Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Điều khoản sử dụng
Điều khoản và điều kiện của Nền tảng cộng đồng Binance Feed

Điều khoản và điều kiện của Nền tảng cộng đồng Binance Feed

Invalid Date
Sửa đổi lần gần nhất: 08/05/2023
TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM QUAN TRỌNG VÀ CẢNH BÁO RỦI RO:
Nội dung trên nền tảng này có thể bao gồm thông tin, quan điểm và ý kiến được đăng bởi bên thứ ba. Một số bên thứ ba này cũng có thể được chúng tôi trả thù lao, dựa trên mức độ phổ biến của các bài đăng của họ (tức là "lượt thích" nhận được). Tuy nhiên, tại mọi thời điểm, vui lòng lưu ý rằng: (a) nội dung đó được cung cấp cho bạn trên cơ sở “nguyên trạng” chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải cam đoan hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào; (b) nội dung, quan điểm, nhận xét và/hoặc ý kiến được đăng trên nền tảng thuộc về những người đăng bên thứ ba này và không phản ánh quan điểm, nhận xét hoặc ý kiến của Binance; và (c) tương tự, việc các bên thứ ba đăng nội dung như vậy trên nền tảng của chúng tôi không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu là (bạn cũng sẽ không đại diện cho bất kỳ bên thứ ba nào khác) sự chứng thực của Binance về quan điểm hoặc ý kiến đã nêu, hoặc độ tin cậy hay độ chính xác của thông tin cụ thể trong đó. 
Do đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hay sai sót nào, hoặc về kết quả có được từ việc bạn sử dụng thông tin đó. Khi nội dung đó bao gồm các liên kết đến các nguồn của bên thứ ba, xin lưu ý rằng các liên kết đó và nội dung được nêu trong đó cũng không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Tương tự như vậy, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web của bên thứ ba đó cũng như nội dung của chúng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trong vấn đề này và chúng tôi không chịu bất kỳ nghĩa vụ quan tâm, trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu. 
Vui lòng lưu ý thêm rằng: (a) Không phải tất cả các sản phẩm và dịch vụ của Binance (được tham chiếu, nếu có) đều khả dụng ở khu vực của bạn; và (b) Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và có thể bạn sẽ không lấy lại được khoản tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất mà bạn có thể phải chịu. Nội dung trên nền tảng này sẽ không được hiểu là lời khuyên tài chính.
Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của Binance. Để tìm hiểu các điều khoản và điều kiện đầy đủ áp dụng cho nền tảng, xem bên dưới.
A. GIỚI THIỆU
1. Các điều khoản này, bao gồm Nguyên tắc cộng đồng như được quy định bên dưới (gọi chung là “Điều khoản”) liên quan đến việc truy cập và sử dụng Nền tảng cộng đồng Binance Feed (“Nền tảng”), được ký kết giữa bạn với tư cách là người dùng của Nền tảng (“bạn”, “của bạn” hoặc “Người dùng”) và Nhà điều hành Binance có liên quan như được định nghĩa trong Điều khoản sử dụng của Binance (“Binance”, “chúng tôi”, “của chúng tôi hoặc “chúng tôi”). Để rõ ràng, các Điều khoản này áp dụng cho bất kỳ và tất cả những người truy cập và sử dụng Nền tảng, bao gồm (không giới hạn) những người dùng mà chúng tôi cho phép đăng nội dung trên Nền tảng (bằng bất kỳ ngôn ngữ nào) và những người dùng chỉ truy cập Nền tảng để xem, thích hoặc đăng lại nội dung trên Nền tảng. Hơn nữa, nếu bạn đại diện cho một công ty, tổ chức hoặc pháp nhân khác sử dụng Nền tảng, thì “bạn” bao gồm bạn và pháp nhân đó. Bạn cam đoan và bảo đảm rằng (a) bạn là đại diện được ủy quyền của pháp nhân có thẩm quyền ràng buộc pháp nhân với các Điều khoản này và (b) bạn đồng ý với các Điều khoản này thay mặt cho pháp nhân. 
2. Bạn có thể đăng (nếu được chúng tôi cho phép làm như vậy), bình luận, xem, thích và/hoặc đăng lại nội dung (“Nội dung nền tảng”) có sẵn trên Nền tảng. Việc bạn sử dụng và truy cập vào Nền tảng phụ thuộc vào việc bạn chấp nhận các Điều khoản này (có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm). BẰNG CÁCH TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG NỀN TẢNG THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC ĐĂNG NỘI DUNG NẾU ĐƯỢC CHÚNG TÔI CHO PHÉP LÀM VẬY), BẠN: (A) ĐỒNG Ý RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC, HIỂU VÀ CHẤP NHẬN CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY (CÓ THỂ ĐƯỢC SỬA ĐỔI TÙY TỪNG THỜI ĐIỂM), VÀ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG KHÁC NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC XEM XÉT KẾT HỢP TẠI ĐÂY; VÀ (B) XÁC NHẬN RẰNG BẠN ÍT NHẤT 18 TUỔI HOẶC ĐỦ TUỔI HỢP PHÁP ĐỂ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG RÀNG BUỘC THEO LUẬT HIỆN HÀNH. 
