Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Latest Binance News
Bài viết này không hỗ trợ ngôn ngữ của bạn. Bạn nên dùng bộ dịch tự động sang tiếng Anh.

Binance Will Refund Super Skynet Assets to Investors

Binance
2017-09-04 07:48

Dear all,

Responding to Super Skynet official request of protecting investors’ benefits, we will refund the ICO assets to their investors at the original rate.

Due to BNB price fluctuations, we decide to refund ETH to investors with the exchange rate on the date of ICO (1SSN = 0.00002857 ETH).

All the Super Skynet ICO investors can check your refund assets in the account.

Thanks for your support!

Binance Team

2017/09/04

Bài viết liên quan
Binance Concludes 7 Promos: 999 Tokens Mega Reward Challenge, KAVA Ecosystem and DOT Trading Competitions, and More