Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Image
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Image
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Image
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
Image
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Binance Earn
Simple Earn
Điều khoản và điều kiện của Simple Earn trên Binance

Điều khoản và điều kiện của Simple Earn trên Binance

2022-09-27 06:51
A. Simple Earn
1. Bằng việc tham gia Simple Earn với Binance, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện trong Điều khoản Simple Earn này, đồng thời bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ bị ràng buộc và tuân thủ bởi các Điều khoản Simple Earn này. Nếu bạn không hiểu và chấp nhận toàn bộ các Điều khoản Simple Earn này, bạn không nên tham gia.
2. Bằng việc Đăng ký một Ưu đãi Simple Earn, khi bạn cung cấp Tài sản Simple Earn của mình cho Binance, bạn có thể kiếm Lãi Simple Earn.  
B. Cách tham gia Simple Earn
3. Khi bạn cung cấp Tài sản kỹ thuật số cho Binance với mục đích tham gia Simple Earn, bạn sẽ được nhắc đồng ý với một số hoặc tất cả các điều khoản sau trên Nền tảng:
a. Lãi suất Simple Earn;
b. lượng Tài sản Simple Earn bạn sẽ sử dụng để Đăng ký;
c. đơn vị tiền kỹ thuật số bạn sẽ sử dụng để Đăng ký; 
d. cho dù Ưu đãi Simple Earn là Simple Earn Linh hoạt hay Simple Earn Cố định; và
e. nếu bạn đăng ký Simple Earn Cố định, Kỳ hạn Simple Earn Cố định và Tần suất phân bổ của sản phẩm Cố định.
4. Binance có thể quy định số lượng Tài sản Simple Earn tối thiểu cần thiết để Đăng ký một Ưu đãi Simple Earn và/hoặc bất kỳ Hạn mức đăng ký nào được áp dụng.
5. Bạn sẽ không thể Đăng ký trong khoảng thời gian từ 06:50 đến 07:10 (Giờ Việt Nam) hằng ngày.
C. Simple Earn Linh hoạt 
6. Đối với Simple Earn Linh hoạt:
a. Lãi Simple Earn:
i. Lãi Simple Earn bắt đầu được cộng dồn kể từ ngày sau ngày bạn Đăng ký sản phẩm. Lãi Simple Earn sẽ cộng dồn hằng ngày và sẽ được tính toán dựa trên số ngày trôi qua trong một năm 365 ngày. Bạn sẽ không kiếm được Lãi Simple Earn vào ngày đầu tiên bạn Đăng ký;
ii. sẽ được phân bổ vào Tài khoản Spot của bạn vào ngày sau ngày lãi cộng dồn, từ 07:00 đến 15:00 (Giờ Việt Nam). Điều này nghĩa là Lãi Simple Earn sẽ không được phân bổ vào Tài khoản Spot của bạn cho đến ngày thứ ba sau khi bạn Đăng ký; và
iii. chỉ được áp dụng hằng ngày cho Tài sản Simple Earn và không áp dụng cho Lãi Simple Earn; 
iv. sẽ được tính dựa trên Lãi suất Simple Earn vào ngày Lãi Simple Earn cộng dồn;
v. được trả bằng đơn vị tiền kỹ thuật số tương tự như Tài sản Simple Earn, trừ khi có quy định khác; và
vi. được làm tròn đến 8 chữ số thập phân.
b. Lãi suất Simple Earn:
i. có thể thay đổi tùy từng thời điểm; và
ii. nếu thay đổi, Lãi suất Simple Earn mới sẽ được áp dụng kể từ ngày và giờ do Binance quy định. Nếu không có thời gian cụ thể, thì sẽ là 07:00 (Giờ Việt Nam) vào ngày Binance thông báo thay đổi sẽ có hiệu lực, trên Trang web.
