Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Binance Card

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
Cho vay tiền mã hóa
Thẻ quà tặng
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
Bài viết này không hỗ trợ ngôn ngữ của bạn. Bạn nên dùng bộ dịch tự động sang tiếng Anh.

How to Bind Binance Card to Google Pay/Samsung Pay

2020-09-02 08:15
You can now add your virtual or physical Binance Card to your Google Pay and Samsung Pay Wallet to pay anywhere Google Pay and Samsung Pay is accepted.
1. How do I add my Binance Card to my Google Pay wallet?
  1. Open the Google Pay App and tap [Add Payment Method]
  2. Enter your Binance Card number and details
  3. You will get an SMS One Time Password (“OTP”)
  4. Enter the SMS OTP
  5. You will receive a “success” message.
Your Binance Card is now added to your Google Pay Wallet. No PIN is required for purchases with the virtual card on Google Pay.
2. How do I add my Binance Card to my Samsung Pay wallet?
  1. Open the Samsung Pay App and tap [Add Card]
  2. Enter your Binance Card number and details
  3. You will get an SMS OTP
  4. Enter the SMS OTP
  5. You will receive a “success” message.
Your Binance Card is now added to your Samsung Pay Wallet. No PIN is required for purchases with the virtual card.