Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Giao dịch Spot & Margin
Giao dịch Margin

Cách tính lãi suất vay

Binance
2019-07-05 05:38
Lãi vay trong tài khoản margin ở Binance được tính theo giờ, không đủ 1 giờ sẽ làm tròn thành 1 giờ. Nếu lãi suất ngày là 0.02% thì lãi suất giờ sẽ là 0.02%/24
Công thức tính: tiền lãi = số tiền vay*(0.02%/24)*số giờ vay
*Bắt đầu tính lãi từ khi vay, sau khi vay thành công sẽ ngay lập tức tính thành 1 giờ, giờ chẵn tiếp theo được tính thành 2 giờ (ví dụ 1h, 2h, 3h…)
Ví dụ:
A vay 1000 USDT lúc 13:20, trả nợ lúc 14:15. Công thức tính lãi là: 1000*(0.02%/24)*2 = 0.01666667 USDT
Chúng tôi có thể điều chỉnh lãi suất vay bất cứ lúc nào, vui lòng xem lãi suất vay mới nhất tại: https://www.binance.com/vn/margin-fee
Bài viết liên quan
Hãy bắt đầu bằng cách Giao dịch Margin trên Ứng dụng Binance