Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M

Giá đánh dấu trong hợp đồng vĩnh cửu

Binance
2019-09-09 02:29
Việc tính toán giá đánh dấu có quan hệ rất chặt chẽ với Funding Rate và ngược lại. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc thật kỹ cả 2 phần “giá đánh dấu” và “Funding Rate” để có thể có một cái nhìn toàn diện về nguyên lý vận hành của cả hệ thống giao dịch futures.
Vì PnL chưa ghi nhận là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc cưỡng chế đóng vị thế, chính vì thế việc tính toán chính xác lời lỗ để tránh việc bị thanh lý không đáng có là cực kỳ quan trọng. Giá trị nội tại của futures là nền tảng cốt lõi của hợp đồng vĩnh cửu, thông qua việc tham khảo giá trên các thị trường giao dịch lớn, sau đó lấy số bình quân gia quyền để có được chỉ số giá, hơn nữa chỉ số giá là bộ phận cấu thành chủ yếu của giá đánh dấu.
Chỉ số giá là một rổ giá tham khảo từ các sàn giao dịch spot lớn, được tính theo khối lượng giao dịch, sau đó lấy số bình quân gia quyền để có được chỉ số giá tổng hợp. Những thị trường giao dịch được tham khảo bao gồm: Huobi, Bittrex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX, MXC.
BUSD-Margined Futures ContractsPrice Index References from the Exchanges
Binancebittrexcoinbasebitstampkraken
BTCBUSDBTC/BUSDUSD-BTCBTC-USDbtcusdXBT/USD
USDT-Margined Futures ContractsPrice Index References from the Exchanges
binancebinance(cross)okexhuobibittrexhitbtcgate.iobitmaxftxmxc
BTCUSDTBTCUSDTBTC-USDTbtcusdtUSDT-BTCBTCUSDT-BTC/USDTBTC/USDT-
ETHUSDTETHUSDTETH-USDTethusdtUSDT-ETH--ETH/USDTETH/USDT
XRPUSDTXRPUSDTXRP-USDTxrpusdt---XRP/USDT
TRXUSDTTRXUSDTTRX-USDTtrxusdt---TRX/USDT
BNBUSDTBNBUSDTBNBBTC*BTCUSDT-----BNB/USDTBNB/USDT
EOSUSDTEOSUSDTEOS-USDTeosusdt--EOS_USDTEOS/USDT
LINKUSDTLINKUSDTLINK-USDTlinkusdt---LINK/USDTLINK/USDT
ONTUSDTONTUSDTONT-USDTontusdt--ONT/USDT
ADAUSDTADAUSDTADA-USDTadausdt--
BCHUSDTBCHUSDTBCHBTC*BTCUSDTBCH-USDTbchusdt--BCH_USDTBCH/USDTBCH/USDT
LTCUSDTLTCUSDTLTC-USDTltcusdt--LTC_USDTLTC/USDT
ETCUSDTETCUSDTETC-USDTetcusdt---ETC/USDT
XLMUSDTXLMUSDTXLM-USDTxlmusdt--
XMRUSDTXMRUSDTXMR-USDTxmrusdt--
NEOUSDTNEOUSDTNEO-USDTneousdt--NEO/USDT
ATOMUSDTATOMUSDTATOM-USDTatomusdt--ATOM_USDT-
ZECUSDTZECUSDTZEC-USDTzecusdt--ZEC_USDT
DASHUSDTDASHUSDTDASH-USDTdashusdt--DASH/USDT
MATICUSDTMATICUSDTMATICBTC*BTCUSDT-maticusdt---
BATUSDTBATUSDTBAT-USDTbatusdt--BAT/USDT
VETUSDTVETUSDT-vetusdt--VET/USDT
IOSTUSDTIOSTUSDTIOST-USDTiostusdt--
QTUMUSDTQTUMUSDTQTUM-USDTqtumusdt--
IOTAUSDTIOTAUSDTIOTA-USDTiotausdt--
XTZUSDTXTZUSDTXTZ-USDTxtzusdt--XTZ/USDT
ZRXUSDTZRXUSDTZRXBTC*BTCUSDTZRX-USDTzrxusdt--ZRX/USDT
ICXUSDTICXUSDTICXBTC*BTCUSDT-icxusdt----
