Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
NFT
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Cập nhật đòn bẩy và mức ký quỹ cho nhiều Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M (05/12/2022)

Cập nhật đòn bẩy và mức ký quỹ cho nhiều Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M (05/12/2022)

2022-12-06 03:23
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Futures sẽ điều chỉnh mức đòn bẩy và ký quỹ của nhiều Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M lần lượt vào lúc 17:30 ngày 05/12/2022 (Giờ Việt Nam), 15:30 ngày 06/12/2022 (Giờ Việt Nam), 15:30 ngày 07/12/2022 (Giờ Việt Nam)15:30 ngày 08/12/2022 (Giờ Việt Nam) như trong các bảng bên dưới. 
Các vị thế đã mở trước khi cập nhật sẽ bị ảnh hưởng. Chúng tôi khuyên người dùng nên điều chỉnh vị thế và đòn bẩy để tránh nguy cơ bị thanh lý. 
Cập nhật cấp đòn bẩy và mức ký quỹ:
  • BNXUSDT (Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M) vào lúc 17:30 ngày 05/12/2022 (Giờ Việt Nam) 
Đòn bẩy và mức ký quỹ trước đây
Đòn bẩy và mức ký quỹ mới
Đòn bẩy trước khi thay đổi
Vị thế
Trước khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo USDT)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Trước khi thay đổi)
Đòn bẩy sau khi thay đổi
Vị thế
Sau khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo USDT)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
7-8x
0 <Vị thế ≤ 50.000
2,50%
7-8x
0 <Vị thế ≤ 25.000
2,50%
6x
50.000 <Vị thế ≤ 250.000
5,00%
6x
25.000 <Vị thế ≤ 250.000
5,00%
5x
250.000 <Vị thế ≤ 500.000
10,00%
5x
250.000 <Vị thế ≤ 500.000
10,00%
3-4x
500.000 <Vị thế ≤ 1.000.000
12,50%
3-4x
500.000 <Vị thế ≤ 1.000.000
12,50%
2x
1.000.000 <Vị thế ≤ 1.500.000
25,00%
2x
1.000.000 <Vị thế ≤ 1.500.000
25,00%
1x
1.500.000 <Vị thế ≤ 2.000.000
50,00%
1x
1.500.000 <Vị thế ≤ 2.000.000
50,00%
  • SPELLUSDT (Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M) vào lúc 15:30 ngày 06/12/2022 (Giờ Việt Nam) 
Đòn bẩy và mức ký quỹ trước đây
Đòn bẩy và mức ký quỹ mới
Đòn bẩy trước khi thay đổi
Vị thế
Trước khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo USDT)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Trước khi thay đổi)
Đòn bẩy sau khi thay đổi
Vị thế
Sau khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo USDT)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
11 - 20x
0 <Vị thế ≤ 5.000
1.50%
11 - 20x
0 <Vị thế ≤ 5.000
2,00%
9 - 10x
5,000 <Vị thế ≤ 25,000
2,50%
9 - 10x
5,000 <Vị thế ≤ 25,000
2,50%
6 - 8x
25,000 < Vị thế ≤ 100,000
5,00%
6 - 8x
25,000 < Vị thế ≤ 100,000
5,00%
3 - 5x
100,000 <Vị thế ≤ 250,000
10,00%
3 - 5x
100,000 <Vị thế ≤ 250,000
10,00%
2x
250,000 < Vị thế ≤ 1,000,000
12,50%
2x
250,000 < Vị thế ≤ 1,000,000
12,50%
1x
1.000.000 < Vị thế ≤ 5.000.000
50,00%
1x
1.000.000 < Vị thế ≤ 3.000.000
50,00%
  • RLCUSDT (Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M) vào lúc 15:30 ngày 06/12/2022 (Giờ Việt Nam) 
Đòn bẩy và mức ký quỹ trước đây
Đòn bẩy và mức ký quỹ mới
Đòn bẩy trước khi thay đổi
Vị thế
Trước khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo USDT)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Trước khi thay đổi)
Đòn bẩy sau khi thay đổi
Vị thế
Sau khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo USDT)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
11 - 20x
0 <Vị thế ≤ 25.000
2,50%
11 - 20x
0 <Vị thế ≤ 25.000
3.00%
6 - 10x
25,000 < Vị thế ≤ 100,000