B. CHÍNH SÁCH DOANH NGHIỆP
3. Bạn cũng đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các chính sách được tham chiếu và kết hợp bằng cách tham chiếu ở đây, bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau (gọi chung là “Chính sách”): Điều khoản sử dụng của Binance, Thông báo về quyền riêng tư của Binance, Nguyên tắc cộng đồng như đã quy định ở bên dưới và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác (bao gồm các hạn chế, nếu có), mà chúng tôi có thể thông báo cho bạn tùy từng thời điểm liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng Nền tảng.
4. Vui lòng đọc kỹ từng Chính sách và Điều khoản. Tất cả các tham chiếu đến Điều khoản sau đây sẽ có nghĩa là Điều khoản và Chính sách, được kết hợp với nhau, trừ khi có quy định rõ ràng khác. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản hoặc tuân thủ Chính sách của chúng tôi, đừng sử dụng hoặc truy cập Nền tảng.
5. Chúng tôi không ngừng cải thiện các dịch vụ của mình, bao gồm cả Nền tảng và định kỳ, chúng tôi sẽ cần sửa đổi, bổ sung Điều khoản hoặc Chính sách để phản ánh những cải tiến đó. Theo đó, chúng tôi bảo lưu toàn quyền quyết định sửa đổi Điều khoản và Chính sách bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Bạn có trách nhiệm xem lại các Điều khoản và Chính sách này tùy từng thời điểm để xem bất kỳ sự thay đổi nào. Việc tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Nền tảng sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với mọi Điều khoản hoặc Chính sách được sửa đổi, bổ sung. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với Điều khoản hoặc Chính sách, bạn nên ngừng sử dụng Nền tảng. Để rõ ràng, các tham chiếu đến việc sử dụng Nền tảng trong các Điều khoản này sẽ bao gồm việc sử dụng Nền tảng để đăng nội dung (nếu bạn được chúng tôi cho phép làm như vậy).
C. GIẤY PHÉP
6. Nền tảng được sở hữu và vận hành bởi Binance. Trừ khi có quy định khác, tất cả nội dung, thông tin và tài liệu khác trên Nền tảng (không bao gồm Nội dung của người dùng, như được định nghĩa ở bên dưới trong mục 7), bao gồm nhưng không giới hạn nhãn hiệu và logo của Binance, giao diện trực quan, đồ họa, thiết kế, biên tập, thông tin, phần mềm, mã máy tính (bao gồm mã nguồn hoặc mã đối tượng), dịch vụ, văn bản, hình ảnh, thông tin, dữ liệu, tệp âm thanh, các tệp khác cũng như việc lựa chọn và sắp xếp chúng (gọi chung là “Tài liệu”) được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu có liên quan và pháp luật. Tất cả Tài liệu là tài sản của Binance hoặc các công ty con/công ty liên kết của Binance và/hoặc nhà cấp phép bên thứ ba. Trừ khi có quy định rõ ràng khác bằng văn bản của Binance, bằng cách đồng ý với các Điều khoản này, bạn được cấp giấy phép hạn chế và không thể cấp phép lại (nghĩa là quyền cá nhân và có hạn chế) để truy cập và sử dụng Nền tảng cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc mục đích kinh doanh nội bộ của bạn.
D. NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG
7. Là người dùng được chúng tôi cho phép đăng nội dung hoặc nhận xét trên Nền tảng và tuân theo các Điều khoản này, bạn sẽ được phép tạo, đăng, truyền, thực hiện hoặc lưu trữ nội dung, tin nhắn, văn bản, hình ảnh hoặc dữ liệu hoặc tài liệu khác trên Nền tảng (“Nội dung người dùng”). Để rõ ràng, Nội dung người dùng cũng sẽ bao gồm mọi nhận xét do bạn đăng, để phản hồi Nội dung người dùng do người khác đăng. Tất cả những người dùng khác sẽ được phép xem, thích và đăng lại nội dung có sẵn trên Nền tảng. Trong tất cả các trường hợp như vậy, Binance bảo lưu toàn quyền quyết định: (i) xác định nội dung nào và ngôn ngữ nào được phép công bố trên Nền tảng; (ii) chỉnh sửa, xóa, gỡ xuống hoặc chặn bất kỳ nội dung nào được đề xuất công bố hoặc đã được công bố trên Nền tảng; và (iii) chấm dứt, đình chỉ hoặc hạn chế bất kỳ và tất cả các quyền và đặc quyền truy cập của bạn đối với Nền tảng.
8. Trừ khi có thỏa thuận khác và cho dù với tư cách là người dùng được chúng tôi cho phép đăng nội dung hoặc nhận xét trên Nền tảng hay không, bạn đồng ý rằng: 
(A) Tất cả phản hồi, ý tưởng, đề xuất và/hoặc đề nghị do bạn gửi cho chúng tôi, liên quan đến Nền tảng (bao gồm nhưng không giới hạn ở các vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ của Nền tảng và phạm vi cung cấp của Nền tảng) toàn bộ thuộc về chúng tôi và chúng tôi có toàn quyền và được phép sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích nào mà không có nghĩa vụ phải bồi thường cho bạn (bao gồm cả việc thực hiện các phản hồi, ý tưởng, đề xuất và/hoặc đề nghị này nhằm mục đích cải thiện cung cấp dịch vụ của Nền tảng). 
