Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Simple Earn
Staking ETH 2.0
Đấu giá vị trí DOT Parachain
Launchpad và Launchpool
Binance Pool
Đầu tư tự động
BNB Vault
DeFi Staking
Farming thanh khoản
Dual Investment
Swap Farming
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
VIP

Điều khoản và điều kiện Cộng gộp tự động Dual Investment

2022-07-08 07:51

A. Hướng dẫn

1. Vào ngày thanh toán của Dual Investment, Binance sẽ tự động tái đầu tư số tiền thu được từ giao dịch hiện hành của bạn với một Thời hạn bổ sung (“Cộng gộp tự động").
2. Khi có Cộng gộp tự động, giao dịch hiện hành sẽ được đóng vào ngày thanh toán và giao dịch Hợp đồng tương lai sẽ được thực hiện với Binance với ngày thanh toán mới. 
3. Trước khi chúng tôi thực hiện theo hướng dẫn đối với Cộng gộp tự động, bạn phải chọn một trong hai loại Cộng gộp tự động bạn muốn chúng tôi thực hiện:
    a. Cộng gộp tự động cơ bản:
i. đối với Dual Investment Mua thấp, giá mục tiêu cho giao dịch Hợp đồng tương lai sẽ được đặt ở mức bằng giá Spot vào ngày thanh toán trừ đi Khoảng cách; 
ii. đối với Dual Investment Bán cao, giá mục tiêu cho giao dịch Hợp đồng tương lai sẽ được đặt ở mức bằng giá Spot vào ngày thanh toán cộng với Khoảng cách; và
iii. nếu giá mục tiêu Dual Investment của bạn đạt được, chúng tôi sẽ không Cộng gộp tự động Dual Investment của bạn nữa.
    b. Cộng gộp tự động nâng cao:
iv. đối với Dual Investment Mua thấp, giá mục tiêu cho giao dịch Hợp đồng tương lai sẽ được đặt ở mức bằng giá Spot vào ngày thanh toán trừ đi Khoảng cách;
v. đối với Dual Investment Bán cao, giá mục tiêu cho giao dịch Hợp đồng tương lai sẽ được đặt ở mức bằng giá Spot vào ngày thanh toán cộng với khoảng cách; 
vi. nếu giá mục tiêu Dual Investment Mua thấp của bạn đạt được, giao dịch Hợp đồng tương lai sẽ được thay đổi thành Dual Investment Bán cao. Giá mục tiêu cho giao dịch Hợp đồng tương lai sẽ được đặt ở mức bằng giá Spot vào ngày thanh toán cộng với khoảng cách; và
vii. nếu giá mục tiêu Dual Investment Bán cao của bạn đạt được, giao dịch Hợp đồng tương lai sẽ được thay đổi thành Dual Investment Mua thấp. Giá mục tiêu cho giao dịch Hợp đồng tương lai sẽ được đặt ở mức bằng giá Spot vào ngày thanh toán trừ đi Khoảng cách.
4. Binance sẽ cung cấp cho bạn phương tiện để hướng dẫn chúng tôi về lựa chọn của bạn trên trang web Binance hoặc trên ứng dụng di động Binance. 
5. Binance có thể thay đổi Khoảng cách theo thời gian. Các thay đổi đối với Khoảng cách sẽ được hiển thị trên trang web Dual Investment và sẽ thay đổi Khoảng cách áp dụng cho các giao dịch Hợp đồng tương lai. Binance sẽ công bố mọi thay đổi với Khoảng cách trên trang đăng ký Dual Investment, trang web Binance, ít nhất 5 ngày trước khi các thay đổi đó có hiệu lực.

B. Thay đổi hướng dẫn của bạn

6. Bạn có thể sửa đổi hướng dẫn của mình bất kỳ lúc nào trước 14:30 (Giờ Việt Nam) vào ngày thanh toán của giao dịch hiện hành. Bạn có thể:
    a. chọn không tham gia bằng cách tắt nút gạt bật tắt Cộng gộp tự động trên trang web Binance; và
    b. thay đổi giữa Cộng gộp tự động cơ bản và Cộng gộp tự động nâng cao cho Dual Investment.
7. Bạn thừa nhận rằng bạn có trách nhiệm tự nhớ ngày thanh toán tiếp theo cho giao dịch hiện hành hoặc ngày thanh toán mới cho giao dịch Hợp đồng tương lai, tùy từng trường hợp.
8. Binance có quyền từ chối Cộng gộp tự động giao dịch hiện hành hoặc giao dịch Hợp đồng tương lai, bất kể những hướng dẫn bạn đã đưa ra.

C. Tổng quan

9. Tất cả điều khoản và tham chiếu được sử dụng trong Điều khoản này và được định nghĩa và giải thích trong Điều khoản sử dụng của Binance (“Điều khoản sử dụng”) hoặc Thỏa thuận mua Dual Investment, nhưng không được định nghĩa hoặc giải thích trong Điều khoản này, sẽ có cùng ý nghĩa và cách giải thích như trong các Điều khoản này.
10. Điều khoản phải được đọc cùng với Điều khoản sử dụng và Thỏa thuận mua Dual Investment. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa các điều khoản trong Thỏa thuận này và Điều khoản sử dụng hoặc Thỏa thuận mua Dual Investment, thứ tự ưu tiên để đọc các tài liệu như sau: đầu tiên là Điều khoản sử dụng, thứ hai là Thỏa thuận mua Dual Investment, cuối cùng là các Điều khoản này.