5,00%
6 - 10x
25,000 < Vị thế ≤ 100,000
5,00%
3 - 5x
100,000 <Vị thế ≤ 250,000
10,00%
3 - 5x
100,000 <Vị thế ≤ 250,000
10,00%
2x
250,000 < Vị thế ≤ 1,000,000
12,50%
2x
250,000 < Vị thế ≤ 1,000,000
12,50%
1x
1.000.000 < Vị thế ≤ 5.000.000
50,00%
1x
1.000.000 < Vị thế ≤ 3.000.000
50,00%
  • MTLUSDT, CTKUSDT, SKLUSDT và IOSTUSDT (Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M) vào lúc 15:30 ngày 07/12/2022 (Giờ Việt Nam) 
Đòn bẩy và mức ký quỹ trước đây
Đòn bẩy và mức ký quỹ mới
Đòn bẩy trước khi thay đổi
Vị thế
Trước khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo USDT)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Trước khi thay đổi)
Đòn bẩy sau khi thay đổi
Vị thế
Sau khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo USDT)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
21 - 25x
0 <Vị thế ≤ 5.000
1,00%
11 - 20x
0 <Vị thế ≤ 5.000
2,00%
11 - 20x
5,000 <Vị thế ≤ 25,000
2,50%
9 - 10x
5,000 <Vị thế ≤ 25,000
2,50%
6 - 10x
25,000 < Vị thế ≤ 100,000
5,00%
6 - 8x
25,000 < Vị thế ≤ 100,000
5,00%
3 - 5x
100,000 <Vị thế ≤ 250,000
10,00%
3 - 5x
100,000 <Vị thế ≤ 250,000
10,00%
2x
250,000 < Vị thế ≤ 1,000,000
12,50%
2x
250,000 < Vị thế ≤ 1,000,000
12,50%
1x
1.000.000 < Vị thế ≤ 5.000.000
50,00%
1x
1.000.000 < Vị thế ≤ 3.000.000
50,00%
  • NKNUSDT, ANTUSDT, BLZUSDT, UNFIUSDT, REEFUSDT, CELOUSDT, ALICEUSDT, LINAUSDT, STMXUSDT và API3USDT (Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M) vào 15:30 ngày 08/12/2022 (Giờ Việt Nam) 
Đòn bẩy và mức ký quỹ trước đây
Đòn bẩy và mức ký quỹ mới
Đòn bẩy trước khi thay đổi
Vị thế
Trước khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo USDT)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Trước khi thay đổi)
Đòn bẩy sau khi thay đổi
Vị thế
Sau khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo USDT)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
11 - 20x
0 <Vị thế ≤ 5.000
1,00%
11 - 20x
0 <Vị thế ≤ 5.000
2,00%
9 - 10x
5,000 <Vị thế ≤ 25,000
2,50%
9 - 10x
5,000 <Vị thế ≤ 25,000
2,50%
6 - 8x
25,000 < Vị thế ≤ 100,000
5,00%
6 - 8x
25,000 < Vị thế ≤ 100,000
5,00%
3 - 5x
100,000 <Vị thế ≤ 250,000
10,00%
3 - 5x
100,000 <Vị thế ≤ 250,000
10,00%
2x
250,000 < Vị thế ≤ 1,000,000
12,50%
2x
250,000 < Vị thế ≤ 1,000,000
12,50%
1x
1.000.000 < Vị thế ≤ 5.000.000
50,00%
1x
1.000.000 < Vị thế ≤ 3.000.000
50,00%
Lưu ý:
  • Cần phải lưu ý rằng việc thay đổi mức ký quỹ duy trì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thanh lý. Những người dùng đang nắm giữ vị thế hiện tại của các Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M nêu trên sẽ bị ảnh hưởng. Để tránh bị thanh lý (tức là tỷ lệ ký quỹ đạt 100%), vui lòng thêm ký quỹ vào tài khoản Hợp đồng tương lai USDT-M hoặc giảm các vị thế của bạn. Người dùng nên kiểm soát tỷ lệ ký quỹ ở mức dưới 80%.
  • Thay đổi tỷ lệ ký quỹ duy trì sẽ ảnh hưởng đến funding rate của Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M nêu trên. Để biết thêm chi tiết về funding rate, vui lòng tham khảo Giới thiệu về Funding rate của Binance Futures.
Thông tin khác:
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
05/12/2022
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đặc biệt, giao dịch hợp đồng tương lai chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập về tính thích hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Hãy tham khảo ý kiến cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.