Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Finance
Binance Card
Bài viết này không hỗ trợ ngôn ngữ của bạn. Bạn nên dùng bộ dịch tự động sang tiếng Anh.

Binance Card Fees and Limits

Binance
2020-09-02 08:13
1. How to check my Binance Card limits?
You can view your Binance Card limits from the Cardholder Agreement or by clicking [View More] under [My Profile] on the [Card] dashboard.
[Spending Limits] refers to the daily payment limits, and [ATM Limits] refers to the daily ATM withdrawal limits.
The daily spending limits for your Binance Card are as follows:
  • Virtual Card - EUR 870
  • Physical Card - EUR 8,700
The daily ATM limit is EUR 290.
2. Binance Card Fees
Item
Fee
Transaction fees (Payment and ATM withdrawals)*
up to 0.9%
The first issuance of the virtual or physical card
0
Reissuance of the virtual card
0
Reissuance of the physical card
EUR 25
Inactivity (12 months)
0
Account closure
0
*Please note that third-party services and network fees may apply.
Bài viết liên quan
How to Order and Activate My Binance Card