(B) Nếu bạn gửi, truyền, hiển thị, đăng hoặc lưu trữ Nội dung người dùng bằng Nền tảng của chúng tôi, bạn cấp cho Binance và các bên được cấp phép thứ cấp của Binance quyền không hạn chế, trên toàn thế giới, không thể hủy bỏ, hoàn toàn có thể được cấp phép lại, không độc quyền và miễn phí bản quyền để: (i) sử dụng, tái sản xuất, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo các sản phẩm phái sinh từ, phân phối, thực hiện và hiển thị phần Nội dung người dùng đó (bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc quảng bá và phân phối lại một phần hoặc tất cả Nền tảng và các sản phẩm phái sinh của chúng) dưới bất kỳ hình thức, định dạng, phương tiện hoặc kênh truyền thông nào hiện được biết đến hoặc được phát triển hoặc phát hiện sau này; và (ii) sử dụng tên, danh tính, chân dung và giọng nói (hoặc thông tin tiểu sử khác) mà bạn gửi liên quan đến Nội dung người dùng đó. Nếu Nội dung người dùng đó chứa tên, danh tính, chân dung và giọng nói (hoặc thông tin tiểu sử khác) của bên thứ ba, bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn đã nhận được sự đồng ý và/hoặc giấy phép phù hợp cho việc sử dụng các tính năng đó của bạn và Binance cũng như các bên được cấp phép thứ cấp được phép sử dụng chúng trong phạm vi được quy định trong các Điều khoản này. Hơn nữa, bạn cũng đồng ý rằng những người dùng khác của Nền tảng có thể (và chúng tôi có thể cho phép những người dùng khác này) xem, thích và/hoặc đăng lại Nội dung người dùng của bạn trên các nền tảng khác.
(C) Bạn sẽ không thực hiện, hoặc bỏ qua việc thực hiện, bất kỳ bước hoặc hành vi nào của mình theo cách khiến chúng tôi vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba. Hoặc khiến chúng tôi phải chịu bất kỳ khiếu nại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Hơn nữa, và theo yêu cầu của chúng tôi bất cứ lúc nào, bạn cũng đồng ý cung cấp cho chúng tôi bằng chứng để chứng minh (với sự hài lòng duy nhất và tuyệt đối của chúng tôi) rằng bạn đã tuân thủ đầy đủ các Điều khoản này. Các Điều khoản bao gồm nhưng không giới hạn các nghĩa vụ của bạn theo điều khoản này.
9. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung người dùng của mình và hậu quả của việc đăng, xuất bản hoặc đăng lại nội dung đó. Bạn cam đoan và bảo đảm rằng: (1) bạn là nhà sáng tạo hoặc sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền trong và đối với Nội dung người dùng hoặc có đủ quyền và thẩm quyền để cấp các quyền ở đây; (2) Nội dung người dùng của bạn (hoặc nội dung đăng lại của bạn) không và sẽ không: (a) xâm phạm, vi phạm hoặc lạm dụng bất kỳ quyền của bên thứ ba nào, bao gồm mọi quyền sở hữu trí tuệ hoặc (b) phỉ báng bất kỳ người nào khác. Binance bảo lưu tất cả các quyền và biện pháp khắc phục đối với bất kỳ người dùng nào vi phạm các cam đoan và bảo đảm này. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, bạn cũng đồng ý bồi thường cho chúng tôi và giữ cho chúng tôi không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng, điều tra, yêu cầu, vụ kiện, chi phí, phí tổn và thiệt hại nào (bao gồm cả phí luật sư, tiền phạt hoặc hình phạt áp đặt bởi bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc hành vi liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng Nền tảng. Để rõ ràng, quyền bồi thường của chúng tôi theo điều khoản này: (1) bổ sung cho các quyền và sự bảo vệ dành cho chúng tôi theo các Điều khoản này và bất kỳ Chính sách hoặc điều khoản hiện hành nào khác ràng buộc giữa các bên; và (2) bao gồm quyền được bồi thường đầy đủ đối với mọi khiếu nại của bên thứ ba có thể phát sinh đối với và liên quan đến Nội dung người dùng do bạn gửi hoặc hành vi của bạn nói chung (bao gồm cả việc đăng lại Nội dung người dùng lên các nền tảng khác), chẳng hạn như nhưng không giới hạn các khiếu nại liên quan đến vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.
E. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT
10. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành liên quan đến Nội dung người dùng và việc bạn sử dụng Nền tảng. Bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn có tất cả các giấy phép, đăng ký và phê duyệt để đăng Nội dung người dùng trên Nền tảng (nếu có). 
F. HÀNH VI 
11. Bạn đồng ý rằng: (a) bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình khi truy cập hoặc sử dụng Nền tảng (bao gồm cả khi đăng nội dung hoặc nhận xét trên Nền tảng, xem, thích và/hoặc đăng lại nội dung từ Nền tảng lên các nền tảng khác); (b) bạn sẽ tuân thủ mọi điều khoản và điều kiện khác (bao gồm cả các hạn chế, nếu có), mà bạn có thể được thông báo tùy từng thời điểm (các điều khoản cũng sẽ được coi là được hợp nhất vào các Điều khoản này), liên quan đến quyền truy cập và sử dụng Nền tảng của bạn; và (c) nếu chúng tôi đã cho phép bạn đăng nội dung trên Nền tảng, bạn sẽ không chia sẻ các quyền truy cập đó và cho phép bất kỳ người nào khác (không được chúng tôi cho phép) đăng nội dung trên Nền tảng dưới tên của bạn. Việc sử dụng tài khoản của người khác để đăng nội dung cũng bị nghiêm cấm.