ALGOUSDTALGOUSDTALGOBTC*BTCUSDTALGO-USDTalgousdt--ALGO_USDTALGO/USDT
WAVESUSDTWAVESUSDTWAVESBTC*BTCUSDTWAVES-USDTwavesusdt----
ENJUSDTENJUSDTENJBTC*BTCUSDT------
ZILUSDTZILUSDTZILBTC*BTCUSDTZIL-USDTzilusdt---ZIL/USDT
TOMOUSDTTOMOUSDTTOMOBTC*BTCUSDT------
KAVAUSDTKAVAUSDTKAVABTC*BTCUSDT-kavausdt----
THETAUSDTTHETAUSDTTHETABTC*BTCUSDTTHETA-USDTthetausdt----
DOGEUSDTDOGEUSDT-DOGE-USDTdogeusdt--DOGE_USDTDOGE/USDT
CHZUSDTCHZUSDTCHZBTC*BTCUSDT-chzusdt----
OMGUSDTOMGUSDTOMGBTC*BTCUSDTOMG-USDTomgusdt--OMG_USDT-
FTMUSDTFTMUSDTFTMBTC*BTCUSDT------
KNCUSDTKNCUSDTKNCBTC*BTCUSDTKNC-USDTkncusdt-----
BANDUSDTBANDUSDTBANDBTC*BTCUSDT-bandusdt----
RENUSDTRENUSDTRENBTC*BTCUSDTREN-USDTrenusdt----
LRCUSDTLRCUSDTLRCBTC*BTCUSDTLRC-USDTlrcusdt--LRC_USDT-
COMPUSDTCOMPUSDTCOMPBTC*BTCUSDTCOMP-USDTcompusdt-----
SOLUSDTSOLUSDTSOLBTC*BTCUSDTSOL-USDTsolusdt---
BNTUSDTBNTUSDTBNTBTC*BTCUSDTBNT-USDTbntusdt----
SXPUSDTSXPUSDTSXPBTC*BTCUSDT------SXP/USDT
SNXUSDTSNXUSDTSNXBTC*BTCUSDTSNX-USDTsnxusdt----
RLCUSDTRLCUSDTRLCBTC*BTCUSDT------
MKRUSDTMKRUSDTMKRBTC*BTCUSDTMKR-USDTmkrusdt--MKR_USDT--
STORJUSDTSTORJUSDTSTORJBTC*BTCUSDTSTORJ-USDTstorjusdt--STORJ_USDT-
DOTUSDTDOTUSDTDOTBTC*BTCUSDTDOT-USDTdotusdt--DOT_USDTDOT/USDT--
BALUSDTBALUSDTBALBTC*BTCUSDTBAL-USDTbalusdt------
CRVUSDTCRVUSDTCRVBTC*BTCUSDTCRV-USDTcrvusdt--CRV_USDT---
SRMUSDTSRMUSDTSRMBTC*BTCUSDTSRM-USDT---SRM_USDT-SRM/USDT-
YFIUSDTYFIUSDTYFIBTC*BTCUSDTYFI-USDTyfiusdt----YFI/USDT-
BLZUSDTBLZUSDTBLZBTC*BTCUSDT-blzusdt------
TRBUSDTTRBUSDTTRBBTC*BTCUSDTTRB-USDTtrbusdt------
RUNEUSDTRUNEUSDTRUNEBTC*BTCUSDT-------RUNE_USDT
RSRUSDTRSRUSDTRSRBTC*BTCUSDTRSR-USDTrsrusdt------
SANDUSDTSANDUSDTSANDBTC*BTCUSDT-sandusdt------
YFIIUSDTYFIIUSDTYFIIBTC*BTCUSDTYFII-USDTyfiiusdt--YFII_USDT---
SUSHIUSDTSUSHIUSDTSUSHIBTC*BTCUSDTSUSHI-USDTsushiusdt--SUSHI_USDT-SUSHI/USDT-
KSMUSDTKSMUSDTKSMBTC*BTCUSDTKSM-USDTksmusdtKSM_USDT
BZRXUSDTBZRXUSDTBZRXBTC*BTCUSDT--
EGLDUSDTEGLDUSDTEGLDBTC*BTCUSDTEGLD-USDT-------
OCEANUSDTOCEANUSDTOCEANBTC*BTCUSDT
UNIUSDTUNIUSDTUNIBTC*BTCUSDTUNI-USDTuniusdtUNI/USDT
BELUSDTBELUSDTBELBTC*BTCUSDT
AVAXUSDTAVAXUSDTAVAXBTC*BTCUSDTAVAX-USDTavaxusdt
HNTUSDTHNTUSDTHNTBTC*BTCUSDT-
FLMUSDTFLMUSDTFLMBTC*BTCUSDTFLM-USDT
NEARUSDTNEARUSDTNEARBTC*BTCUSDTNEAR-USDTnearusdt
AAVEUSDTAAVEUSDTAAVEBTC*BTCUSDTAAVE-USDTaaveusdt-
FILUSDTFILUSDTFILBTC*BTCUSDTFIL-USDTfilusdt
CTKUSDTCTKUSDTCTKBTC*BTCUSDT
CVCUSDTCVCUSDTCVCBTC*BTCUSDTCVC-USDTcvcusdt
ALPHAUSDTALPHAUSDTALPHABTC*BTCUSDT
AXSUSDTAXSUSDTAXSBTC*BTCUSDT
AKROUSDTAKROUSDTAKROBTC*BTCUSDTakrousdt
ZENUSDTZENUSDTZENBTC*BTCUSDTZEN-USDT-
UNFIUSDTUNFIUSDTUNFIBTC*BTCUSDT-
SKLUSDTSKLUSDTSKLBTC*BTCUSDTsklusdt
GRTUSDTGRTUSDTGRTBTC*BTCUSDTGRT-USDTgrtusdt
1INCHUSDT1INCHUSDT1INCHBTC*BTCUSDT1INCH-USDT-