c. Rút tài sản:
i. có thể chọn [Rút nhanh] hoặc [Rút tiêu chuẩn]; 
ii. nếu bạn chọn Rút bằng chức năng Rút nhanh: 
  1. Lãi Simple Earn sẽ không cộng dồn hoặc được phân bổ vào Tài khoản Spot của bạn đối với ngày bạn chọn Rút; và
  2. Tài sản Simple Earn sẽ được hoàn trả vào Tài khoản Spot của bạn ngay lập tức; và
ii. nếu bạn chọn Rút bằng chức năng Rút tiêu chuẩn:
  1. Lãi Simple Earn sẽ cộng dồn và được phân bổ vào Tài khoản Spot của bạn đối với ngày bạn chọn Rút; và
  2. Tài sản Simple Earn sẽ được hoàn trả vào Tài khoản Spot của bạn trong vòng 24 giờ sau khi bạn yêu cầu; và
iv. trong một số trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở trường hợp thị trường biến động mạnh, mạng lưới chậm trễ hoặc có nhiều người dùng Binance khác cũng yêu cầu Rút tài sản cùng lúc, quá trình Rút của bạn có thể bị trì hoãn; và
v. bạn sẽ không thể Rút Tài sản Simple Earn của mình trong khoảng thời gian từ 06:50 đến 07:10 (Giờ Việt Nam) hằng ngày.
Simple Earn Linh hoạt: Ví dụ
Bạn đăng ký tài sản kỹ thuật số ABC vào một Ưu đãi Simple Earn. Lãi suất Simple Earn là 10%. Bạn đăng ký 10.000 tài sản kỹ thuật số ABC vào Simple Earn Linh hoạt.
Bạn đăng ký vào 19:00 (Giờ Việt Nam) Thứ Hai. Bạn sẽ không kiếm được Lãi Simple Earn vào ngày đầu tiên (Thứ Hai). Lãi Simple Earn bắt đầu cộng dồn vào Thứ Ba và được thanh toán vào Tài khoản Spot của bạn vào Thứ Tư.
Số tiền thanh toán vào Tài khoản Spot của bạn vào Thứ Tư như sau:
10.000 × 10% × 1 ÷ 365 = 2,73972602 ABC
7. Mục đích của ví dụ này là để minh họa cách tính Lãi của Simple Earn. Ví dụ này cũng không nhằm đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về hiệu quả cũng như biến động của Tài sản kỹ thuật số cụ thể hoặc thị trường Tài sản kỹ thuật số nói chung. Tài sản kỹ thuật số dùng trong ví dụ này chỉ mang tính tham khảo.
D. Tự động đăng ký sản phẩm Linh hoạt
8. Bạn có thể yêu cầu Binance tự động chuyển một hoặc nhiều Đơn vị tiền Simple Earn hợp lệ từ Tài khoản Spot sang Tài khoản Simple Earn (Tự động đăng ký sản phẩm Linh hoạt). 
9. Nếu bạn chọn Tự động đăng ký sản phẩm Linh hoạt, Binance sẽ chuyển tất cả Tài sản kỹ thuật số trong Tài khoản Spot của bạn, được tính bằng Đơn vị tiền Simple Earn hợp lệ sang Tài khoản Simple Earn lúc 09:00 và 03:00 sáng (Giờ Việt Nam) hằng ngày. 
10. Các Tài sản Kỹ thuật số này sẽ được sử dụng để Đăng ký các Ưu đãi Simple Earn do Binance cung cấp cho bạn và nằm trong Tài sản Simple Earn của bạn. Lãi Simple Earn sẽ được tính toán và phân bổ vào Tài khoản Spot của bạn theo các Điều khoản Simple Earn này.
11. Binance có quyền không làm theo Yêu cầu Tự động đăng ký sản phẩm Linh hoạt của bạn. Binance có thể từ chối thực hiện các yêu cầu này vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đã đạt đến Hạn mức đăng ký của Ưu đãi Simple Earn.
Tự động đăng ký: Ví dụ 
Bạn bật tính năng Tự động đăng ký BCD lúc 04:00 Thứ Năm (Giờ Việt Nam). BCD là Đơn vị tiền kỹ thuật số hợp lệ. Bạn giữ 10.000 BCD.  
Tài sản kỹ thuật số được chuyển từ Tài khoản Spot sang Tài khoản Simple Earn của bạn vào lúc 09:00 và 03:00 (Giờ Việt Nam) hàng ngày. Do bạn đã chọn Tự động đăng ký sản phẩm Linh hoạt lúc 04:00 (Giờ Việt Nam), nên Tài sản kỹ thuật số BCD trong Tài khoản Spot của bạn sẽ không được chuyển tự động cho đến 09:00 thứ Năm (Giờ Việt Nam). 
Bạn sẽ không kiếm được Lãi Simple Earn vào ngày đầu tiên (Thứ Năm). Lãi Simple Earn bắt đầu cộng dồn vào Thứ Sáu và được thanh toán vào Tài khoản Spot của bạn vào Thứ Bảy. 