12. Tất cả người dùng của Nền tảng (dù được chúng tôi cho phép đăng nội dung hoặc nhận xét trên Nền tảng hay không) phải tuân thủ các Điều khoản, Nguyên tắc cộng đồng và Chính sách này cũng như bất kỳ yêu cầu nào khác mà chúng tôi có thể thông báo tùy từng thời điểm. Với tư cách là người dùng, bạn cũng đặc biệt đồng ý rằng bạn sẽ không:
a. tạo, tải lên, truyền, phân phối hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung nào bị chúng tôi cấm (có thể được thông báo cho bạn tùy từng thời điểm) hoặc nội dung không chính xác, bất hợp pháp, vi phạm, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai, quấy rối, đe dọa, lạm dụng, kích động hoặc phản cảm khác;
b. mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào; tuyên bố sai sự thật về mối quan hệ với bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động gian lận tương tự nào khác;
c. gửi thư rác cho người dùng của Nền tảng;
d. phỉ báng, quấy rối, lạm dụng, đe dọa hoặc lừa đảo người dùng của Nền tảng hoặc thu thập hoặc cố gắng thu thập thông tin cá nhân về người dùng hoặc bên thứ ba mà không có sự đồng ý của họ;
e. thiết kế đảo ngược, dịch ngược, phân tách hoặc cố gắng khám phá mã nguồn của Nền tảng hoặc bất kỳ phần nào trong đó;
f. can thiệp hoặc làm tổn hại hoạt động của Nền tảng bằng bất kỳ cách nào, bao gồm tải lên hoặc phát tán vi-rút, phần mềm quảng cáo, phần mềm gián điệp, sâu máy tính hoặc mã độc hại khác;
g. cố gắng thể hiện dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi rằng chúng tôi đã xác nhận bạn, quan điểm hay nhận xét, ý kiến của bạn hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được bạn đề cập đến cho bất kỳ mục đích nào; 
h. đại diện cho chính bạn khi đưa ra lời khuyên tài chính hoặc hướng dẫn cho người xem hoặc người theo dõi về cách giao dịch;  
i. hành xử theo cách có thể gây thiệt hại hoặc tổn hại, hoặc làm mất uy tín, danh tiếng của chúng tôi hoặc thương hiệu của chúng tôi, hoặc có thể dẫn đến công khai bất lợi cho chúng tôi hoặc thương hiệu của chúng tôi, hoặc dẫn đến khiếu nại (bên thứ ba hoặc bên khác) chống lại Binance; 
j. Tham gia vào bất kỳ hành vi nào: (i) có thể gây hiểu nhầm cho người khác hoặc phá vỡ trật tự của cộng đồng Binance, chẳng hạn như đăng ký hàng loạt, mua và bán tài khoản, tạo ra các bình luận, lượt thích, bình chọn sai lệch hoặc gây ảnh hưởng theo cách thủ công hoặc thông qua việc sử dụng chương trình hoặc máy click farm; hoặc (ii) gây nguy hiểm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác và cộng đồng Binance nói chung. 
k. sử dụng Nền tảng cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế, bao gồm nhưng không giới hạn các luật điều chỉnh quyền sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư;
l. Chia sẻ, đăng hoặc xác nhận bất kỳ thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm nào, hoặc thông tin mà bạn biết là không thể xác minh hoặc chứng minh;
m. Đưa ra bất kỳ xác nhận hoặc tuyên bố sai lệch hoặc gian lận nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm về lịch sử hiệu suất thị trường (ví dụ: phóng đại hoặc bịa đặt thông tin/dữ liệu, v.v.);
n. Đăng bất kỳ khuyến mại, thông tin tiếp thị hoặc quảng cáo gian lận hoặc nội dung có thể được coi là phản cảm theo quan điểm của chúng tôi, nhằm mục đích lừa gạt hoặc gây hiểu lầm cho người khác hoặc như một phương tiện để tìm kiếm lợi nhuận không chính đáng.
o. Đăng thông tin với mục đích thao túng thị trường;
p. Xuất bản nội dung nguy hiểm tiềm ẩn hoặc sử dụng các trang web của bên thứ ba để giả mạo các liên kết nội bộ trên trang, chẳng hạn như các trang web tấn công giả mạo, trojan, trang web vi-rút, v.v.;
q. Cung cấp hoặc xúi giục người dùng khác tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp hoặc phi đạo đức; và
r. Ép buộc, xúi giục hoặc thuê người dùng khác theo dõi tài khoản, nhấp vào liên kết, chia sẻ thông tin hoặc thích, chia sẻ hoặc nhận xét về bất kỳ bài đăng hoặc bài viết nào. 
