Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Latest Activities
Bài viết này không hỗ trợ ngôn ngữ của bạn. Bạn nên dùng bộ dịch tự động sang tiếng Anh.

XVG Leaderboard Reward Program Finished

Binance
2017-10-05 05:00

Dear all,

 

The XVG Leaderboard Reward Program is finished. Congratulations to the 10 bounty winners (Reference Attachments).

All 100,000 XVG has been distributed to the winning accounts. You can check it in your account ("User Center>Distribution History").

Link: Top XVG Holding Leaderboard Reward Program

Thank you for your support!

Binance Team

2017/10/05

 

Find us on

Telegram: https://t.me/binanceexchange
Twitter: https://twitter.com/binance_2017  

 

Bài viết liên quan
Cyber Monday with Capitual: Get Cashback Up to $50 in BNB