$TIA đã sẵn sàng cho chặng tiếp theo. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy sự tích lũy dần dần, trong khi khối lượng và các thông số khác đang chuyển sang xu hướng tăng. Tôi đang thêm một chiếc túi tốt với giá thị trường hiện tại là $11,40.

Mục tiêu ngắn hạn là $18-$20, trong khi mục tiêu trung hạn là $30 trở lên.