13. Với tư cách là người dùng được phép đăng nội dung hoặc nhận xét trên Nền tảng, bạn cũng đồng ý rằng trừ khi được chúng tôi chấp thuận và cho phép trước, bạn sẽ không: (a) đăng hoặc chia sẻ bất kỳ liên kết giới thiệu nào của Binance hoặc bất kỳ sàn giao dịch nào của đối thủ cạnh tranh trong nội dung của bạn; (b) đề cập đến, nhắm mục tiêu hoặc tìm cách thực hiện bất kỳ chương trình ưu đãi nào hướng đến người dùng ở bất kỳ quốc gia cụ thể nào; và (c) đăng bất kỳ mã QR nào trên Nền tảng. Để rõ ràng: (A) Việc tiếp thị được cho phép theo quyết định của chúng tôi, miễn là không có tham chiếu nào cho thấy nó đang được nhắm mục tiêu vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào hoặc cư dân của quốc gia đó. Nếu một bài đăng được tài trợ, bạn phải nêu rõ ra như vậy. (B) Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối, gỡ xuống hoặc sửa đổi các bài đăng để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định và pháp lý, và/hoặc để đáp ứng bất kỳ yêu cầu gỡ xuống nào mà các bên thứ ba khác có thể gửi cho chúng tôi (chẳng hạn như nhưng không giới hạn đối với các bên thứ ba tuyên bố rằng họ là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp đối với nội dung mà bạn đã đăng). (C) Điều khoản sử dụng của Binance điều chỉnh việc bạn sử dụng tài khoản và dịch vụ Binance nói chung sẽ tiếp tục được áp dụng. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các yêu cầu áp dụng cho việc sử dụng tài khoản. Đặc biệt, chỉ những người đăng ký mới được dùng tài khoản Binance. Binance có toàn quyền tạm dừng, đóng băng hoặc hủy việc sử dụng tài khoản Binance do cá nhân khác không phải người đăng ký tài khoản thực hiện. Nếu bạn nghi ngờ hoặc phát hiện thấy tên người dùng và mật khẩu của bạn bị sử dụng trái phép, bạn nên thông báo cho Binance ngay lập tức.
G. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
14. Binance không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Nội dung người dùng nào hoặc việc bạn truy cập và sử dụng Nền tảng, hoặc đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ đó, Binance cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sai lầm, phỉ báng, vu khống, bôi nhọ, thiếu sót, sai sự thật, tục tĩu, khiêu dâm hoặc thô tục mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng (hoặc sau khi bạn đã sử dụng) Nền tảng. Việc bạn sử dụng Nền tảng (bao gồm cả mục đích đăng nội dung của bạn, nếu được chúng tôi cho phép làm như vậy) là rủi ro của riêng bạn. Ngoài ra, các quy tắc này không tạo ra bất kỳ quyền hành động riêng tư đối với bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ kỳ vọng hợp lý rằng Nền tảng sẽ không chứa bất kỳ nội dung bị cấm bởi các quy tắc đó. Để rõ ràng, bạn cũng đồng ý rằng mặc dù chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng Nội dung người dùng được cung cấp bởi hoặc cho bạn thông qua Nền tảng không bị sao chép, sử dụng hoặc phân phối lại trái phép bởi các bên thứ ba khác hoặc họ tuân thủ các yêu cầu như được quy định trong các Điều khoản, Nguyên tắc cộng đồng và Chính sách này. Chúng tôi không bảo đảm như vậy và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể gây ra cho bạn, trong trường hợp như vậy xảy ra. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý với tất cả các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và cảnh báo rủi ro có liên quan, trong chừng mực chúng liên quan đến Nền tảng và quyền truy cập hoặc sử dụng của bạn. 
15. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BINANCE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC HẬU QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẾN MẤT TÍNH NĂNG SỬ DỤNG, MẤT LỢI NHUẬN , HOẶC MẤT DỮ LIỆU, DÙ LÀ TRONG MỘT VỤ KIỆN TRONG HỢP ĐỒNG HAY NGOÀI HỢP ĐỒNG (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN DO CẨU THẢ) HOẶC PHÁT SINH NGOÀI HOẶC DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG NỀN TẢNG BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ THIỆT HẠI GÂY RA BỞI HOẶC LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC TIN CẬY VÀO BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CÓ ĐƯỢC TỪ BINANCE HOẶC NỀN TẢNG, HOẶC TỪ NHỮNG NHẦM LẪN, SAI SÓT, GIÁN ĐOẠN, XÓA TỆP HOẶC EMAIL, LỖI, KHIẾM KHUYẾT, VI-RÚT, CHẬM TRỄ TRONG HOẠT ĐỘNG HOẶC TRUYỀN TẢI, HOẶC BẤT KỲ LỖI NÀO VỀ HIỆU SUẤT, BẤT KỂ LÀ DO SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG, LỖI LIÊN LẠC, TRỘM CẮP, PHÁ HOẠI HOẶC TRUY CẬP TRÁI PHÉP VÀO NỀN TẢNG HOẶC HỒ SƠ, CHƯƠNG TRÌNH HOẶC DỊCH VỤ CỦA BINANCE.
H. CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN
16. Binance tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn là chủ sở hữu hoặc đại lý bản quyền và tin rằng nội dung được đăng trên Nền tảng vi phạm bản quyền của bạn, vui lòng gửi thông báo tới legal@binance.com bằng cách cung cấp thông tin sau:
a. Nhận dạng bản quyền được cho là bị vi phạm;
b. Nhận dạng tài liệu bị cáo buộc vi phạm được yêu cầu xóa, bao gồm mô tả về vị trí của tài liệu đó;
c. Thông tin để chúng tôi liên hệ với bạn, như địa chỉ email và số điện thoại;
d. Giải thích và các tài liệu hỗ trợ để trợ giúp cho khiếu nại của bạn rằng hành vi vi phạm không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý bản quyền hoặc luật pháp cho phép;
e. Tuyên bố rằng thông tin được cung cấp là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu bản quyền. 