D. Định nghĩa 

Thời hạn bổ sung là số ngày từ khi bạn đăng ký giao dịch hiện hành đến ngày thanh toán của giao dịch hiện hành.
Phần thưởng được quảng cáo là số tiền, được tính bằng đơn vị tiền tệ của khoản tiền nạp, mà Binance đồng ý thanh toán cho bạn vào ngày thanh toán, bằng đơn vị tiền tệ của khoản tiền nạp hoặc số tiền tương đương bằng đơn vị tiền tệ thay thế được quy đổi theo giá mục tiêu vào ngày thanh toán.
Đơn vị tiền tệ thay thế là loại tài sản kỹ thuật số (ví dụ: Bitcoin) mà bạn đã đồng ý đổi để lấy tài sản kỹ thuật số ký quỹ bảo đảm nếu giá mục tiêu Dual Investment của bạn đạt được.
Cộng gộp tự động có nghĩa như trong đoạn 1.
Dual Investment Mua thấp là một sản phẩm Dual Investment trong đó:
    a. vào ngày thanh toán, bạn đồng ý mua đơn vị tiền tệ thay thế với giá mục tiêu bằng tài sản kỹ thuật số ký quỹ của mình, nếu giá thanh toán thấp hơn hoặc bằng giá mục tiêu. Phần thưởng được quảng cáo phải trả cho bạn sẽ được thanh toán bằng đơn vị tiền tệ thay thế; hoặc
    b. bạn sẽ giữ lại tài sản kỹ thuật số ký quỹ vào ngày thanh toán nếu giá thanh toán lớn hơn giá mục tiêu. Phần thưởng được quảng cáo phải trả cho bạn sẽ được tính bằng đơn vị tiền tệ của khoản tiền nạp. 
Giao dịch hiện hành là một giao dịch Dual Investment được thực hiện giữa bạn và Binance, cùng với bất kỳ phần thưởng, lãi suất hoặc các khoản thanh toán khác mà Binance thực hiện cho bạn do giao dịch đó.
Đơn vị tiền tệ của khoản tiền nạp là loại tài sản kỹ thuật số (ví dụ: Bitcoin) bạn đã nạp khi tham gia Dual Investment.
Tài sản kỹ thuật số ký gửi là tài sản kỹ thuật số bạn đã nạp vào Binance khi tham gia Dual Investment.
Khoảng cách là chênh lệch tỷ lệ phần trăm do Binance đặt ra tại từng thời điểm, theo các Điều khoản này, giữa giá Spot vào ngày thanh toán và giá mục tiêu cho giao dịch Hợp đồng tương lai.
Dual Investment là Dual Investment Mua thấp hoặc Dual Investment Bán cao được ký kết giữa bạn và Binance.
Giao dịch Hợp đồng tương lai là giao dịch Dual Investment phát sinh do Cộng gộp tự động giao dịch hiện hành, cùng với bất kỳ phần thưởng, lãi suất hoặc các khoản thanh toán khác mà Binance thực hiện cho bạn do giao dịch đó.
Ngày thanh toán mới là ngày thanh toán của một giao dịch Hợp đồng tương lai.
Đạt được có liên quan đến:
    a. Dual Investment Mua thấp mà giá mục tiêu bằng hoặc thấp hơn giá thanh toán vào ngày thanh toán; và 
    b. Dual Investment Bán cao mà giá mục tiêu bằng hoặc lớn hơn giá thanh toán vào ngày thanh toán.
Dual Investment Bán cao là một sản phẩm Dual Investment trong đó:
    a. vào ngày thanh toán, bạn đồng ý bán tài sản kỹ thuật số ký quỹ với giá mục tiêu bằng đơn vị tiền tệ thay thế, nếu giá thanh toán lớn hơn hoặc bằng giá mục tiêu. Phần thưởng được quảng cáo phải trả cho bạn sẽ được thanh toán bằng đơn vị tiền tệ thay thế; hoặc
    b. bạn sẽ giữ lại tài sản kỹ thuật số ký quỹ vào ngày thanh toán nếu giá thanh toán thấp hơn giá mục tiêu. Phần thưởng được quảng cáo phải trả cho bạn sẽ được tính bằng đơn vị tiền tệ của khoản tiền nạp.
Ngày thanh toán là ngày được đặt khi giao dịch hiện hành của bạn kết thúc.
Giá thanh toán là giá thị trường trung bình của tài sản kỹ thuật số trong 30 phút trước 15:00 (Giờ Việt Nam) vào ngày thanh toán, do Binance xác định.
Giá Spot là giá thị trường hiện tại của tài sản kỹ thuật số, do Binance xác định.
Giá mục tiêu là mức giá đã đặt mà tại đó bạn đồng ý đổi đơn vị tiền tệ thay thế với tài sản kỹ thuật số ký quỹ của mình. 
Điều khoản là các Điều khoản và điều kiện Cộng gộp tự động Dual Investment này.