12. Mục đích của ví dụ này là để minh họa cách thức hoạt động của tính năng Tự động đăng ký sản phẩm Linh hoạt. Ví dụ này không nhằm đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về hiệu suất của các Tài sản kỹ thuật số cụ thể. Ví dụ này cũng không nhằm đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về biến động của Tài sản kỹ thuật số cụ thể hoặc thị trường Tài sản kỹ thuật số nói chung. Tài sản kỹ thuật số được sử dụng trong ví dụ này chỉ mang tính tham khảo.
E. Simple Earn Cố định
13. Đối với Simple Earn Cố định:
a. Lãi Simple Earn:
i. Lãi suất Simple Earn bắt đầu cộng dồn kể từ ngày sau ngày bạn Đăng ký sản phẩm. Lãi Simple Earn sẽ cộng dồn hằng ngày và sẽ được tính toán dựa trên số ngày trôi qua trong một năm 365 ngày. Bạn sẽ không kiếm được Lãi Simple Earn vào ngày đầu tiên bạn Đăng ký;
ii. được cung cấp bằng đơn vị tiền kỹ thuật số tương tự như Tài sản Simple Earn, trừ khi có quy định khác; 
iii. sẽ được tính dựa trên Lãi suất Simple Earn vào ngày Lãi Simple Earn cộng dồn;
iv. sẽ được phân bổ vào Tài khoản Spot của bạn, theo Tần suất phân bổ của sản phẩm Cố định; và
v. được làm tròn đến 8 chữ số thập phân.
b. Lãi suất Simple Earn:
i. có thể thay đổi tùy từng thời điểm; và
ii. nếu thay đổi, Lãi suất Simple Earn sẽ áp dụng kể từ ngày và giờ do Binance quy định. Nếu không có thời gian cụ thể, thì sẽ là 07:00 (Giờ Việt Nam) vào ngày Binance thông báo thay đổi sẽ có hiệu lực, trên trang web Binance. 
c. Rút tài sản:
i. Binance có thể cho phép bạn Rút sớm theo quyết định riêng của Binance. Quyền Rút sớm của bạn có thể bị thu hồi bất kỳ lúc nào.
ii. Nếu bạn Rút sớm Tài sản Simple Earn trước Ngày Thanh toán, bạn:
  1. không được hưởng bất kỳ khoản Lãi Simple Earn nào; và
  2. cho phép Binance trừ mọi khoản Lãi Simple Earn có được từ hoạt động Đăng ký đã được phân bổ vào Tài khoản Spot của bạn vào Tài sản Simple Earn mà bạn đã sử dụng để Đăng ký.
iii. Binance có thể thay mặt bạn Đăng ký một Ưu đãi Simple Earn với Lãi Simple Earn 5% mà bạn sẽ kiếm được nếu bạn không Rút sớm theo quyết định riêng của Binance, theo các điều khoản sau: 
  1. Kỳ hạn của Simple Earn Cố định là chín mươi (90) ngày;
  2. Tài sản Simple Earn không thể Rút sớm; và 
  3. Lãi Simple Earn sẽ được phân bổ bằng đúng đơn vị tiền kỹ thuật số mà bạn sẽ kiếm được nếu bạn Rút sớm.
iv. Nếu bạn Rút sớm, có thể mất đến 72 giờ thì Tài sản Simple Earn mới được hoàn trả vào Tài khoản Spot của bạn.
F. Tự động đăng ký sản phẩm Simple Earn Cố định
14. Khi bạn Đăng ký Ưu đãi Simple Earn Cố định, Binance có thể cho phép bạn tự động Đăng ký một Ưu đãi Simple Earn Cố định mới vào Ngày thanh toán, bằng cách sử dụng Tài sản Simple Earn từ Ưu đãi Simple Earn Cố định trước đó (Tự động đăng ký sản phẩm Cố định). Lãi Simple Earn có được từ Ưu đãi Simple Earn trước đó sẽ không được sử dụng khi bạn Tự động đăng ký sản phẩm Cố định.
15. Ưu đãi Simple Earn Cố định mới sẽ có cùng Kỳ hạn Simple Earn Cố định như Ưu đãi Simple Earn trước đó. Lãi suất Simple Earn có thể thay đổi.