I. NHÃN HIỆU
17. BINANCE, logo BINANCE và bất kỳ tên sản phẩm hoặc dịch vụ, logo hoặc khẩu hiệu nào khác được Binance sử dụng (bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều liên quan đến Nền tảng), có thể không được sử dụng toàn bộ hoặc một phần liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào hoặc dịch vụ không phải của Binance, theo bất kỳ cách nào có khả năng gây nhầm lẫn cho khách hàng hoặc theo bất kỳ cách nào làm ô danh hoặc làm mất uy tín của Binance mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. 
J. CHẤM DỨT, ĐÌNH CHỈ VÀ HẠN CHẾ QUYỀN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG VÀ GỠ XUỐNG NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG HOẶC ĐỀ XUẤT ĐĂNG
18. Các quyền của chúng tôi quy định trong điều khoản này là bổ sung và không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác mà chúng tôi có thể đã quy định trong Điều khoản sử dụng của Binance hoặc bất kỳ Chính sách và điều khoản khác có thể áp dụng giữa chúng tôi. Chúng tôi có toàn quyền quyết định ngay lập tức chấm dứt, đình chỉ hoặc hạn chế quyền truy cập và/hoặc quyền sử dụng của bạn đối với Nền tảng (bất kể toàn bộ hay một phần) đồng thời chỉnh sửa, xóa hoặc gỡ xuống bất kỳ Nội dung người dùng nào (hoặc một phần của chúng) mà bạn có thể đã gửi hoặc đã đăng (hoặc đang có ý định gửi hoặc đăng) trên Nền tảng bất cứ lúc nào và trong bất kỳ khoảng thời gian nào mà chúng tôi cho là phù hợp, có hoặc không có nguyên nhân hoặc lý do. Bất kỳ quyết định nào như vậy của chúng tôi sẽ là quyết định cuối cùng và không thể khiếu nại. 
Ngoài ra, chúng tôi cũng có quyền ngay lập tức chấm dứt, đình chỉ hoặc hạn chế quyền truy cập và/hoặc quyền sử dụng của bạn đối với Nền tảng (bất kể toàn bộ hay một phần) đồng thời chỉnh sửa, xóa hoặc gỡ xuống bất kỳ Nội dung người dùng (hoặc một phần của nội dung) mà bạn có thể đã gửi hoặc đã đăng (hoặc đang có ý định gửi hoặc đăng) trên Nền tảng nếu chúng tôi có căn cứ để tin rằng: 
(i) bạn đã tham gia (hoặc có ý định tham gia) các hành động bất hợp pháp khi sử dụng Nền tảng; 
(ii) việc bạn truyền tải Nội dung người dùng hoặc hành vi của bạn nói chung xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ luật và quy định hiện hành nào, quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, các điều khoản và điều kiện áp dụng cho bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở các Điều khoản, Nguyên tắc cộng đồng, Điều khoản sử dụng của Binance này và bất kỳ Chính sách nào khác), hoặc bất kỳ yêu cầu khác mà Binance có thể áp đặt tùy từng thời điểm; hoặc 
(iii) Nội dung người dùng của bạn chứa bất kỳ tài liệu có thể không phù hợp theo quan điểm của chúng tôi, xét trên các nguyên tắc và giá trị cốt lõi của Binance
Để rõ ràng, các quyền của chúng tôi quy định tại điều khoản J: (a) mở rộng quyền hạn chế hoặc gỡ xuống ngay lập tức bất kỳ nội dung nào; và (b) có thể được chúng tôi thực hiện bất cứ lúc nào, để đáp ứng bất kỳ yêu cầu gỡ xuống nào mà các bên thứ ba khác có thể gửi cho chúng tôi (chẳng hạn như nhưng không giới hạn đối với các bên thứ ba tuyên bố rằng họ là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp đối với nội dung mà bạn đã đăng).
K. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
19. Bạn sẽ bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản được quy định trong Điều khoản sử dụng của BinanceThông báo quyền riêng tư của Binance, sẽ được đọc cùng với nhau và bổ sung cho các Điều khoản này. Theo đó, các quyền và biện pháp bảo vệ dành cho chúng tôi được quy định trong Điều khoản sử dụng của Binance và Thông báo quyền riêng tư của Binance sẽ được áp dụng và bổ sung như nhau cho các quyền và biện pháp bảo vệ dành cho chúng tôi được quy định trong các Điều khoản này. Để rõ ràng, Mục X của Điều khoản sử dụng của Binance về “Giải quyết tranh chấp: Diễn đàn, Trọng tài, Miễn trừ vụ kiện tập thể” sẽ áp dụng toàn bộ cho quyền truy cập và sử dụng Nền tảng của bạn, như thể những điều tương tự đã được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này.
