Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Cập nhật mức đòn bẩy và ký quỹ của nhiều Hợp đồng kỳ hạn & vĩnh cửu COIN-M (01/06/2023)

Cập nhật mức đòn bẩy và ký quỹ của nhiều Hợp đồng kỳ hạn & vĩnh cửu COIN-M (01/06/2023)

2023-05-31 14:52
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Futures sẽ điều chỉnh các mức đòn bẩy và ký quỹ của nhiều Hợp đồng kỳ hạn và vĩnh cửu COIN-M vào lúc 19:00 ngày 01/06/2023 (Giờ Việt Nam) theo bảng bên dưới. 
Các vị thế hiện tại được mở trước khi cập nhật sẽ bị ảnh hưởng. Bạn nên điều chỉnh vị thế và đòn bẩy trước thời điểm điều chỉnh để tránh nguy cơ bị thanh lý.
Cập nhật mức đòn bẩy và ký quỹ
  • EOSUSD (Hợp đồng vĩnh cửu COIN-M)
Đòn bẩy và mức ký quỹ trước đây
Đòn bẩy và mức ký quỹ mới
Đòn bẩy trước khi thay đổi
Vị thế trước khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng EOS)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì trước khi thay đổi
Đòn bẩy sau khi thay đổi
Vị thế sau khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng EOS)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì sau khi thay đổi
11 - 20x
0 < Vị thế ≤ 30.000
2,5%
11 - 20x
0 < Vị thế ≤ 30.000
2,5%
8 - 10x
30.000 < Vị thế ≤ 150.000
5,00%
8 - 10x
30.000 < Vị thế ≤ 150.000
5,00%
7x
150.000 <Vị thế ≤ 300.000
5,00%
7x
150.000 <Vị thế ≤ 300.000
5,00%
6x
300.000 <Vị thế ≤ 450.000
5,00%
6x
300.000 <Vị thế ≤ 450.000
5,00%
5x
450.000 < Vị thế ≤ 600.000
10,00%
5x
450.000 < Vị thế ≤ 600.000
10,00%
4x
600.000 < Vị thế ≤ 750.000
12,50%
4x
600.000 < Vị thế ≤ 700.000
12,50%
3x
750.000 < Vị thế ≤ 1.500.000
15,00%
3x
700.000 < Vị thế ≤ 800.000
15,00%
2x
1.500.000 <Vị thế ≤ 10.000.000
25,00%
2x
800.000 < Vị thế ≤ 1.000.000
25,00%
1x
10.000.000 <Vị thế ≤ 20.000.000
50,00%
1x
1.000.000 < Vị thế ≤ 5.000.000
50,00%
  • FILUSD (Hợp đồng vĩnh cửu COIN-M)
Đòn bẩy và mức ký quỹ trước đây
Đòn bẩy và mức ký quỹ mới
Đòn bẩy trước khi thay đổi
Vị thế trước khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng FIL)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì trước khi thay đổi
Đòn bẩy sau khi thay đổi
Vị thế sau khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng FIL)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì sau khi thay đổi
11 - 20x
0 <Vị thế ≤ 5.000
2,5%
11 - 20x
0 <Vị thế ≤ 5.000
2,5%
7 - 10x
5.000 < Vị thế ≤ 15.000
5,00%
7 - 10x
5.000 < Vị thế ≤ 15.000
5,00%
6x
15.000 < Vị thế ≤ 20.000
5,00%
6x
15.000 < Vị thế ≤ 20.000
5,00%
5x
2.000 < Vị thế ≤ 30.000
10,00%
5x
2.000 < Vị thế ≤ 30.000
10,00%
4x
30.000 < Vị thế ≤ 50.000
12,50%
4x
30.000 < Vị thế ≤ 50.000
12,50%
3x
50.000 <Vị thế ≤ 75.000
15,00%
3x
50.000 <Vị thế ≤ 75.000
15,00%
2x
75.000 < Vị thế ≤ 1.000.000
25,00%
2x
75.000 < Vị thế ≤ 500.000
25,00%
1x
1.000.000 <Vị thế ≤ 2.000.000
50,00%
1x
500.000 <Vị thế ≤ 1.000.000
50,00%
  • ADAUSD (Hợp đồng vĩnh cửu COIN-M)
Đòn bẩy và mức ký quỹ trước đây
Đòn bẩy và mức ký quỹ mới
Đòn bẩy trước khi thay đổi