16. Lãi Simple Earn bắt đầu cộng dồn kể từ ngày bạn Tự động đăng ký sản phẩm Cố định.
17. Bạn có thể sửa đổi Yêu cầu Tự động đăng ký sản phẩm Cố định bất kỳ lúc nào cho đến 07:00 (Giờ Việt Nam) vào Ngày thanh toán của Sản phẩm thanh toán trước đó. 
18. Binance có quyền không làm theo Yêu cầu Tự động đăng ký sản phẩm Cố định của bạn. Binance có thể từ chối thực hiện các Yêu cầu này vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đã đạt đến Hạn mức đăng ký của Ưu đãi Simple Earn.
G. Thay đổi đối với Lãi suất Simple Earn 
19. Binance không đảm bảo rằng bạn sẽ tiếp tục nhận được Lãi Simple Earn theo mức Lãi suất Simple Earn được hiển thị tại thời điểm bạn Đăng ký trong Thời hạn của sản phẩm Simple Earn Cố định. Bất kỳ tuyên bố nào có liên quan đến lợi nhuận có thể thu được tại thời điểm bạn Đăng ký (i) chỉ là số liệu ước tính và không được đảm bảo, và (ii) dựa trên Lãi suất Simple Earn có thể thay đổi.
20. Các thay đổi đối với Lãi suất Simple Earn sẽ được công bố trên Trang web Binance tùy từng thời điểm. BẠN PHẢI THƯỜNG XUYÊN THAM KHẢO TRANG WEB BINANCE. BINANCE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO PHÁT SINH HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THAY ĐỔI VỚI LÃI SUẤT SIMPLE EARN, BẤT KỂ BẠN CÓ BIẾT HAY KHÔNG BIẾT NHỮNG THAY ĐỔI NÀY.
H. Dừng hoặc tạm ngừng hoặc hủy Tài khoản Simple Earn và Tài khoản Spot của bạn
21. Binance có thể dừng, tạm ngừng hoặc hủy quyền truy cập Nền tảng của bạn, áp đặt giới hạn cho bất kỳ tài khoản Binance nào, tạm dừng hoặc hủy quyền lợi tham gia Simple Earn của bạn hoặc trì hoãn một số giao dịch nhất định nếu:
a. bạn không cung cấp thông tin bổ sung để xác minh danh tính hoặc nguồn tiền của mình theo yêu cầu của Binance;
b. Binance được yêu cầu làm như vậy theo lệnh của tòa án, nhằm tuân thủ bất kỳ Luật hiện hành nào (bao gồm cả luật chống rửa tiền hoặc luật trừng phạt);
c. Binance được yêu cầu làm như vậy để tuân thủ bất kỳ chỉ đạo hoặc hướng dẫn nào từ cơ quan chính phủ;
d. Binance xác định một cách hợp lý rằng bất kỳ thông tin nào bạn đã cung cấp cho Binance là sai, không trung thực, lỗi thời hoặc không đầy đủ; hoặc
e. bạn không cung cấp thông tin bổ sung mà chúng tôi yêu cầu để đáp ứng sự hài lòng hợp lý của chúng tôi hoặc một cách kịp thời.
I. Thông tin tài khoản và hồ sơ giao dịch
22. Bạn có thể xem lịch sử tài khoản của mình trên Nền tảng. Bạn phải xem lại lịch sử tài khoản của mình một cách cẩn thận và cho Binance biết nếu bạn thấy bất kỳ mục nhập hoặc giao dịch nào mà bạn không nhận ra hoặc bạn cho là không chính xác càng sớm càng tốt và trong vòng 14 ngày sau ngày lịch sử tài khoản của bạn được cung cấp cho bạn.
23. Chúng tôi có thể sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong lịch sử tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào và có quyền hủy bỏ hoặc đảo ngược bất kỳ giao dịch nào:
a. liên quan đến hoặc xuất phát từ một sai sót rõ ràng (nghĩa là bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc báo giá sai nào (cho dù là sai sót của Binance hay bất kỳ bên thứ ba nào) hiển thị rõ ràng hoặc dễ dàng thấy được, bao gồm báo giá sai bởi bất kỳ đại diện nào của Binance, có tính đến thị trường hiện tại và báo giá hiện đang được quảng cáo hoặc bất kỳ sai sót nào của bất kỳ thông tin, nguồn, viên chức, kết quả chính thức hoặc cách phát âm chính thức nào); hoặc
b. để phản ánh những gì chúng tôi có lý do chính đáng để coi là chi tiết chính xác hoặc hợp lý của giao dịch.
