Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
EUR Transfer

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch P2P
Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP
Bài viết này không hỗ trợ ngôn ngữ của bạn. Bạn nên dùng bộ dịch tự động sang tiếng Anh.

How to Buy Crypto via SEPA on the Binance Website

2022-05-27 10:25
1. Log in to your Binance account and click [Bank Transfer] - [Buy Crypto]. You will be redirected to the [Buy Crypto with Bank Transfer] page.
2. Enter the amount of fiat currency you would like to spend in EUR.
3. Select [Bank Transfer (SEPA)] as the payment method and click [Continue].
4. Check the details of the order and click [Confirm].
5. You will see your bank details and the instructions to transfer money from your bank account to the Binance account. Funds will usually arrive in 3 working days. Please wait patiently.
6. Upon successful transfer, you may check the history status under [History].