Vị thế trước khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng ADA)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì trước khi thay đổi
Đòn bẩy sau khi thay đổi
Vị thế sau khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng ADA)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì sau khi thay đổi
11 - 20x
0 < Vị thế ≤ 250.000
2,5%
11 - 20x
0 < Vị thế ≤ 250.000
2,5%
8 - 10x
250.000 <Vị thế ≤ 500.000
4,98%
8 - 10x
250.000 <Vị thế ≤ 500.000
4,98%
7x
500.000 <Vị thế ≤ 1.000.000
4,99%
7x
500.000 <Vị thế ≤ 1.000.000
4,99%
6x
1.000.000
< Vị thế ≤ 2.000.000
5,00%
6x
1.000.000
< Vị thế ≤ 2.000.000
5,00%
5x
2.000.000 <Vị thế ≤ 4.000.000
10,00%
5x
2.000.000 <Vị thế ≤ 3.000.000
10,00%
4x
4.000.000 <Vị thế ≤ 7.000.000
12,50%
4x
3.000.000 < Vị thế ≤ 4.000.000
12,50%
3x
7.000.000 <Vị thế ≤ 10.000.000
15,00%
3x
4.000.000 < Vị thế ≤ 5.000.000
15,00%
2x
10.000.000 <Vị thế ≤ 15.000.000
25,00%
2x
5.000.000 <Vị thế ≤ 10.000.000
25,00%
1x
15.000.000 < Vị thế ≤ 40.000.000
50,00%
1x
10.000.000 <Vị thế ≤ 15.000.000
50,00%
  • ADAUSD_0630 & ADAUSD_0929 (Hợp đồng kỳ hạn COIN-M)
Đòn bẩy và mức ký quỹ trước đây
Đòn bẩy và mức ký quỹ mới
Đòn bẩy trước khi thay đổi
Vị thế trước khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng ADA)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì trước khi thay đổi
Đòn bẩy sau khi thay đổi
Vị thế sau khi thay đổi (Giá trị danh nghĩa tính bằng ADA)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì sau khi thay đổi
11 - 20x
0 < Vị thế ≤ 250.000
2,5%
11 - 20x
0 < Vị thế ≤ 250.000
2,5%
8 - 10x
250.000 <Vị thế ≤ 500.000
4,98%
8 - 10x
250.000 <Vị thế ≤ 500.000
4,98%
7x
500.000 <Vị thế ≤ 1.000.000
4,99%
7x
500.000 <Vị thế ≤ 1.000.000
4,99%
6x
1.000.000
< Vị thế ≤ 2.000.000
5,00%
6x
1.000.000
< Vị thế ≤ 2.000.000
5,00%
5x
2.000.000 <Vị thế ≤ 4.000.000
10,00%
5x
2.000.000 <Vị thế ≤ 3.000.000
10,00%
4x
4.000.000 <Vị thế ≤ 7.000.000
12,50%
4x
3.000.000 < Vị thế ≤ 4.000.000
12,50%
3x
7.000.000 <Vị thế ≤ 10.000.000
15,00%
3x
4.000.000 < Vị thế ≤ 5.000.000
15,00%
2x
10.000.000 <Vị thế ≤ 15.000.000
25,00%
2x
5.000.000 <Vị thế ≤ 10.000.000
25,00%
1x
15.000.000 < Vị thế ≤ 30.000.000
50,00%
1x
10.000.000 <Vị thế ≤ 15.000.000
50,00%
Lưu ý:
  • Cần phải lưu ý rằng việc thay đổi mức ký quỹ duy trì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thanh lý. Người dùng nắm giữ các vị thế hiện tại của Hợp đồng kỳ hạn & vĩnh cửu COIN-M nêu trên sẽ bị ảnh hưởng. Để tránh bị thanh lý (ví dụ: tỷ lệ ký quỹ đạt 100%), vui lòng bổ sung ký quỹ vào tài khoản Hợp đồng tương lai COIN-M hoặc giảm các vị thế. Người dùng nên kiểm soát tỷ lệ ký quỹ ở mức dưới 80%.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Thông tin khác:
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
31/05/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đặc biệt, giao dịch hợp đồng tương lai chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập về tính thích hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Hãy tham khảo ý kiến cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.