24. Theo Luật hiện hành, chúng tôi có thể được yêu cầu chia sẻ thông tin về tài khoản của bạn và việc sử dụng Nền tảng của bạn với các bên thứ ba. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có quyền tiết lộ những thông tin đó.
J. Tuyên bố từ chối trách nhiệm về công nghệ
25. Tùy từng thời điểm, Binance có thể tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào Tài khoản Simple Earn, Tài khoản Binance và/hoặc các dịch vụ của Binance hoặc Nền tảng để bảo trì theo lịch và khẩn cấp. Binance sẽ nỗ lực một cách hợp lý để đảm bảo rằng các giao dịch trên Nền tảng được xử lý một cách kịp thời, nhưng Binance không cam đoan hoặc đảm bảo về khoảng thời gian cần thiết để hoàn tất quá trình xử lý, điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
26. Mặc dù Binance sẽ nỗ lực một cách hợp lý để cập nhật thông tin trên Nền tảng, nhưng chúng tôi không cam đoan, đảm bảo hoặc cam kết, dù là rõ ràng hay ngụ ý, rằng nội dung trên Nền tảng, bao gồm cả thông tin liên quan đến các dịch vụ của Binance, là chính xác, hoàn chỉnh hoặc mới nhất.
27. Bạn có trách nhiệm lấy quyền truy cập mạng dữ liệu cần thiết để sử dụng các dịch vụ của Binance. Bạn có trách nhiệm mua và cập nhật phần cứng hoặc thiết bị tương thích cần thiết để truy cập và sử dụng các dịch vụ Binance, Nền tảng và bất kỳ bản cập nhật nào trên đó. Binance không đảm bảo rằng các dịch vụ Binance hoặc bất kỳ phần nào trong đó sẽ hoạt động trên bất kỳ phần cứng hoặc thiết bị cụ thể nào.  Các dịch vụ của Binance có thể gặp trục trặc và chậm trễ vốn có khi sử dụng phương tiện liên lạc qua Internet và điện tử.
K. Điều khoản chung
28. Tất cả điều khoản và tham chiếu được sử dụng trong các Điều khoản Simple Earn này và được định nghĩa và giải thích trong Điều khoản sử dụng Binance (Điều khoản sử dụng), nhưng không được định nghĩa hoặc giải thích trong các Điều khoản này sẽ có cùng ý nghĩa và cách giải thích như trong Điều khoản Sử dụng.
29. Các Điều khoản Simple Earn phải được đọc cùng với Điều khoản sử dụng. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa Điều khoản Simple Earn và Điều khoản sử dụng, thứ tự ưu tiên các tài liệu sẽ được đọc trước tiên là Điều khoản Simple Earn, sau đó là Điều khoản sử dụng.
30. Binance sẽ liên hệ với bạn qua thông tin chi tiết mà bạn cung cấp cho Binance. Điều này có thể bao gồm việc liên hệ với bạn qua email, SMS hoặc điện thoại. Điều quan trọng là bạn phải đảm bảo thông tin liên hệ của bạn là chính xác và mới nhất. Nếu thông tin liên hệ của bạn thay đổi, bạn phải cho chúng tôi biết ngay lập tức. Nếu không, Binance sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn không nhận được thông tin, thông báo hoặc thông tin quan trọng khác từ Binance. 
31. Binance có thể gửi thông báo qua email đến địa chỉ email của bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng địa chỉ email đã được cập nhật và chính xác. Thông báo có thể được đưa ra và được coi là đã nhận được, nếu được gửi đến địa chỉ email của bạn, dù có nhận được thông báo về việc không gửi được hay không.
32. Bạn chỉ có thể cung cấp cho chúng tôi thông báo khi Binance hướng dẫn, điều này có thể thay đổi tùy từng thời điểm. 
33. Mọi thông báo, sự đồng ý hoặc nội dung liên lạc khác được đưa ra theo Điều khoản Simple Earn này phải bằng văn bản, bằng tiếng Anh và được bên đưa ra ký tên hoặc ủy quyền.
34. Để biết thêm thông tin về Binance, bạn có thể tham khảo thông tin về công ty và giấy phép có trên các trang web của Binance. Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến các Điều khoản Simple Earn này, vui lòng liên hệ với Binance để được giải đáp thông qua nhóm Hỗ trợ khách hàng.