20. Các Điều khoản này được viết bằng tiếng Anh có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa phiên bản tiếng Anh này và các phiên bản dịch khác của các Điều khoản này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
_______________________________________
NGUYÊN TẮC CỘNG ĐỒNG
Người dùng trên Nền tảng (bất kể bạn có phải là người dùng được phép đăng nội dung hoặc nhận xét trên Nền tảng hay không) đều phải tuân thủ các nguyên tắc sau. Đây là những nguyên tắc thông thường áp dụng cho tất cả người dùng và các hoạt động của người dùng liên quan đến việc người dùng truy cập và sử dụng Nền tảng. Chúng tôi sẽ cập nhật tài liệu này thường xuyên dựa trên sự phát triển cộng đồng và dịch vụ của Nền tảng, và các điều khoản đó sẽ được xem xét kết hợp với Điều khoản và điều kiện của Nền tảng cộng đồng Binance Feed và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản tương tự.
Để duy trì cộng đồng Nền tảng, chúng tôi có quyền hủy kích hoạt bất kỳ tài khoản hoặc từ chối quyền truy cập của bất kỳ người dùng vào bất kỳ lúc nào đối với bất kỳ hành vi được xác định là không phù hợp hoặc gây hại. Các hành động có thể thực hiện bao gồm: xóa nội dung và thu hồi quyền truy cập và quyền sử dụng.
Vui lòng đọc kỹ các Nguyên tắc cộng đồng này và tất cả các điều khoản khác áp dụng cho bạn. Việc tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Nền tảng sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi và các điều khoản hiện hành. Nếu bạn không đồng ý, bạn nên ngừng truy cập và/hoặc sử dụng Nền tảng.
(1) Hành vi phạm pháp
Khi sử dụng dịch vụ Nền tảng của chúng tôi, bạn phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành của địa phương, quốc gia/khu vực và quốc tế. Bất kỳ nội dung hoặc hoạt động nào tập trung vào các hoạt động bất hợp pháp, khuyến khích, cung cấp hoặc xúi giục người khác tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp đều bị cấm.
Bạn cũng đồng ý tuân thủ ngay lập tức mọi hướng dẫn khác mà chúng tôi có thể đưa ra cho bạn về việc bạn sử dụng Nền tảng tùy từng thời điểm. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở loại nội dung hoặc việc xóa các liên kết mà bạn có thể đã đề cập đến là một phần nội dung/nhận xét của bạn đã đăng hoặc sẽ đăng trên Nền tảng, trong chừng mực chúng tôi yêu cầu các hướng dẫn đó để đảm bảo rằng Nền tảng của chúng tôi, và việc bạn sử dụng như vậy, vẫn tuân thủ các yêu cầu quy định và pháp lý hiện hành.
(2) Hành vi tự hủy hoại bản thân
Nghiêm cấm mọi hành vi gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc làm tổn thương cơ thể của chính mình. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở: đe dọa tự sát, cố ý gây tổn hại cơ thể, sử dụng ma túy bất hợp pháp và uống quá nhiều hoặc uống rượu bất hợp pháp, và lái xe nguy hiểm hoặc mất tập trung. Sẽ không có ngoại lệ đối với những hành vi như vậy, miễn là những hành vi tự làm hại bản thân này có thể được suy luận một cách hợp lý là gây tổn hại cơ thể vì mục đích thu hút sự chú ý, trò chơi khăm hoặc các hình thức giải trí khác.
(3) Kêu gọi các giao dịch với mục đích không phù hợp
Nghiêm cấm khuyến nghị các loại tiền kỹ thuật số đã niêm yết trên Binance, kêu gọi giao dịch và xúi giục người dùng mua các loại tiền cụ thể với mục đích thao túng thị trường. Bạn cũng đồng ý tuân thủ mọi điều khoản và điều kiện và nguyên tắc khác (bao gồm cả các hạn chế, nếu có), có thể được truyền tải cho bạn tùy từng thời điểm (các điều khoản đó cũng sẽ được xem xét kết hợp với các Điều khoản này), liên quan đến nội dung mà bạn định truyền tải bằng Nền tảng.
(4) Hành vi điều hướng
Nghiêm cấm công khai quá mức và điều hướng người khác tới các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp của Binance.
(5) Bạo lực/Đe dọa
Nghiêm cấm nội dung mô tả, ca ngợi, ngưỡng mộ hoặc ủng hộ các hành động hoặc hành vi khủng bố/ bạo lực cực đoan, bao gồm cả việc đe dọa hoặc khuyến khích người khác cam kết hành động có thể gây tổn hại cơ thể nghiêm trọng hoặc thiệt hại lớn về tài sản cho người dân. 
(6) Hành vi thù hận và quấy rối
Nghiêm cấm hành vi thù hận, ngôn ngữ và hành vi quấy rối. Hành vi thù hận đề cập đến bất kỳ nội dung hoặc hoạt động nào quảng bá hoặc khuyến khích phân biệt đối xử, làm giảm danh dự, quấy rối hoặc bạo lực với các đặc tính được bảo vệ của người khác. Những đặc tính này bao gồm: chủng tộc, sắc tộc, màu da, đẳng cấp, tổ tiên, tình trạng nhập cư, tôn giáo, hành vi tình dục, giới tính, nhận dạng giới tính, khuynh hướng tình dục, khuyết tật, bệnh nặng và tình trạng cựu chiến binh, v.v. Bạn cũng phải kiềm chế không hành xử theo cách làm nhục, lạm dụng, tấn công, thiếu tôn trọng, quấy rối, hăm dọa, đe dọa hoặc vu khống những người dùng khác của Nền tảng; hoặc để kích động xung đột và cố tình gây ra cãi vã trong cộng đồng Binance hoặc Nền tảng nói chung. 
