Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Trung tâm Phần thưởng
Phiếu thưởng
Các điều khoản và điều kiện của voucher hoàn phí giao dịch và hoàn phí nền tảng

Các điều khoản và điều kiện của voucher hoàn phí giao dịch và hoàn phí nền tảng

2020-08-31 04:48
 • Các điều khoản và điều kiện sau được áp dụng cho voucher hoàn phí giao dịch và voucher hoàn phí nền tảng tương ứng.
 • Sau khi đổi thành công, voucher hoàn phí giao dịch hoặc voucher hoàn phí nền tảng sẽ được kích hoạt. Sau khi kích hoạt, khoản hoàn trả tương ứng sẽ bằng với phí giao dịch ròng hoặc phí nền tảng hàng ngày (không bao gồm hoa hồng giới thiệu) của sản phẩm cụ thể. Số tiền này sẽ được phân bổ tới Ví Spot của người dùng bằng USDT hoặc BUSD trước 06:59:59 (Giờ Việt Nam) vào ngày tiếp theo sau ngày giao dịch của người dùng. Số tiền hoàn đầu tiên sẽ chỉ bao gồm phí nền tảng hoặc phí giao dịch phát sinh sau khi đổi voucher này cho đến 06:59:59 (Giờ Việt Nam) ngày hôm sau;
 • Số tiền hoàn tối đa cho mỗi người dùng sẽ bằng mệnh giá của voucher hoàn phí giao dịch hoặc voucher hoàn phí nền tảng. Tổng số tiền hoàn sẽ được khấu trừ mỗi ngày theo phân bổ hoàn phí giao dịch hoặc phí nền tảng cho đến khi voucher được dùng hết hoặc hết hạn. Phí giao dịch hoặc phí nền tảng của các lệnh đủ điều kiện sẽ được chuyển đổi thành USDT theo tỷ giá quy đổi thời gian thực của các lệnh tương ứng, được tính tổng và phân bổ vào Ví Spot của người dùng. Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng Binance không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào liên quan đến tỷ giá quy đổi được áp dụng. Vui lòng truy cập [Ví] - [Lịch sử giao dịch] - [Phân bổ] hoặc nhấp vào [Chi tiết] trên voucher để biết thêm thông tin về lịch sử phân bổ hoàn phí giao dịch hoặc nền tảng;
 • Số tiền hoàn phí giao dịch hoặc nền tảng được phân bổ mỗi ngày sẽ bằng tổng số tiền phí giao dịch hoặc phí nền tảng ròng (không tính hoa hồng giới thiệu) mà người dùng đã trả vào ngày hôm trước sau khi áp dụng chiết khấu VIP và chiết khấu BNB.
  • Ví dụ: Người dùng A phát sinh 500 USDT phí giao dịch Spot vào ngày hôm trước. Sau khi được chiết khấu VIP và chiết khấu BNB, người này nhận được tổng cộng 400 USDT. Điều này nghĩa là Người dùng A phải trả 100 USDT phí giao dịch Spot. Nếu Người dùng A được người khác giới thiệu, một phần phí giao dịch Spot sẽ được dùng để trả hoa hồng giới thiệu cho người đã giới thiệu Người dùng A. Ví dụ: Nếu hoa hồng giới thiệu là 20 USDT, thì 20 USDT sẽ được trả trước cho người giới thiệu. Nếu Người dùng A đã kích hoạt Voucher hoàn phí giao dịch Spot với số dư 500 USDT, 80 USDT sẽ được trừ vào voucher, số dư còn lại là 420 USDT sẽ được sử dụng cho đến khi voucher hết hạn.
 • Xin lưu ý, phí thanh lý và phí chuyển giao của các sản phẩm Hợp đồng Tương lai không được tính trong chương trình hoàn phí giao dịch. Nếu tổng số phí giao dịch người dùng đã thanh toán vào ngày hôm trước nhỏ hơn 0,00000001 USDT, khoản phí đó sẽ không được xem là đủ điều kiện để nhận voucher hoàn phí giao dịch.
 • Nếu tổng phí giao dịch tương ứng của các lệnh đủ điều kiện lớn hơn số dư còn lại của voucher hoàn phí giao dịch, người dùng sẽ chỉ nhận được khoản hoàn phí giao dịch phản ánh số dư còn lại của voucher hoàn phí giao dịch.
  • Ví dụ: Người dùng A đã kích hoạt voucher hoàn phí giao dịch Spot với mệnh giá 500 USDT và số dư còn lại là 100 USDT. Nếu hôm nay người dùng A tích lũy thêm 300 USDT phí giao dịch nữa đối với giao dịch Spot, người này sẽ chỉ nhận được số tiền hoàn phí giao dịch là số dư còn lại của voucher (100 USDT).
 • Nếu người dùng kích hoạt nhiều voucher hoàn phí giao dịch hoặc voucher hoàn phí nền tảng cho cùng một sản phẩm, các voucher này sẽ được sử dụng theo thứ tự đổi.
  • Ví dụ: Người dùng A đã kích hoạt voucher hoàn phí nền tảng 500 USDT (voucher A), rồi kích hoạt voucher hoàn phí nền tảng 1.000 USDT khác (voucher B).
  • Nếu hôm nay người dùng A thanh toán 300 USDT phí nền tảng cho giao dịch NFT, số dư hoàn phí nền tảng của các voucher này sau khi phân bổ sẽ là:
   • Voucher A: 200 USDT
   • Voucher B: 1.000 USDT
  • Nếu hôm nay người dùng A thanh toán tổng cộng 800 USDT phí nền tảng cho giao dịch NFT, số dư hoàn phí nền tảng của các voucher này sau khi phân bổ sẽ là:
   • Voucher A: 0 USDT
   • Voucher B: 400 USDT
 • Voucher hoàn phí giao dịch và voucher hoàn phí nền tảng sẽ hết hạn sau một khoảng thời gian nhất định. Vui lòng tham khảo ngày hết hạn trên các voucher tương ứng. Người dùng sẽ không áp dụng hoặc sử dụng được số dư còn lại của voucher hoàn phí giao dịch hoặc voucher hoàn phí nền tảng sau khi voucher hết hạn;
 • Voucher hoàn phí nền tảng chỉ áp dụng cho các giao dịch trên thị trường thứ cấp của Binance NFT.
 • Voucher hoàn phí nền tảng không áp dụng cho danh sách NFT của bên thứ ba trên Thị trường Binance NFT.
 • Theo Điều khoản sử dụng và các quy định của địa phương, phần thưởng Voucher hoàn phí giao dịch và Voucher hoàn phí nền tảng có thể không áp dụng cho khu vực của bạn.
 • Binance có quyền quyết định kết quả cuối cùng của Điều khoản và điều kiện.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Hợp đồng tương lai là một hoạt động có rủi ro cao, có khả năng thu được nhiều lợi nhuận nhưng cũng có khả năng gặp tổn thất đáng kể. Xin lưu ý, trong trường hợp giá biến động mạnh, có khả năng tất cả số dư ký quỹ trong Ví Hợp đồng tương lai của bạn có thể bị thanh lý. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ chịu tất cả rủi ro liên quan đến bất kỳ và tất cả các hoạt động giao dịch của mình và Binance không phải chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ rủi ro hoặc kết quả bất lợi nào.
Để tuân thủ các quy định của địa phương, một số tính năng có thể không được cung cấp tại khu vực của bạn.