L. Định nghĩa
Luật hiện hành nghĩa là tất cả quy chế, luật (bao gồm các quy tắc của thông luật), nguyên tắc công bằng, quy tắc, quy định, các nguyên tắc và yêu cầu quản lý, thông báo, lệnh, trát, lệnh của tòa, phán quyết, luật lệ, quyết định của tòa, chỉ thị, tuyên bố , thông tư, quy tắc ứng xử bắt buộc, hướng dẫn, ghi chú thực hành và giải thích (dù là của cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý hay cơ quan khác hoặc tổ chức tự quản lý mà Binance là thành viên) có liên quan hoặc hiện hành có thể áp dụng cho việc cung cấp, tiếp nhận hoặc sử dụng các dịch vụ Binance hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc nội dung phân phối nào khác được cung cấp, sử dụng hoặc tiếp nhận liên quan đến các điều khoản này.
Rút sớm nghĩa là kết thúc việc tham gia Ưu đãi Simple Earn trước Ngày thanh toán.
Đơn vị tiền Simple Earn hợp lệ nghĩa là đơn vị tiền kỹ thuật số do Binance chọn và Binance có thể cho phép bạn Tự động đăng ký bằng đồng tiền đó.
Rút nhanh nghĩa là hoạt động Rút được mô tả trong điều khoản 6(c)(ii). 
Tự động đăng ký sản phẩm Linh hoạt có nghĩa như được nêu trong điều khoản 8.
Simple Earn Linh hoạt nghĩa là một Ưu đãi Simple Earn có các tính năng như được mô tả trong điều khoản 6.
Tự động đăng ký sản phẩm Cố định có nghĩa như được nêu trong điều khoản 14.
Tần suất phân bổ của sản phẩm Cố định nghĩa là thời gian hoặc tần suất mà Lãi Simple Earn sẽ được phân bổ vào Tài khoản Spot của bạn.
Simple Earn Cố định nghĩa là một Ưu đãi Simple Earn có các tính năng như được mô tả trong điều khoản 13.
Kỳ hạn Simple Earn Cố định nghĩa là khoảng thời gian thỏa thuận cung cấp Tài sản Simple Earn cho Binance và không được Rút, để bạn được hưởng Lãi Simple Earn.
Nền tảng nghĩa là nền tảng kỹ thuật số mà chúng tôi hoặc bất kỳ Nhà điều hành Binance nào có thể cho phép bạn truy cập thông qua trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động, Binance API hoặc bằng các phương tiện khác mà Nhà điều hành Binance có thể quy định tùy từng thời điểm để bạn sử dụng các dịch vụ của Binance. 
Ngày thanh toán nghĩa là ngày cuối cùng của Kỳ hạn Simple Earn Cố định.
Rút nghĩa là kết thúc việc tham gia Ưu đãi Simple Earn.
Tài khoản Simple Earn nghĩa là Tài khoản Binance ghi lại Tài sản Simple Earn được ghi nhận cho bạn. 
Tài sản Simple Earn nghĩa là Tài sản kỹ thuật số mà bạn sử đụng để Đăng ký.
Lãi Simple Earn nghĩa là Tài sản kỹ thuật số được trả cho bạn vì bạn đã cung cấp Tài sản Simple Earn cho Binance.
Lãi suất Simple Earn nghĩa là Lãi Simple Earn trả cho bạn được tính theo tỷ lệ phần trăm hằng năm.
Ưu đãi  Simple Earn nghĩa là sản phẩm mà Binance trả cho bạn Lãi Simple Earn vì bạn đã cung cấp Tài sản Simple Earn cho Binance, theo các Điều khoản Simple Earn này. 
Điều khoản Simple Earn nghĩa là các điều khoản và điều kiện này.
Tài khoản Spot nghĩa là Tài khoản Binance mà bạn sử dụng để giao dịch giao ngay.
Rút tiêu chuẩn nghĩa là hoạt động Rút được mô tả trong điều khoản 6(c)(iii). 
Đăng ký nghĩa là đăng ký một Ưu đãi Simple Earn.
Hạn mức đăng ký nghĩa là số lượng Tài sản Simple Earn tối đa, số lượng người dùng hoặc bất kỳ số lượng nào khác mà Binance có thể toàn quyền quyết định tùy từng thời điểm, có thể được sử dụng để Đăng ký một Ưu đãi Simple Earn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: 
Tài liệu này có thể đã được dịch và xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn, sai sót, thiếu sót hoặc lỗi nào xuất hiện trong bản dịch nào, bản dịch tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.