(7) Bảo vệ danh tính của bạn
Chúng tôi muốn người dùng của mình cảm thấy an toàn khi chia sẻ nội dung trên Nền tảng, đó là lý do tại sao chúng tôi khuyến khích bạn cho chúng tôi biết nếu có bất kỳ nội dung nào trên Nền tảng (hoặc nội dung được đăng lại từ Nền tảng) vi phạm quyền riêng tư hoặc cảm giác an toàn của bạn. 
Nếu ai đó đã đăng thông tin cá nhân của bạn mà bạn không biết (kể cả trong các trường hợp riêng tư hoặc nhạy cảm), hãy yêu cầu người tải lên xóa nội dung đó. Nếu bạn không thể đạt được thỏa thuận với người tải lên hoặc nếu bạn không thoải mái khi liên hệ với họ, bạn có thể yêu cầu xóa nội dung bằng cách liên hệ với chúng tôi tại dpo@binance.com, đưa ra một lời giải thích chi tiết về các sự kiện và mô tả về tình hình. Đội ngũ DPO sẽ đánh giá trường hợp này. 
Để nội dung được xem xét xóa, một cá nhân phải được nhận dạng duy nhất và cá nhân đó hoặc người đại diện hợp pháp của họ phải gửi đơn khiếu nại. Khi đánh giá liệu một cá nhân có thể được nhận dạng duy nhất hay không, chúng tôi xem xét các yếu tố sau:
- Hình ảnh của giọng nói. 
- Họ và tên
- Thông tin tài chính 
- Thông tin liên lạc
- Thông tin nhận dạng cá nhân khác. 
(8) Cách bạn có thể bảo vệ Quyền riêng tư của mình trên Nền tảng
  • Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi bạn chia sẻ nội dung của mình trên Nền tảng. Điều này bao gồm ví dụ như nơi bạn sống, thông tin tài chính và chi tiết liên lạc của bạn.
  • Bảo vệ dữ liệu tài khoản của bạn và không chia sẻ bất kỳ mật khẩu nào của bạn với người khác. Nhân viên Binance sẽ không bao giờ hỏi bạn mật khẩu. Đừng để bị lừa nếu ai đó liên hệ với bạn và giả mạo là từ Binance.
  • Xin phép trước khi đăng thông tin cá nhân của người khác.
(9) Chia sẻ trái phép thông tin cá nhân
Vi phạm quyền riêng tư của người khác bị nghiêm cấm. Nghiêm cấm chia sẻ nội dung có thể tiết lộ quyền riêng tư cá nhân của người khác hoặc tài sản cá nhân mà chưa có sự cho phép. Bao gồm nhưng không giới hạn ở:
* Chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân (chẳng hạn như tên thật, vị trí hoặc ID).
* Chia sẻ các hồ sơ mạng xã hội cá nhân bị hạn chế hoặc được bảo vệ hoặc bất kỳ thông tin nào trong các hồ sơ đó.
* Chia sẻ nội dung vi phạm có thể hiểu một cách hợp lý là nội dung riêng tư của người khác.
(10) Mạo danh
Nghiêm cấm mạo danh nội dung hoặc hoạt động của cá nhân hoặc tổ chức khác. Mọi hành vi mạo danh nhân viên Binance sẽ không được dung thứ. Hành vi như vậy sẽ dẫn đến hậu quả là bị cấm truy cập Nền tảng.
(11) Ảnh khỏa thân, nội dung khiêu dâm và nội dung tục tĩu khác
Nghiêm cấm ảnh khỏa thân và nội dung hoặc hoạt động tục tĩu khác như nội dung khiêu dâm, hành động hoặc quan hệ tình dục và các dịch vụ tình dục.
Nghiêm cấm nội dung hoặc hoạt động đe dọa hoặc quảng bá bạo lực hoặc lạm dụng tình dục.
Nghiêm cấm đề xuất nội dung hoặc hoạt động khiêu dâm.
(12) Bạo lực và các hành động khiếm nhã hoặc hành vi không đứng đắn
Nghiêm cấm nội dung quảng bá hoặc chứa các tham chiếu đến bất kỳ hành động bạo lực, khiếm nhã hoặc không đứng đắn.
(13) Quyền sở hữu trí tuệ
Ví dụ về nội dung không thể chia sẻ trên Nền tảng mà không có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền hoặc không có sự cho phép hợp pháp bao gồm:
* Nội dung từ những nhà sáng tạo nội dung trên Nền tảng khác.
* Trò chơi vi phạm bản quyền hoặc nội dung máy chủ riêng tư trái phép.
* Nội dung từ các trang web khác (tuân theo tất cả các điều khoản hiện hành, kết hợp các liên kết đến các trang web của bên thứ ba như một phần nội dung của bạn được đăng trên Nền tảng, tuy nhiên được cho phép).
* Phim, chương trình truyền hình hoặc sự kiện thể thao.
* Âm nhạc không thuộc của bạn hoặc bạn không có quyền chia sẻ.
(14) Quan điểm và ý kiến độc lập. Không có chứng thực của Binance
Trong mọi trường hợp, bạn không nên cố gắng thể hiện dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi rằng bạn là nhân viên của Binance hoặc chúng tôi đã thừa nhận quan điểm hoặc ý kiến của bạn hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được bạn đề cập cho bất kỳ mục đích nào.