ANKRUSDTANKRUSDTankrusdtANKR_USDT
LUNAUSDTLUNAUSDTLUNABTC*BTCUSDTlunausdt
BTSUSDTBTSUSDTbtsusdt
Ngoài ra, đồng thời chúng tôi còn áp dụng thêm một số biện pháp bảo hộ khác để tránh trường hợp giá cả thị trường spot bị gián đoạn hoặc do những vấn đề liên quan khác dẫn đến tình trạng tồi tệ trên thị trường. Những biện pháp bảo hộ này như sau:
1. Lệch một nguồn giá: Khi giá mới nhất của một sàn giao dịch nào đó chênh lệch hơn 5% so với giá trung bình của tất cả nguồn giá khác thì giá quyền trọng của sàn giao dịch này sẽ được cài đặt bằng 0.
2. Lệch nhiều nguồn giá: Nếu có nhiều hơn 1 sàn giao dịch bị lệch giá hơn 5%, giá trung bình của tất cả các nguồn giá sẽ được dùng làm trị số chỉ số thay vì trọng số trung bình.
3. Sự cố kết nối của sàn: Nếu chúng tôi không thể truy cập nguồn dữ liệu của sàn và trên sàn đó trong 10 giây gần nhất đã cập nhật dữ liệu giao dịch, chúng tôi sẽ lấy dữ liệu giá từ kết quả mới nhất và dùng nó để tính toán chỉ số giá.
Nếu một sàn không cập nhật số liệu trong 10 giây thì trọng số tính toán của sàn này sẽ bị đưa về 0.
Chỉ số giá có thể được coi là giá thích hợp của spot, chúng tôi sử dụng nó để tính giá đánh dấu (tiến thêm một bước trong việc tính lời lỗ chưa thực hiện của futures).
Công thức giá đánh dấu của hợp đồng vĩnh cửu:
Giá đánh dấu = Số trung vị * (Mức giá 1, mức giá 2, giá hợp đồng)
Mức giá 1 = Giá chỉ số* (1 + Funding Rate *(Khoảng cách thời gian của lần lấy Funding Rate tiếp theo (giờ)/8))
Mức giá 2 = Giá chỉ số + chỉ số bình quân dao động (30 phút cơ sở)*
*Đường bình quân dao động (30 phút cơ sở) = Đường bình quân dao động ((Bid1 + Ask1)/ 2- giá chỉ số), lấy khoảng cách thời gian là 30 phút, lấy giá trị mẫu mỗi phút.
*Số trung vị: mức giá 1, mức giá 2, giá hợp đồng, lấy số ở giữa trong 3 số, ví dụ mức giá 1 < mức giá 2 <giá hợp đồng thì giá đánh dấu sẽ lấy mức giá 2.
So với giá cả hợp đồng vĩnh cửu có mức biến động lớn trong thời gian ngắn, giá đánh dấu có thể dự tính tốt hơn và thể hiện được giá trị nội tại của hợp đồng. Chúng tôi thông qua việc sử dụng giá đánh dấu để giúp người dùng tránh được tình trạng bị thanh lý không đáng có cũng như phòng tránh bất kỳ hành vi thao túng thị trường nào.
Công thức tính Pnl chưa thực hiện như sau (tính theo USDT):
Vị thế âm ròng: PnL chưa ghi nhận = (Giá đặt lệnh - Giá đánh dấu) x vị thế
Vị thế dương ròng: PnL chưa ghi nhận = (Giá đánh dấu - Giá đặt lệnh) x vị thế
Số dư tiền đảm bảo = tiền đảm bảo ban đầu + PnL đã ghi nhận + PnL chưa ghi nhận
Chỉ cần tổng số tiền thế chấp > (Tiền đảm bảo ban đầu + Tiền vay) thì có thể rút tiền thế chấp từ trong tài khoản.
Bài viết liên quan
Thông số Hợp đồng Tương lai ký quỹ bằng USDⓈ