Bạn nghĩ kế hoạch khởi động lại sàn giao dịch tiền điện tử của FTX sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường tiền điện tử?

#coingabbar #ftx #GOATMoments #Binanceturns6 #BinanceTournament $BTC $ETH $BNB