Binance Square
LIVE
LIVE
加密宝藏
--527 views
Dịch
【区块链快讯】📢 今日好消息!据DefiLlama数据显示,以太坊在1718美元附近存在约5480万美元的链上借贷清算额度。😃 这意味着什么呢?对于区块链爱好者来说,这是一个值得关注的数据。大家怎么看呢?欢迎在评论区畅谈你的看法!#以太坊 #链上借贷清算额度 #区块链行业洞察

【区块链快讯】📢 今日好消息!据DefiLlama数据显示,以太坊在1718美元附近存在约5480万美元的链上借贷清算额度。😃 这意味着什么呢?对于区块链爱好者来说,这是一个值得关注的数据。大家怎么看呢?欢迎在评论区畅谈你的看法!#以太坊 #链上借贷清算额度 #区块链行业洞察

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0
Phản hồi 1
Nhà sáng tạo có liên quan
LIVE
@Square-Creator-4d9133495

Khám phá thêm từ Nhà sáng tạo nội dung

--
比特币二层网络 Mezo 完成 2100 万美元 A 轮融资,由 Pantera Capital 领投,Multicoin、Hack VC、Draper Associates 等参投。Mezo 以用户和比特币持有者的经济需求为优先,提出了比特币经济层的概念。为了实现这一愿景,Mezo 将关注长期活跃在 BTC 生态的 HODLers。Mezo 通过专注于增加用户的财富、社区和生产性用途,同时扩展比特币的核心功能,改变用户与比特币的互动方式,旨在将 Layer2 的核心技术、功能与比特币持有者的经济需求结合起来。 Mezo 通过协助实现更便宜、更快速的交易而不偏离网络的基础原则,深化比特币基础设施的功能。为了实现这一愿景,Mezo 将注意力放在长期活跃在 BTC 生态的持有者上,设置了 HODL Proof、HODL Score 和存款托管等三种机制。 Mezo 使用 tBTC 作为基础,后者是由 Threshold Network 创建的比特币桥。Mezo 中的所有 BTC 都保存在智能合约中,锁定合约可通过 Mezo 开发团队运行的多重签名进行升级。每个铸造的 tBTC 均由储备中的比特币加密货币以 1:1 的比例支持,并由签名者、管理比特币存款和赎回的节点进行保护。 Mezo 使用 HODL Proof 作为共识机制。在 Mezo 主网启动时,用户可以通过 HODL Proof 为网络安全做出贡献,并赚取收益。用户可以在 Mezo 上锁定 BTC 以建立 HODL Score,它是根据用户在 Mezo 上的比特币存款情况和邀请新用户参与 HODL 的结果计算出相应的得分。锁定存款的时间越长,分数就越高。 Mezo 的建立是为了在不偏离网络基本原则的情况下帮助更便宜、更快的交易,从而加深比特币基础设施的功能。据项目文档,Mezo 一共分为三个阶段,目前项目处于第一阶段。 你对比特币二层网络 Mezo 有何看法?欢迎在评论区留言讨论哦!😊
--

Bài viết thịnh hành

Xem thêm
Sơ đồ trang web
Cookie Preferences
Điều khoản & Điều kiện