tỷ lệ ký quỹ duy trì của CẢ HAI vị thế (chế độ một chiều)
MMR L
Tỷ lệ ký quỹ duy trì của vị thế LONG (chế độ phòng hộ)
MMR S
Tỷ lệ ký quỹ duy trì của vị thế SHORT (chế độ phòng hộ)
MPGiá đánh dấu gần nhất của Hợp đồng 1
Lưu ý:
  • Trong chế độ Cross Margin, WB là crossWalletBalance.
  • Trong chế độ Isolated Margin, WB bằng isolatedWalletBalance của vị thế isolated, TMM=0, UPNL=0, thay số lượng vị thế, MMR, cum (mức tích lũy) vào công thức để tính.

Tỷ lệ ký quỹ duy trì

Bạn có thể tìm thấy “Tỷ lệ ký quỹ duy trì” trong bảng bên dưới với giá trị vị thế được tính bằng USDT.
Ví dụ: Nếu vị thế của Hợp đồng BTCUSDT ký quỹ bằng USDT là 264.000 USDT, thì tỷ lệ ký quỹ duy trì sẽ là 1% (hoặc 0,01).
Lưu ý:
Nếu vị thế danh nghĩa (được tính bằng kết quả tính toán giá thanh lý) và mức ký quỹ giả định là các mức khác nhau. Thì bạn sẽ phải thay thế số tiền và tỷ lệ ký quỹ duy trì của mức ký quỹ khác để tính toán lại giá thanh lý.

Số tiền duy trì

Bạn có thể tìm thấy “Số tiền duy trì” trong bảng bên dưới với giá trị vị thế được tính bằng USDT. Ví dụ: Nếu quy mô vị thế của hợp đồng BTCUSDT ký quỹ bằng USDT là 500.000 USDT, thì số tiền duy trì sẽ là 1.300 USDT.

Margin duy trì

Ký quỹ duy trì = Vị thế danh nghĩa * Tỷ lệ ký quỹ duy trì ở cấp độ vị thế danh nghĩa - Số tiền duy trì ở cấp độ vị thế danh nghĩa
Ví dụ: bạn có 10 vị thế hợp đồng tương lai vĩnh cửu BTCUSDT và giá đánh dấu gần nhất là 26.000. Giá trị vị thế được tính là 10 * 26.000 = 260.000, nằm ở mức ký quỹ 3. Như vậy, chúng ta có thể biết Tỷ lệ ký quỹ duy trì tương ứng và Số tiền duy trì và thay thế vào công thức trên:
Ký quỹ duy trì = 10 * 26.000 * 1% - 1.300 = 1.300 USDT
Tất cả số tiền và tỷ lệ ký quỹ duy trì của hợp đồng tương lai USDⓈ-M đều có trên trang Đòn bẩy & Ký quỹ.

Ví dụ: Tính giá thanh lý trong chế độ Một chiều và Cross Margin

(WB) Số dư ví = 1.535.443,01
Vị thế
Số lượng
Giá vào lệnh
Giá đánh dấu
Giá thanh lý
PNL
ETHUSDT Vĩnh cửu
3.683,979 ETH
1.456,84
1.335,18
1153,26
-448.192,89
BTCUSDT Vĩnh cửu
109,488 BTC
32.481,98
31.967,27
26.316,89
-56.354,57
Bạn có thể tìm thấy tỷ lệ ký quỹ duy trì và số tiền duy trì qua bảng trên, như đánh dấu trong hình ảnh dưới đây.
Đối với hợp đồng ETHUSDT:
Có tính đến Mức ký quỹ duy trì = Giá trị danh nghĩa * Tỷ lệ ký quỹ duy trì-cum
Giá trị danh nghĩa = Giá * Số lượng
Mức ký quỹ duy trì của hợp đồng ETHUSDT = 356.512,508 (4918775,081 * 10,00% - 135365).
(WB) Số dư ví = 1.535.443,01
(TMM1) Mức ký quỹ duy trì của tất cả các hợp đồng khác, ngoại trừ Hợp đồng 1 = 71200,81144
(UPNL1) PNL chưa ghi nhận của tất cả các hợp đồng khác, ngoại trừ Hợp đồng 1 = -56.249,35
(cumB) Số tiền duy trì của CẢ HAI vị thế (chế độ một chiều) = 135.365,00
(cumL) Số tiền duy trì của vị thế LONG (chế độ phòng hộ) = 0
(cumS) Số tiền duy trì của vị thế SHORT (chế độ phòng hộ) = 0
(Side1BOTH) Chiều của CẢ HAI vị thế, 1 là vị thế LONG, -1 là vị thế SHORT = 1
(Position1BOTH) Giá trị tuyệt đối của số lượng CẢ HAI vị thế (chế độ một chiều) = 3.683,979
(EP1BOTH) Giá vào lệnh của CẢ HAI vị thế (chế độ một chiều) =1.456,84
(Position1LONG) Giá trị tuyệt đối của số lượng vị thế LONG (chế độ phòng hộ) = 0
(EP1LONG) Giá vào lệnh của vị thế LONG (chế độ phòng hộ) = 0
(Position1SHORT) Giá trị tuyệt đối của số lượng vị thế SHORT (chế độ phòng hộ) = 0
(EP1SHORT) Giá vào lệnh của vị thế SHORT (chế độ phòng hộ) = 0
(MMRB) Tỷ lệ ký quỹ duy trì của CẢ HAI vị thế (chế độ một chiều) = 10%
(MMRL) Tỷ lệ ký quỹ duy trì của vị thế LONG (chế độ phòng hộ) = 0
(MMRS) Tỷ lệ ký quỹ duy trì của vị thế SHORT (chế độ phòng hộ) = 0

Đối với hợp đồng BTCUSDT:

Có tính đến Mức ký quỹ duy trì = Giá trị danh nghĩa * Tỷ lệ ký quỹ duy trì-cum
Giá trị danh nghĩa = Giá * Số lượng
Mức ký quỹ duy trì của hợp đồng BTCUSDT = 71200,81144 (3500032,458 * 2,50%% - 16300).
(WB) Số dư ví = 1.535.443,01
(TMM1) Mức ký quỹ duy trì của tất cả các hợp đồng khác, ngoại trừ Hợp đồng 1 = 356.512,508
(UPNL1) PNL chưa ghi nhận của tất cả các hợp đồng khác, ngoại trừ Hợp đồng 1 = -448.192,89
(cumB) Số tiền duy trì của CẢ HAI vị thế (chế độ một chiều) = 16.300,000
(cumL) Số tiền duy trì của vị thế LONG (chế độ phòng hộ) = 0.
(cumS) Số tiền duy trì của vị thế SHORT (chế độ phòng hộ) = 0
(Side1BOTH) Chiều của CẢ HAI vị thế, 1 là vị thế LONG, -1 là vị thế SHORT = 1
(Position1BOTH) Giá trị tuyệt đối của số lượng CẢ HAI vị thế (chế độ một chiều) = 109,488
(EP1BOTH) Giá vào lệnh của CẢ HAI vị thế (chế độ một chiều) =32.481,980
(Position1LONG) Giá trị tuyệt đối của số lượng vị thế LONG (chế độ phòng hộ) = 0
(EP1LONG) Giá vào lệnh của vị thế LONG (chế độ phòng hộ) = 0
(Position1SHORT) Giá trị tuyệt đối của số lượng vị thế SHORT (chế độ phòng hộ) = 0
(EP1SHORT) Giá vào lệnh của vị thế SHORT (chế độ phòng hộ) = 0
(MMRB) Tỷ lệ ký quỹ duy trì của CẢ HAI vị thế (chế độ một chiều) = 2,50%
(MMRL) Tỷ lệ ký quỹ duy trì của vị thế LONG (chế độ phòng hộ) = 0
(MMRS) Tỷ lệ ký quỹ duy trì của vị thế SHORT (chế độ phòng hộ) = 0

Công thức tính giá thanh lý:

Với thông tin này và bằng cách nhập thông tin thích hợp vào công thức, chúng ta có thể thấy rằng Giá Thanh lý của hợp đồng ETHUSDT = 1.153,26 và của hợp đồng BTCUSDT = 26.316,89
Xin lưu ý rằng có thể có một chút thay đổi do việc làm tròn số thập phân.